Födelsedagar.

Sextio år fyller om söndag hemmansägaren Wilhelm Johansson, Snovalds i Alskog. Han är född i Alskog och blev år 19,09 ägare till den gård vid Snovalds, som han alltjämt innehar. Sextioåringen är en på många områden kunnig man och hans förmåga har därför blivit flitigt anlitad inom socknen både i kommunala nämnder o. ekonomiska föreningar. Han är ordförande i brandstodsvärderingsnämnden sedan mera firn 25 år och varit brandfogde i över 20, sedan 1932 har han innehaft updraget som överförmyndare. Han tillhör också kristidsförbundet i Alskogs m. fl. socknar. I Alskogs mejeriaktiebolag har han varit ordförande sedan år 1922, han är även styrelseledamot i lokalavdelningarna för BF och RLF samt revisor i Garda konsumtionsförening.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 juni 1940
N:r 146

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
Extra kyrkostämma hölls i folkskolan på midsommarafton under kyrkoherde R. Johanssons ordförandeskap. Stämman beslöt enhälligt att hos skolöverstyrelsen begära fastställelse å skolans reglemente med ändring av tidigare bestämmelse om 126 timmars differentiering i undervisningen. Enligt den nu utkomna lagen hade skolrådet föreslagit en uppdelning av lästiden för olika klasser till det i lagen fastställda 100 timmar mot tidigare 126. Detta blev nu stämmans beslut.
Söndagsskolans sedvanliga sommarfest hölls på midsommarafton i missionshuset. Efter en unison sång inledde hem.-äg. Alfred Johansson, Liffride, med bibelläsning och bön. Några solosånger utfördes av Stina Larsson, Lassor, och folkskollärare P. Palmer talade till barnen om bibelns gestalter samt manade till att följa deras goda föredöme. Naturligtvis samlades man också kring kaffebordet eller slog sig ner i det gröna för att låta kaffe med gott dopp sig väl smaka.
Efter denna paus följde så lek och ras i det fria, medan de äldre, som i stort antal deltögo i festen, bjödos på kaffe.
Den glada festen avslöts med sång av P. Ualmer utdelning av gotter och tidningar samt till sist bön och unison sång.
Inkvarteringsnämnd valdes på nytt vid extra kommunalstämma i folkskolan på midsommardagen. Denna gång valdes ordinarie ledamöter och suppleanter i barnavårdsnämnden. Till inkvarteringsledare valdes folkskoll. P. Palmer och vice dito blev hem.-äg. Vilhelm Johansson, Snovalds.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Gotländska landsbygds ungdomens årsstämmor.

SLU och SLS hällo sina möten midsommarafton.
De gotländska ortsförbunden av SLU och SLS hade midsommarafton sina ordinarie stämmor. Dessa höllos på Centralföreningen i Visby och leddes av landstingsman Henric Levander, Bois i Havdhem. Trots stämmodagens karaktär av helgdagsafton och trots de rådande förhållandena deltogo ett femtiotal personer av båda könen och från skilda trakter i förhandlingarna, vilka gingo i samhörighetens och enighetens tecken. De båda stämmorna kömmo i år att hållas jämförelsevis sent — under normala förhållanden pläga de ju äga rum redan på våren.
I SLU-stäniman voro 27 avdelningar representerade, medan 18 studiecirklar representerades vid SLS årsstämma. Jämfört med föregående år torde dessa siffror få anses som tämligen låga, men tar man hänsyn till kommunikations- och andra svårigheter utgöra de dock goda vittnesbörd om att intresset för de båda organisationerna alltjämt är livfullt och starkt.

