Född.

En Dotters lyckliga födelse den 27 d:s hafva vi glädjen slägtingar och vänner tillkännagifva. Ps. 36: 8.
Slite den 28 Februari 1875.
Olivia Alfvegren, född Qviberg.
G. Ed. Alfvegren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.

Dödsfall. Rudolf Wilhelm

Min yngste Son Rudolf Wilhelms dödliga frånfälle den 2 dennes, i en ålder af 14 år 4 månader och 17 dagar får jag endast på detta sätt Slägt och deltagande Vänner tillkännagifva.
Veskinde Prestgård den 4 Mars 1875.
O. Klintberg.

Dödsfall. Rudolf Wilhelm

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.

Dödsfall. Brigitta Maria Ingmansson

Att Kyrkovärds-Enkan Brigitta Maria Ingmansson vid Lina i Hörsne, efter ett kort lidande, stilla afled tisdagen den 2 Mars 1875, i en ålder af nära 62 år. Sörjd och saknad af barn, barnabarn, varder härmed slägt och vännen tillkännagifvet.
S. Ps. Nr 488: 1 v.

Dödsfall. Brigitta Maria Ingmansson

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.

Dödsfall. Antoinette Virginia Klintberg

Tillkännagifves, att framlidne Prosten och Kyrkoherden, Fil. Mag. M. Klintbergs efterlemnade maka, Fru Antoinette Virginia Klintberg, född Agrell, efter långvarigt lidande stilla afled i Visby den 25 Febr. 1875 kl. 1/2 11 f. m., i en ålder af 62 år, 10 mån. och 20 dagar, sörjd och saknad af barn, barnabarn, slägtingar och vänner.
Sv. Ps. N:o 473.

Dödsfall. Antoinette Virginia Klintberg

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.

Å varfvet

arbetas nu ifrigt med reparation och iordningställning af här öfvervintrsnde fartyg. Några nybyggnader af vare sig större eller mindre fartyg hafva deremot bär icke på senare åren egt rum.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Mars 1875
N:r 17.

Varning för isfärder.

I måndags afled här skolynglingen Carl Calissendorff i hjerninflammation förorsakad genom ett fall på isen, och i går förmiddags drunknade skolynglingen Rudolf Wilhelm Klintberg, hvilken begifvit sig ut på den svaga hafsisen att jaga alfogel. Måtte dessa sorgliga händelser blifva en varnagel för den öfriga skolungdomen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Mars 1875
N:r 17.

Till revisorer

för granskning af Sjömanshusets räkenskaper, utsågos vid i måndags inför magistraten anstäldt val hrr Niklas Sandqvist, Carl Molander och Axel Ekman samt till suppleantor: hrr G. Thomson, Emil Gerle och T. Falck.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Mars 1875
N:r 17.

Visby spritvaru-aktie-bolag

höll den 25 d:s fortsatt bolagsstämma, dervid frågan om sättet att använda bolagets vinstmedel, 3,843 kv. 22 öre för de tre månaderna okt.—dec. 1873, förekom till öf verläggning och afgörande. Enligt bolagsordningen skulle denna vinst, sedan bolaget inhemtat stadsfullmäktiges yttrande, genom beslut vid bolagsstämma, anslås till allmänt nyttiga ändamål inom samhället. Stadsfullmäktiges förslag innehöll, att till Hushållssällskapets disposition skulle ställas dels 2,500 kr. för en mindre slöjdskolas inrättande härstädes, dels 843 kr. 22 öre, att, sedan denna sistnämnda summa genom upplupen ränta vuxit till 1,000 kr., räntan deraf årligen skulle användas till belöningar åt skicklige lärjungar inom slöjdskolan, samt att 500 kr. skulle lemnas åt härvarande Stadsbibliotek till förökande af dess grundfond. Vid stämman väcktes följande dels skriftliga dels muntliga förslag: 1) att hela vinstsumman skulle anslås till nytt altare och lämpliga dekorationer i koret af domkyrkan, eller, alternativt, till Gotlands fornsal; 2) att hela summan skulle lemnas till Stadsbiblioteket; 3) att 2,500 kr. lemnas till en slöjdskola, 500 kr. till Stadsbiblioteket och 843 kr. till Fornsalen; samt 4) att 2,000 kr. lemnas till en slöjdskola samt att återstoden, 1,343 kr., skulle delas lika mellan Stadsbiblioteket och Fornsalen. Efter lång diskussion blef slutligen Stadsfullmäktiges ofvanstående förslag genom votering antaget.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1875
N:r 16.