Dödsfall Gunnar Pettersson.

Min älskade make, mitt allt, Handlanden Gunnar Pettersson avled stilla i natt endast 35 år gammal lämnande mig, moder, syskon släkt o. vänner i namnlös sorg.
Tofta den 29 juni 1940.
INGRID PETTERSSON f. Wahlgren

Hur underlig är Du i allt vad gör.
Vem kan din vägar förstå?
Men ett är dock säkert
Den väg Du mig för
För mig är den bästa ändå.
Jordfästningen äger rum i Tofta kyrka torsdagen den 4 juli kl. 3 e. m.
För dem som önska följa den avledne till graven sker samling i sorgehuset kl. 1 em.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

I här fört föreningsregister

har denna dag intagits följande anmälan:
beträffande Hablingbo Handelsförening u. p. a., vars styrelse har sitt säte i Hablingbo: till ledamöter i styrelsen efter Herman Laurentius Thomsson och Karl Oscar Andersson, vilka avgått, hava valts Ernst Jakob Gunnar Ronander, Medebys, och Adolf Fredrik Klintbom, Prästgården, båda i Hablingbo. Firman tecknas numera av Tomas Konrad Tomsson och ovannämnde Klintbom gemensamt samt vid förfall för endera av dem av den andre gemensamt med Carl Jacob Gotthard Snöbohm.
Visby i landskansliet den 26 juni 1940.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

I här fört handelsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
Sven Magne Boberg med hemvist i Hablingbo socken och Hans Oskar Samuel Björkqvist med hemvist i Visby ämna i Havdhems socken, postadress Havdhem, i bolag idka handelsrörelse under firma Havdhems Cykel- & Sportaffär, Boberg och pjörkqvist. Firman tecknas av bolagsmännen var för sig;
Karl Herman Brolin med hemvist i Visby ämnar i Västerhejde socken, postadress Hallvards, idka handelsrörelse under firma Herman Brolin;
Albin Levander ämnar med huvudkontor i Ala socken, postadress Kräklingbo, samt avdelningskontor utan självständig förvaltning i Lye socken idka handelsrörelse under firma Albin Levander;
Firman Strömma Yllefabrik, Hj. Medéen C:o i Stånga socken har upphört.
Visby i landskansliet den 26 juni 1940.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Gotländska gårdar.

Mullvalds i Hemse socken.

Mullvalds gård i Hemse.

Bland Hemse sockens många vackra gårdar är Mullvalds en av de största. Ursprungligen var den kanske inte mer än hälften så stor som nu, ty åtskilliga hektar jord ha under åren inköpts och lagts till den förutvarande arealen. Mullvalds är för övrigt en gård, som man inte kan underlåta att lägga märke till, då man färdas vägen fram från Hem-se mot Visby. Egendomen, som äges av lantbrukaren Albin Melin, är belägen några minuters väg från samhället, och har således ur trafiksynpunkt ett centralt läge, som icke minst nu har sitt stora värde.

Brand ödelade äldre byggnader.
En ladugårdslänga, som på sin tid uppfördes av nuvarande ägarens fader, samt en del andra byggnader vilka samtliga voro byggda av trä, brunno ned till grunden 1914. Det var endast en mindre byggnad, som kunde räddas. Manbyggnaden var även den hotad av den våldsamma branden, men blev helt och hållet oskadd.
Det var naturligtvis ett svårt avbrott i lanthushållningen, ty det gällde att så snart som möjligt skaffa nya byggnader, foder o. s. v. 1915 lät herr Melin bygga en ny ladugård. Och det skulle bli en Jadugård, som inte var så eldfängd.
Därför uppfördes murar av sten till halva byggnadens höjd och över det hela tak av korrugerad plåt. Alla golv cementerades i både stallar och lada. – För avrinning av spillning gjordes ledningar till cementerad gödselstad och brunn, varför ladugårdsbyggnaden gott kan jämföras med andra, som äro senare byggda.
Vi göra först en titt in i kostallet, som nu är tomt — så gott som. En stor grann SRB-tjur står ensam men har det svalt och skönt, så han tycks trivas utan sällskap. Det finns rymlig plats för minst ett 20-tal klav-bundna djur samt boxar för ungnöt och kalvar. Mjölkningsaggregat är också installerat, och drives av en motor som även svarar för vatten-uppfordringen till de automatiska vattenhoarna.
Från ladugården komma vi in i häststallet där sex kraftiga kampar ha sina spiltor. Även hästarna äro ute på bete eller i arbete, så dem få vi inte se skymten av. För utfodringen är arrangerat på bästa sätt och till stallets inredning i övrigt hör en rymlig selkammare.
I den stora ladan och på skullarna är det naturligtvis nästan tomt så här års, i all synnerhet som foderbristen varit kännbar under den gångna inomhussäsongen. Ladan användes nu till förvaring av maskiner och redskap. Hr Melin understryker också:
— Jag vill inte att någon redskap skall stå ute, om den inte strax skall användas på nytt.
När vi framhåller att ladugårdsbyggnaden verkar ovanligt stor, så säger ägaren och upphovet till den pampiga byggnaden:
— Ja det var också en byggmästare här på trakten, som tyckte detsamm. Efter att ha sett stall och lada och andra utrymmen, yttrade han: ”Det här får du aldrig fullt”. Men det var 1915 det. Skulle jag ha byggt nu, så skulle jag gjort ladugården framför allt bredare. Byggmästaren blev således inte sannspådd.
På ömse sidor om den rymliga planen framför ladugårdslängan utgöras flygelbyggnaderna av magasiner, svinhus, hönshus o. s. v. Samtliga utom det lilla hus, som räddades från branden, äro uppförda under nuvarande ägarens tid.
Vi fånga en bild av en ovanligt väl bibehållen kvarn, och fråga om den står kvar som minnesmärke från gamla tider.
— Nej, svarar hr Melin, kvarnen är inte så värst gammal. Det .var en äldre kvarn där förut, men så tyckte min far, att denna började bli lite rankig, och då byggde vi den här. Den fungerar lika bra ännu, och användes också när det behövs. I vintras var det så mycket snö, så
vi kunde inte ta oss dit, men annars
bruka vi mala där när det ”blåser. — Kvarnen är förresten den som räntas sig bäst på hela gården, tilllägger hr Melin med en humoristisk glimt i ögonvrån.

