Förordnande.

Herr länsveterinären Schoug har i dagarne, på förordnande af konungens befallningshafvande, varit utrest till Fårö, hvarest smittosam sjukdom bland hästar utbrutet och hvaraf flere befunnos mer eller mindre angripna. Till motverkan af sjukdomens spridning blef, på hr Schougs uppmaning, ett af de svårast angripne hästkreaturen genast skjutet; om de öfrigas tillfrisknande eger man grundadt hopp.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Mars 1875
N:r 19.

En ångfärja

lärer komma att anskaffas tör underhållande af förbindelsen emellan Fårösund och ”Storlandet”. Efter hvad man meddelat oss skall hr landshöfdingen Horn lifligt intressera sig för förslaget, hvilket han lolvat att på allt sätt understödja.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Mars 1875
N:r 19.

Bolagsstämma.

Under denna rubrik berättade vi i föreg. nr att Gotlands enskilda bank till aktieegarne utdelat 10 proc. och Gotlands ångfartygsaktiebolag 25 proc. Vi kunna nu tillägga, att delegarna i enskilda banken biföllo styrelsens af revisorerna tillstyrkta förslag, att årets vinst, 127,785 kronor 38 öre, blefve så fördelad, att 5 proc. afsattes till reservfonden med 6,389 kronor 27 öre och till framtida disposition anvisade 19,546 kr. 11 öre. Återstoden, 101,850 kr., utdelades till lottegarne. De styrelseledamöter som voro i tur att afgå, näml. hrr Procoée, Wallér och Arveson, återvaldes. Till revisorer valdes hrr Engström, Ekman och P.
Larsson i Fohle. — Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
Ångfartygsbolaget Gotland beslöt att, utom förutnämnde utdelning till aktieegarne, afsätta till reservfonden 2,128 kronor 67 öre samt att återstoden af bolagets behållning från förta året, 12,421 kr. 80 öre, skulle reserveras för fartygens utrustning i vår m. m.
I tur afgående direktionsledamöterna, hrr Cramér, Wallér, Jacobsson, Ekman och Björkander blefvo återvalda. Till revisorer valdes hrr Hederstedt, Ehinger och Åckander. Styrelsen beviljades ansvars frihet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Mars 1875
N:r 19.

Till ordförande

i Helvi sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse är utsedd H. Nyberg, Stengrinda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.

Till censorer

för examina vid de högre elementarläroverken hafva utnänds: professorerna vid Upsala universitet Daug, Hagberg, Thalén och Löfstedt; vid Lunds universitet Möller och Odhner, samt dessutom professorn vid teknologiska institutet H. Holmgren, domprosten i Vesterås, C. Linder, kyrkoherdarne i Grenna J. Andersson och i Ystad S. G. Cavallin, adjunkterna vid universitetet i Upsala Häggström, vid universitetet i Lund Holmgren, v. Zeipel och Lidfors.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.

Skridskoåkning

är ett nöje, som mer sällan kommer gotländingen till del. De under senaste dagarne utanför vår redd hopade drifisarne hade emellertid i förrgår afton utlockat ett stort antal äldre och yngre personer af båda könen, hvilka under de lifvande tonerna af den här ”infrusna” smålands-sextetten under flera timmar svängde om på det hala. I går afton förnyades samma nöje, om möjligt med ännu större liflighet än förra gången.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.

Skeppsmönstring

egde rum å härvarande sjömanshus den 1 dennes. Samma dag hade skepparesocieteten sedvanligt sammanträde, denna gång i Smedmans hotell.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.

Rudolf Wilhelm Klintberg.

Född 1860 — drunknad den 2 Mars 1875.

Älskad utaf Far och ömma Syskorn.
Pilten sina dagar sorglöst lefde
Under lek och täflan med kamrater
Under ädelt skämt med trogna vänner.
Så en dag — då hafvets bölja kufvad
Var af isigt täcke — raske pilten
Brann af längtan att få modet pröfva
Att få svärma kring på glatta banan.
Glömsk tyvärr af hafsfruns svek i djupet,
Följd af vänner ned till hafvat gick han.
Väpnad som han var med laddad bössa
Varsnar unga skytten snart en fågel,
Sigtar, skjuter och ser honom falla;
Får dock icke njuta af sin lycka,
Ty, då han skall ut och taga rofvet
Faller han i öppna, djupa vaken.
Ej han räddas kan, ty stel af kölden
Mäktar han oj fatta tag i bössan,
Som en vän och lekkamrat framräcker,
Utan sjunker ner i mörka djupet,
Der han på en bädd af gräs och snäckor
Slumrar in och sofver sista sömnen
För att i en bättre verld uppvakna,
Der han väntas af en älskad moder.
Carlo.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.

Rättegångs- och Polissaker.

Vid å cellfängelset härstädes den 23:dje febr. hållen ransakning med häktade pigan Anna Christina Hammarström ifrån Antsarfve i Fohle, häktad för barnamord, framgick, att hon den 22 sistl. januari mellan kl. 11-12 på dagen framfödt ett lefvande flickebarn, hvilket hon derefter, i afsigt att ”blifva af med det”, såsom den häktade inför rätten uttryckte sig, nedgrift ”i halm och boss” ute i en lada vid ladugården, der barnet legat lefvande flera timmar och derefter af händelsevis ditkommet husfolk påträffats ännu lefvande samt med all möjlig omsorg innebarits och vårdats, men likväl på aftonen aflidit. Förhållandet som af vittnen bestyrktes, erkändes af den häktade pigan, hvilken derefter för uppsåtligt barnamord dömdes till fyra års straffarbete samt ersättning åt afhörda vittnen. Efter domens afkunnade tillfrågad om hon vore ”nöjd med utslaget”, förklarade hon, att hon tyckte det vara ”för lång tid”, hvarföre detta af rätten ansågs såsom ett af henne uttaladt missnöje med domen och domaren sade att vederbörlig expedition af utslaget skulle blifva utfärdad för besvärs anförande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.