SLU-stämman.
Först höll gotlandsdistriktet av SLU sin stämma. Denna öppnades av hr Levander med ett kort tal.
Vi mötas i dag under förhållanden som vi tidigare aldrig upplevat, sade han inledningsvis. Vi ha varit vana att på vår årsstämma se stora skaror av ungdomar, men i år är det annorlunda. Orsaken härtill liksom att vi icke vid en tidigare tidpunkt träffats till distriktsmöte är givetvis den oro som råder ute i världen och som gör att vi SLU-are — manliga som kvinnliga —nu äro mera bundna vid den plats där vi ställts och icke kunna lämna den när vi vilja. Dock kunna vi vara tacksamma över att vårt fosterland och vår väna ö hittills skonats från krigets förbannelse. Och när vi mötas i dag, göra vi detta i den förhoppningen att, oavsett vad framtiden än kommer att bära i sitt sköte, vår blågula svenska flagga alltfort skall vaja över våra svenska och våra gutniska bygder. Det förhållandet att vårt land ligger liksom inramat av ett väldigt eldhav, medför också stora påfrestningar när det gäller skyddandet och bevarandet av våra bygder, samt att hålla eldstungorna utanför våra gränser. Men vi hoppas, att vår svenska neutralitetsvakt skall kunna bemästra situationen och om så kräves skydda och värna vårt land.
När påfrestningarna blivit så stora som de nu äro för åtskilliga folk, måste var och en av ett lands innebyggare i högre grad än tillförne inse värdet av sammanhållning, inse att de behöva varandra. Vi ute på landsbygden måste nu mera än någons hålla samman, vara varandra till hjälp, och detta inte blott för vårt eket bästa. Vi måste med vårt arbete till vårt folk föra fram de så betydelsefulla livsförnödenheterna. Påfrestningen för den folkgrupp vi tillhöra Ur den ej minst hårda. Även om neutralitetsvakten kräver sin stora tribut av det manliga Sverige, blir påfrestningen för landsbygdens kvinnor måhända inte mindre. Många av våra kvinnor ha i dessa tider lämnats helt ensamma att sköta hus och hem. Emellertid är det min och allas vår fasta förhoppning att allt skall avlöpa lyckligt för vårt lands vidkommande.
I slutet av sitt anförande höll tal. parentation över senaste året avlidna personer, som på ett eller annat sätt stått SLU nära. Bland de namngivna bortgångna voro Åke Hansen, Sigurd Hellgren, Lärbro, och Bengt Larsson, Havdhem, kamrater vilka troget tjänat rörelsen. Vidare bringades minnet av f. riksdagsmannen Hugo Kahlström en hyllning. Helt säkert finnas flera av vänner och kamrater som under det gångna året gömts under mullen. Vi tacka dem alla för vad de gjort, sade tal. och pålyste en tyst minut.
Till sist hälsades samtliga vid stämman närvarande välkomna och förklarade 1940 års distriktsmöte öppnat.
Till stämmans ordförande utsågs därpå hr Levander, till vice ordförande hr Henning WieWn, Vallbys i Hogrän, till sekreterare hr Erik Larsson, Aningåkra i Alskog, och till vice sekreterare hr Vilh. Andersson, Visby.
Sedan upprop av ombuden förättats samt meddelats att ingen berättelse för sistlidna arbetsår förelåg, föredrogs revisionsberättelsen. Av denna inhämtades bl. a. att inkomster och utgifter balansn-ade på kr. 3,791: 35. Balansräkningen fastställdes och ansvarsfrihet beviljades. Stämman beslöt därefter att reseersättningen till förbundsstämmans ombud skall utgå ur distriktskassan, varjämte arvodena till ordföranden, sekreteraren och kassören fastställdes till samma belopp som förut. Sedan ordföranden meddelat att styrelsen ansett sig nödsakad att uppsäga avtalet med ombudsmannen för att på ett billigare sätt t. v. söka ordna denna fråga, beslöt stämman att, antalet styrelseledamöter skall utgöra åtta med lika många suppleanter.
Till ledamöter i styrelsen utom kretsarna utsågos därpå med acklamation hrr Levander och Erik Larsson med resp. fr. Britta Forslund, Västkinde, och hr Allan Larsson, Alskog, som suppleanter. Till övriga styrelseledamöter valdes: för södra kretsen hr Gösta Johansson, Rone, (suppl. Gösta Thomasson, Näs); för sydvästra kretsen fr. Hella Mattsson, Sproge, (suppl. Mathilda Olofsson, Båtels i Lojsta); för västra kretsen hr Nils Franzén.
Anglarve i Träkumla, (suppl. hr Vilh. Andersson, Visby); för mellersta kretsen hr Henning Jakobsson, Vallstena, (suppl. hr Gösta Lövqvist, Hörsne); för östra kretsen hr Ingvar Andersson, När, (suppl. hr Hilmer Pettersson, Etelhem); samt för norra kretsen hr Erik Forslund, Västkinde, (suppl. hr Gunnar Klintbom, Boge.
Till ledamot i bondeförbundets valkretsstyrelse utsågs hr Martin Laurin, Fardhem, med hr Erik Larsson, Al.. skog, som suppleant. Ombud vid årets förbundsstämma blevo hrr Henric Levander, Erik Larsson, Erik Forslund, Nils Franzen och Helmer Karlkvist, Lye, samtliga omvalda. Suppleanter för dem blevo hr Ragnar Lindkvist, fr. Hella Mattsson, fr. Karin Gansvik, Fröjel, fr. Britta Forslund och hr Henning Widen. Till ledamöter i förtroenderådet valdes hrr Levander och Erik Larsson, supplerade av hrr Nils Franzén och Erik Forslund, samtliga omvalda. Revisorer blevo hrr Bertil Klint, Stånga, och T. J. Svensson, Stenkyrka, samt hrr Gust. Pettersson, Stånga, och Arvid Haraldsson, Vall, som suppleanter.
Härmed var föredragningslistan genomgången. Sedan ordförande meddelat att det sedvanliga sommartinget inte torde komma att äga rum frambar han ett tack till stämmodeltagarna dels för att de infunnit sig till stämman och dels för det arbete de och andra medlemmar nedlagt och nedlägga ute i avdelningarna. Han manade till fortsatt intresseråt arbete samt förklarade därefter årets stämma avslutad. Han uttalade också den förhoppningen att SLU:s arbete alltjämt skall få fortgå i ett fritt Sverige. Till sist utbringades ett med kraftiga hurrarop besvarat leve för fosterlandet varpå folksången sjöngs unisont.
Sedan en paus hållits vidtog

