Gotlands gille

firade i Stockholm tjugondagen sin vinterhögtidsdag med bal och supé å hotell Phcenis. Bland deltagalne märktes revisionssekreteraren Fåhræus (gillets ordförande), kapten Lind af Hageby med fru och svägerskor, baron Paykull med familj, presidenten Bredbergs familj m. fl. En liflig dans fortgick ända till kl. 2 på natten, då den särdeles angenäma festen upplöstes och afslutades.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Januari 1875
N:r 6.

Gåfvor till Gotlands Fornsal.

Arbetskarl Sven Gotbery i Gothem:
Rot-knöl af furu, monstruös, från skogen ”Alven” derstädes.

Husbonden L. O:n Gräne i Hväte:
Dosa at bleck, med ljuspips och sex rum. Gotlandsmynt af silfver, litet.

Guldsmed J. N. Palm:
Album (N. Wickman), minnen från hans studenttid i Greifsvald (1803-05).

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Januari 1875
N:r 6.

Frivillig auktion.

Lördagen den 13 instundande februari från kl. 10 f. m., låter sterbhusdelägarne efter husbonden Lars Gardell, vid Gurfiles i Ahla, genom öppen och frivillig auktion försälja, deras såväl fasta som lösa egendom, fastigheten bestående af ett 64:dels mantal Gurfiles, sdm är väl passande till åtskilliga boplatser, och årligen föder fyra stokreatur samt lika många lam, utbjudes först i mindre lotter, eller hvarje äga för sig, samt sedan i sin helhet, med förbehållen rätt, att antaga eller förkasta hvad för godt synes; lösegendomen, bestående af silfver, koppar, bleck- och jernsaker, glas och porslin, husgeråd och möbler af alla slag, åker- och körredskap, seldon, sängkläder och linne, den aflidnas gångkläder, kreatur bestående ett af par oxar, ett par hästar, 2:no kor, ungnöt och lam m. m.; för lösa egendomen lemnas de af mig kände inropare anstånd med betalningen till den 1:sta nästa september och för fastigheten lemnas upplysning så väl vid auktionstillfället, som dessförinnan af undertecknad auktionsförrättare.
Ahla den 17 Januari 1875.
A. P. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Januari 1875
N:r 6.

Wisby.

Förteckning på Födde, Döde och Vigde inom Wisby stads- och landsförsamlingar under loppet af sistl. december månad:

Födde:
sjöm. C. G. Wittbergs, gjut. G. A. Lönns, vaktm. A. W. Engqvists, arb. J. O. Klintbergs, vaktm. C. B. Lindqvists, arb. A. F. Wessmans, bag. F. A. Wallins, mur. S. Wahlbergs (tvill.), arb. H. W. Christenssons, sorg. J. P. Wikanders, sjöm. C. O. Sellins, art. N. A. Svenssons, bag. A. Andersson, och pigan L. C. Anderssons barn.

Döde:
flickan G. Carlsson 30 dagar, flickan A. M. Engqvist 5 dagar, f. husb. L. Pettersson 73 år, Qvartersman A. P. Lindström 63
år, skrädd. J. Wiman 82 år, fru E. M. Jansson 67 år, flickan M. F. Nordin 9 år, enkan C. Pehrsson 89 år, mält. J. Löfgren 41 år, gossen A. M. Olofsson 8 mån., stud. W. T. Wickman 24 år.

Vigde:
skepp. C. P. Pettersson och E. J. Funk, handelsman F. E. Svensson och M. Dahlbom, dräng. C. L. Öberg och M. S. Johansson, skom. J. P. Rundlund och M. Isaksdotter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Januari 1875
N:r 6.

Förordnande.

Hr länsveterinären Ernst Schoug har i dessa dagar, på förordnande af konungens befallningshafvande, varit utrest till Eskelhem, der flera hästkreatur befunnos angripna af den på ön gängse katarralfebern.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Januari 1875
N:r 6.

Väderleken.

Efter ett starkt blidväder i lördags och söndags inträffade natten till i går en häftig snöyra hvilken fortfor till middagstiden igår. Stora drifvor hafva här och der på landsvägarne, äfvensom på stadens gator varit till hinder för åkande och gående. — Sedan år 1870 har på Gotland ej fallit så mycket snö, som under denna vinter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Januari 1875
N:r 5.

Gåfvor till Gotlands Fornsal.

Fyrmästaren J. Bourgström på Gotska Sandön:
En Dolk af brons; 3:ne spännen af brons; 7 st. sten-perlor; 6 st. gamla mynt och en djurtand (funnen derstädes).

Öfverstinnan Cec. Meukov, f. Spolander:
Tobaks-pung af svart sammet, broderad med abbor-fjäll

Fru Maria Nyberg, f. Åckander:
Lumma eller Arbetsväska med spång, kedja och krok, att bäras i förklähandet

Fru M. E. Löfvenberg, f. Butendorff:
Pokal af kokosnöt med silfverbeslag; Atlas af Tob. Majero med 60 kartor, Anno 1641, stor fol.

Kyrkov. Joh. Rosendal Grymlings i Eista:
Sten-yxa, 61/4 tum lång

Guldsmed C. A. Hammarberg:
Medaljon af silfver, oval (A. M. 1758, A. C. 1786); Sten yxa, 5 tum lång.

Prosten, m. m. Doktor Joh. Gahne:
Porträtt i olja af Landshöfdingen, m. m. Exe. grefve Michael Cossva Anckarsvärd, med oval betsad ram, måladt af Ekström; Porträtt i olja af grefvinnan Eva Carolina Anckarsvärd, f. frih:na von Segebaden, med dylik ram, måladt af Krafft.

Mamsell Theodora Gahne:
Diadem-kam af messing, förgyld och med hvita perlor, engång en gåtva af lagmanskan Gustafva Tofftén, f. frih:na von Segebaden (svärmoder till prosten J. Gahne); Sedel bok af brunt sidentyg, utsydd (1801), då julklapp till lagman Mårt. Tofftén.

Fru Amalia Westberg, f. af Klint:
Porträtt i olja af Öfverste-löjtn. L. von Numers (svärfar till Öfverste E. af Klint); Porträtt i olja Öfverstelöjtnantskan C. E. von Numers, f. Ljungfelt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Januari 1875
N:r 5.