Förlovade

Richard Östman och Agda Olsson
Fårö 21/7 1940.
Meddelas endast på detta sätt.

Gunnar Olauson
Aina Åberg
Åmål. Vamlingbo.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

Född

En pojke.
Elisabeth och Hans von Corswant.
född Rödén.
Stafva den 31 juli 1940.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

Dödsfall Johan Havdelin.

Tillkännagives att min käre make Johan Havdelin har idag, lugnt och fridfullt, fått insomna efter ett långt, men med stilla tålamod buret lidande, i sitt 78:de levnadsår.
Innerligt sörjd men i ljust minne bevarad av mig, släkt och vänner.
Bertels i Hablingbo 30 juli 1940.
EMMA HAVDELIN

Saliga äro de fridsamma,
ty de skola kallas Guds barn.
Wall. ps. 481: 8.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

Rörläggaren Karl Oskar Andersson

i Visby har på grund av en denna dag till konkursdomaren ingiven ansökan försatts i konkurs vid rådhusrätten i Visby. Första borgenärssammanträdet i kon, kursen, vid vilket sammanträde bl. a. definitivt förvaltareval, äger rum, har utsatts att hållas inför konkursdomaren å rådhuset i Visby onsdagen den 28 augusti 1940 klockan 12 på dagen. Bevakningar, i två exemplar, böra vara ingivna eller med posten inkomna till konkursdomaren senast den 11 september 1940. Kungörelser om konkursen skola införas i tidningen Gotlands Allehanda.
Visby rådhus den 30 juli 1940.
KONKURSDOMAREN.
Postadress: Rådhuset, Visby.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

Mera nederbörd

blev det under gårdagen här på Gotland, och nu torde man åtminstone på vissa orter kunna tala om en rotblöta.
I Fårö mätte man i går kväll upp 1,8 mm. och i morse 3 mm., vilket ju inte är så mycket. Vid fyren därute har man dock under juli månad fått sammanlagt 65 mm. Regnet har dock fallit ganska ojämnt, så att man på somliga platser på Fårö fått mera än 65 mm. på andra åter betydligt mindre. I Roma föll i går, 5 mm. regn och i natt 5,5. Ala fick under tiden 23-31 juli sammanlagt 36 mm. regn, vilket hjälpt upp växtligheten väsentligt, dock har man där behov av ännu mera. I natt fick denna ort 6 mm. Ganska kraftigt regn, vars mängd dock icke uppmätts, rapporteras f. ö. från bl. a. Slite, Garda och Vamlingbo. I Visby sligen uppmättes i går kväll 3,3 mm. och i morse 3,7 mm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

En parallellavdelning i klass 1

i femåriga realskolan vid hävarande läroverk kommer som förut meddelats att inrättas till hösten. Därigenom komma de gossar och flickor från folkskola, vilka förut godkänts till intagning, men icke kunde beredas plats, att inskrivas vid läroverket, därest de även kunna förete intyg om vaccination. Detta gäller 9 gossar och 14 flickor, varigenom sammanlagda antalet nyinskrivna i klass 15 blir 46. Men genom parallellavdelningens tillkomst kan ytterligare ett antal elever mottagas till hösten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

Militärens hembesök underlättas.

Inom järnvägsstyrelsen behandlas f. n. ett förslag om inrättande av militära veckoslutsbiljetter. Resorna å dylika biljetter skulle av militären få företagas endast till hemorten och detta givetvis endast om hemorten ligger inom en viss begränsad räjong. Möjligen kommer maximum att sättas till 200 km. Även om man skulle stanna vid enkelt pris, så blir priset för 200 km. så pass högt (10 kr.), att resor å detta avstånd endast undantagsvis borde ifrågakomma. Det anses böra få bli distriktsbefälets sak att avgöra, i vilka förbindelser militära veekoslutsbiljetter verkligen kunna vara erforderliga. Reseavbrott torde ej komma att tillåtas; resorna böra ju företrädesvis eller uteslutande användas för besök i hemmet.
För kontrollens skull är det ifrågasatt, att de resande skola förete ett intyg om sin tjänstgöring vid visst regemente eller kår samt var de ha sin hemort. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

Arvsfondsärende.

I anledning av förfrågan från godmannen i boet efter avlidna Johanna Pettersson, Binge, meddelar kammaradvokatfiskalsämbetet, att lösegendomen i boet bör försäljas å offenlig auktion. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

Uppskov med lärartjänst.

Skolöverstyrelsen medger uppskov till förste juli 1941 med tillsättandet av en läraretjänst i manlig slöjd vid folkskolorna i Visby. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

Olyckan på Gustaf V krävde tionde offret.

Matrosen Sten Larsson avliden på lasarettet.
Den svåra olyckan på pansarskeppet Gustaf V har nu kräft sitt tionde dödsoffer. Den svårt skadade 3:dje klass sjömannen vid 3:dje matroskompaniet 478 Sten Larsson avled i går eftermiddag på lasarettet i Visby, där han vårdats, sedan olyckan inträffade.
Den avlidne var 19 år gammal och son till lantbrukaren Karl Larsson i Hörby samt stamanställd vid flottans station i Karlskrona.
Den dödes kista föres kl. halv 5 i eftermiddag under militära hedersbetygelser från bårhuset till Visby hamn, där den föres ombord på ångf. Visby. I processionen deltager I 18 :s musikkår och en hedersvakt från flottan. Jordfästningen äger rum i Hörby kyrka på söndag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174