SLS-stämman,
vilken öppnades av distriktsstudieledaren hr Erik Forslund. Till att leda dagens förhandlingar utsågs därpå hr Henric Levander med hr Forslund vid protokollet.
Först föredrogos års- och revisionsberättelserna och beviljades ansvarsfrihet. Inkomster och utgifter slutade på en summa av kr. 1,134: 82 med en behållning till innevarande år å kr. 562: 07.
Av årsberättelsen inhämtades följande:
Det oroliga utrikespolitiska läget har inverkat synnerligen svårt på alla ideella och kulturella rörelser inom landet och i synnerhet har detta varit fallet inom biblioteks- och studieverksamheten.
Utsikterna för denna rörelse vad vårt distrikt beträffar voro annars synnerligen gynnsamma på höstkanten. Nästan samtliga cirklar hade rapporterat att de påbörjat eller ämnade påbörja sin verksamhet och till och med nybildade cirklar rapporterades. För de flesta blev det kanske inte att hålla mer än ett par sammanträden förrän de många inkallelserna gjorde att cirklarna lades ner. På många håll ha emellertid flickorna ryckt in och hållit cirkeln i gång men på andra håll åter ha missmodigheten och kanske också den ökade bördan av arbete för de hemmavarande lagt hinder i vägen för cirkelns arbete.
Vid slutet av senaste arbetsår funnos inom distriktet 51 aktivt arbetande studiecirklar. Av dessa ha 35 varit i verksaniet under året, alltså nära 70 %, vilket- onekligen är en ganska vacker siffra. Av dessa 35 cirklar ha emellertid blott 23 fullföljt kursen medan 12 ha hållit två eller tre sammanträden. Sexton cirklar ha icke rapporterat.
Av studieämnena har kursen i luftskydd per korrespondens tilldragit sig största uppmärksamheten i det att 10 cirklar studerat detta ämne helt eller delvis. Fem ha studerat svenska språket, fyra matematik och tre bokföring. Övriga studieämnen ha varit växtodlingslära, ärftlighetslära, botanik, föreningskunskap, kommunalkunskap, sång m. m. 50 cirklar ha under året åtnjutit landstingsanslag med tillhopa 1,000 kronor. Kommunalt anslag har åtnjutits av åtta cirklar med tillsammans 190 kronor. Till följe många cirklars overksamhet har medlemsantalet sjunkit under året. Antalet betalande medlemmar utgjorde dock vid årsskiftet 240.
Beträffande biblioteksverksamheten har denna fortsatt sitt framåtskridande under året. Antalet bokband har ökat med 257 till 1,570, fördelade på 25 studiecirkelbibliotek. 490 låntagare ha gjort 1,936 boklån. Av statsmedel ha dessa bibliotek erhållit 523 kronor utgående i form av böcker.
I berättelsen uttalas slutligen den förhoppningen att när studieverksamheten åter skall sättas i gång i höst lyckligare förhållanden skola vara rådande ute i världen än vad nu är fallet. Ock om icke, så må alla hjälpas åt att föra vår sak framåt aldrig förglömmande att kunskap är makt.
Sedan stämman beslutat att arvodet m. m. till distriktsstudieledaren skall utgå med samma belopp som hittills, bemyndigades studieledaren att för avsett ändamål — understödjande av studiecirklar etc. — när läget så medger disponera de 100 kr. som anslogos vid fjolårsstämman men som ännu icke tagit i anspråk. Stämman beslöt vidare att reseersättning skall utgå till två ombud vid förbundskonferensen.
Härpå företogos en del val. Till ordförande i styrelsen utsågs sålunda hr Axel Sundberg, Oxarve i Hemse, till vice ordförande hr Ragnar Lindkvist, Libbenarve i Havdhem, till distriktsstudieledare och kassör hr Erik Forslund, Västkinde, samt till övriga ledamöter hrr H. Johansson, Hablingbo, och Folke Gauf fin, Östergarn. Suppleanter blevo hr T. J. Svensson, Stenkyrka, fr. Vera Larsson, Rone, och hr Helge Bendelin, Lokrume. Revisorer hr Elis Olsson, Lokrume, och fr. Inga Löthberg, Västkinde, med hr Gunnar Klintbom, Boge, som ersättare.
Till ombud vid förbundsstämman utsågos hrr Erik Forslund och H. Levander, suppl. Erik Larsson och Nils Franzén.
Ombud vid Gotlands folkbildningsförbunds årsmöte blevo hrr Axel Sundberg, Ragnar Lindkvist och Gunnar H. Johansson, Hablingbo. Suppleanter för dem blevo hrr Folke Gauffin och Erik Larsson. Till ledamot i styrelsen för Gotlands folkbildningsförbund valdes hr Erik Forslund. Efter detta val förklarades stämman avslutad.

