Telegrafen.

K. m:t har beslutit, att under instundande sommar en enkel linje skall anläggas från Ronehamn till Burgsvik samt att en 3:dje klassens telegrafstation skall inrättas å senare stället.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Mars 1874
N:r 23

Stadsfullmäktige.

Vid extra sammanträdet i torsdags behandlades följande frågor:
1:o. Faststäldes plan för inre hamnens utvidgande i hufvudsakligaste öfverensstämmelse med kapten Gagners förslag. Men skulle denna plans fullständiga genomförande blifva beroende af särskildt beslut sedan den nya hamntaxan blifvit faststäld.
2:o. Beslöts utförandet under loppet af innevarande år af förut beslutade förstärkningsarbeten å gamla vågbrytarens glacis äfvensom å dess södra pierhufvud, samt dessutom åtskilliga upprensnings- och muddringsarbeten i såväl inre som yttre hamnen, och skulle i och för muddrets uppläggande på land i stället för dess uttransporterande på redden som förut brukligt varit, den beslutade strandskoningen i yttre hamnen till så stor del utföras som för muddrets qvarhållande blir erforderligt.
3:o. Uppsköts tills vidare och under afvaktan på närmare undersökning af sakkunnig person at de under vinterstormarne å vågbrytaren uppkomne skador, frågan om ett större amorteringslåns upptagande, och skulle emellertid Drätselkammaren anmodas att genom upplåning söka anskaffa hvad som utöfver nu tillgängliga medel ansågs erforderligt för verkställandet af de ofvanförmälda arbeten, hvilka under detta år skola utföras.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Mars 1874
N:r 23

Förordnande.

Kon. Befallningsh. har den 18:de dennes förordnat e. o. kammarskrifvaren Th. Bergman att tills vidare vara Landskanslist i Gotlands län.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Mars 1874
N:r 23

Dödsfall. Anders Andersson

Att husbonden och kyrkovärden Anders Andersson stilla afled i Qvie i Martebo tisdagen den 17 mars 1874. kl. 3/4 4 f. m., i en ålder af 47 år, 10 mån. och 20 dagar; djupt sörjd och saknad af maka, barn, slägt och många vänner; varder på detta sätt tillkännagifvet.
Catharina Andersson, född Qviberg.
Sv. Ps.-B. N:r 344.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Mars 1874
N:r 23

Tullstaten.

Generaltullstyrelsen har förordnat uppsyningsmannen vid tullbevakningen i Sundsvall A. Holmström att vara uppsyningsman vid tullstationen i Kylley.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Mars 1874
N:r 22

Tändsticksexport.

Skonerten ”Trio”, kapten Norrby, destinerad till Lübeck innehar säkerfietständstickor från härvarande tändsticksfabrik till ett värde af 30,000 kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Mars 1874
N:r 22

Som chefen

för Gotlands Båtsmanskompanier, hr kaptenlöjtnanten A. Malmborg hit anmält, att han utsatt Kyrkoparad och Mönstring med 1:a korporalskapet of andra Gotlands kompani vid Sanda kyrka söndagen d. 29 innev. mars samt med 2:a, 3:e, 4:e och 5 e korporalskaperna af samma komp:ani vid Fardhems kyrka söndagen d. 12 nästinst. april, å båda ställena kl. 8 f. m., så varder sådant härigenom kungjordt med åliggande för manskapet att å uppgifna tider och orter sig infinna; hörande vederbörande rotehållare och kronolänsmän, i och för klagomåls afgörande emellan båtsmän och rotehållare jemväl vid dessa förrättningar tillstädeskomma.
Wisby i Landskontoret d. 6 mars 1874.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Mars 1874
N:r 22

Kyrkligt.

K. m:t har till kyrkoherde i Atlingho församlings pastorat af Wisby stift utnämt vice pastorn C. H. Ihre.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Mars 1874
N:r 22

Grundstötning.

Skonerten ”Niord”, hapten Tobiasen, hemma i Haugesund och lastad med stenkol grundstötte i lördags vid inseglingen i härvarande hamn. Fartyget som hade lots ombord, fick löskölen bortslagen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Mars 1874
N:r 22