Vid konstituerande sammanträde
med styrelsen av SLU valdes hr Henric Levander till ordförande, hr Nils Franzén till vice ordförande, hr Erik Larsson till sekreterare och kassör samt hr Erik Forslund till vice sekreterare.
Efter förhandlingarnas slut samlades deltagarna i de båda stämmorna till gemensam middag å Burmeisters restaurang.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
Plöjningstävling var på lördagseftermiddagen anordnad av Alskogs S. L. U.-avdelning. Som prisbedömningsnämnd utsågs förutom Vandringsrättare Andersson, Visby, lantbr. hrr Axel Johansson, Bothe, och Charles Henriksson, Sixarve, på vars ägor plöjningen ägde rum. Som olika bedömningsmoment i tävlingen uppställdes följande:
1) L,ställning av plogen, 2) Uppläggning av fårans rygg,3) Fårans bredd och djup, 4) Antal fåror på viss bredd, 5) Slutfårans utseende, den skall vara så smal som möjligt och något djupare än de övriga, 6) Allmänt omdöme.
I tävlingen deltogo följande personer; vilka alla erhöllo pris i nedan nämnd ordning:
1) Valter Jacobsson, Bofride,
2) Allan Larsson, Aningåkra,
3) John Hansson, Aningåkra,
4) Hjalmar Olofsson, Utalskog,
5) Anders Johansson, Prästgården,
6) Erik Larsson, Aningåkra,
7) Emil Larsson, Guffride.
Samtliga deltagande såväl tävlande som åskådare, sammanlagt ett 50-tal, bjödos efteråt på riklig förplägnad i form av gott och värmande kaffe hos Charles Henriksson, Sixarve, där prisutdelning och kritik till sist ägde rum.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276

Garda och Alskog ha fått nytt skolreglemente.

39 veckors lästid för lärarna — 34 ½ för barnen.
Enligt i går ingånget meddelande har skolöverstyrelsen godkänt det. nya skolreglementet för G arda och Alskogs församlingars skolor.
Såsom tidigare meddelats beslöto nämnda församlingars kyrkostämmor på förslag av vederbörande skolråd antaga nya skolreglementen, vilka för de båda församlingarna voro lika. Enligt dessa skulle lästiden för barnens del bibehållas vid nuvarande 34 ½ veckor, medan den för lärarnas del skulle utsträckas till 39 veckor. Saken skulle ordnas på så sätt, att undervisningen differentierades. Undervisningen i skolans första, tredje och fjärde klasser skulle börja en månad tidigare på höstterminen än i andra, femte och sjätte klasserna samt en månad senare än dessa på vårterminen. Därmed skulle för undervisningen vinnas den fördelen, att lärarna i resp. folk- och småskolor finge vid läsårets början ägna en månad helt åt de yngsta barnen samtidigt som de äldre, som kunna vara till hjälp i hemmen under denna tid, få längre ferietid från skolan, medan vid andra terminens början vinterväglaget kan vara besvärligt för de minsta barnen. Dessa få nu en månad längre ferietid. För lärarna skulle vinnas den fördelen, att de därmed uppflyttas i den högre löneklass den längre lästiden berättigar dem till. Enligt reglementet skall fem dagars läsvecka bibehållas.
Det nya reglementet vann folkskoleinspektörens fulla gillande och tillstyrktes av honom, medan domkapitlet avstyrkte, enär det ej hade stöd i gällande lag. Nu har emellertid skolöverstyrelsen fastställt detsamma. Vad som här kommer att tillämpas sammanfaller f. ö. med det förslag, som kommitterade för några dagar sedan framlade och som väl också i sinom tig kommer att vinna riksdagens bifall. De båda gotlandskommunerna torde i alla fall nu bli de första i landet, som få praktisera det nya förslaget, vilket torde vara det lämpligaste sättet att ge lärarna den lönekompensation riksdagen beslutat inom ramen för en skolordning, som passar landsbygden, och det torde även vara lösningen för att få behålla dugande lärare kvar på landsbygden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 November 1938
N:r 275

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
En högtidlig sånggudstjänst var på domssöndagens kväll anordnad i Alskogs Missionshus. Efter unison sång, inledde Gottfrid Johansson med bibelläsning och bön. ”Kring jorden skall höras” av Ivar Widéen, ”Jesu namn” av Uno Överström samt ”Helig, helig” av Dykes utgjorde kompositioner, vackert tolkade av kören. Pastor Axel Helmin deklamerade på sitt medryckande sätt ”Jakob i Hebron” av Carl Boberg. Därefter sjöngs en solosång av folkskoll. Paul Palmer, som också ledde kören.
Av andra sånger, som framfördes av kören, må nämnas ”Jerusalem, du sköna” av E. S. Lorentz, som utfördes till orgel, samt ”Hos Gud är idel glädje” av O. Ahnfelt. Pastor Helmin, Ljugarn, höll ett kort, tankeväckande tal över ämnet: ”Till helig tjänst”.
En rätt talrik publik hade mött upp och fick en njutningsrik afton.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
På sin 50-årsdag i lördags blev herr Elof Olsson, Orleivs i Alskog, hjärtligt hyllad av släkt och vänner. Av släktingar fick jubilaren bl. a. mottaga en korgstol, av vänner ett dussin knivar och dito gafflar i rostfritt stål. På kvällen var ett angenämt samkväm anordnat i hemmet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 November 1938
N:r 259

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
Ett trevligt samkväm var på söndagskvällen av Alskogs ungdomsförening anordnat i Alskogs för ändamålet vackert dekorerade missionshus. Till samkvämet hade inbjudits Garda och Alskogs S. L. U.-avdelningar, varvid ett 60-tal medlemmar infunnit sig.
Det alltigenom gedigna programmet upptog ett föredrag av pastor Sandberg från Linde över ämnet ”Ungdomen av idag och kristendomen”. Vidare talade ungdomssekreteraren Brånäs från Hemse, varjämte en damtrio samt en manskvartett medverkade. Dessutom förhöjde allsång stämningen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Skytteföreningarnas statsbidrag.

Anslaget nu fördelat.
Vid nu verkställd fördelning av statsanslaget till frivilliga skytteväsendet för innevarande budgetår ha föreningarna inom Gotlands skytteförbund tilldelats sammanlagt 5,177: 50 kr. i understöd, vilket belopp beräknats efter 2,071 anslagsberättigade skyttar över sexton år. Fördelningen på de olika skytteföreningarna blir följande:
Ala 78 kr., Alskogs 133, Anga 70, Ardre 73, Bara 93, Barlingbo 53, Bjärges 70, Burs 145, Buttle 45, Dede 93, Ekeby 80 Eksta 65, Endre 45, Etelhem 65, Fardhem 40, Fide 33, Fleringe 28, Fole 45, Follingbo 43, Fårö 93, Fårösunds 60, Fårö östra 113, Gammelgarns 65, Garda 78, Gothems 135, Grötlingbo 90, Guldrupe 23, Hablingbo 83, Hamra 25, Hangvars 43, Havdhems 93, Hejnums 30, Hemse 68, Hässelby 68, Hoburgs 60, Hogräns 68, Högbro 65, Klinte 125, Lau 70, Levede-Gerums 50, Lina 58, Linde 70, Lokrume 55, Lummelunda 23, Lärbro 23, Närs 198, Rone 83, Sande-Västergarn 88, Slite 93, Stånga 90, Tingstäde 70, Tofta 85, Torsburgs 50, Vamlingbo-Sundre 48, Visborgs 932: 50, Visby 262: 50, Väte 85 och Östergarns skytteförening 75 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
Jordfästning förrättades i söndags på Alskogs kyrkogård, då stoftet efter den så hastigt bortgångne byggmästaren A. O. Ahlström från Orleivs i Alskog vigdes till gravens ro. Akten övervars av en stor skara släktingar och vänner.
Bland den rika blomstergärden, som ägnats den bortgångne, märktes bl. a. kransar från Anställda arbetare, blågula band; Medlemmar i Alskogs Röda-korskrets, en krans i rött och vitt, samt från Alskogs skolråd och lärarkår (Tack och farväl; lila band).

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1938
N:r 213