Kvarnen.

Manbyggnaden,
som är ganska stor, uppfördes under senare hälften av 1800-talet. Den är ’byggd av sten. Under senare tider lades på densamma tak av korrugerad plåt. Hr Melin upplyser om att han under årens lopp restaurerat invändigt vid flera tillfällen. — Men säger han, det här stora rummet är alldeles för stort. Numera bygger man ju inte så. Förr var det ju vanligt att de vävde och spann och höll på med annan hemslöjd i samma rum, och då ville man förstås ha så stora rum som möjligt. Skall man avdela det stora rummet blir det lika tokigt hur man bär sig åt. Så nu får det väl vara som det är i min tid.
Det är svalt och skönt i de stora luftiga rummen, men vi bege oss ut igen för att se på ägorna. Först bör kanske nämnas att manbyggnaden är om given av lummiga träd och en välskött trädgård. Trädgården är förresten så pass väl i ordning, så att hr Melins yttrande: — Trädgårdsarbetet blir inget bevänt med i år, för vi ha för lite folk och hinner inte att göra någonting åt den — får man taga med reservation.

Maskinmjölkning även utomhus.
När vi snedda planen mellan ekonomibyggnaderna, lägga vi märke till en underlig byggnad, som delvis saknar golv och väggar. Vi få följande förklaring:
Det skall bli ett mjölkstall, som kan transporteras ut till betena. den ena ändan — som är inbyggd — skall motorn monteras in. Det är plats för fyra kor åt gången. När korna väl ha kommit in i sina bås, stänger man bakom dem. När de sedan skall ut igen, så är det bara att öppna grinden framför. På så vis slipper man att vända dem i båset.

Arealen.
Till Mullvalds hör ägor av skiftande slag. Åker, äng, skog och myr. Myrmarkerna, som mestadels äro odlade, har hr Melin inköpt under senare år och likaså ett skifte Oxarve. Tillsammans är den brukade åkerjorden cirka 80 tnld och består dels av lermylla och dels lättare mylla.
Strax nedanför ett höstvetefält, som är kålgrön och kraftigt trots torkan, ligger en förtjusande äng, vilken just nu är som fagrast. Denna ängs vegetation blir ett gott tillskott i foder.
Skogsmarkerna omfatta också cirka 80 tnld. De äro delvis bevuxna med kraftig timmerskog och även vacker återväxtskog. För att -spara på egendomens trädbestånd, har vi olika tillfällen köpts virke, säger ägaren, som visserligen är mån om att alla byggnader skola vara i bästa skick, men också ser till att skogen inte skövlas.
— Det vill mycket till att hålla en gård i ordning, menar hr Melin. Det var nog bra i ordning här, när jag övertog gården, men sedan har jag köpt till jord. Och på så sätt blir det mer att göra, så riktigt färdigt blir det väl aldrig på en lantgård.
Vi måste nog ge hr Melin rätt, ty skall en egendom förkovras måste f örbättringarna ske i den mån nya rön göras.
T-a

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Vid läroverket

har i klass 15 intagits 13 gossar och 10 flickor. Antalet sökande har varit 23 gossar och 28 flickor, och då inträde beviljats utan prövning, ha de sökandes betyg varit avgörande. Anslag om de intagnas namn har uppsatts i läroverksvestibulen.
På grund av det stora antalet sökande har skolöverstyrelsen till prövning upptagit frågan om inrättande av en parallellavdelning, varigenom flera av de sökande skulle kunna intagas.
I klass 14 ha intagits samtliga sökande, nämligen 13 gossar och 6 flickor. Då i klassen finns rum för 35 elever, kunna sålunda ytterligare sökande vinna inträde till hösten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Egnahemsnämnderna.

Egnahemsstyrelsen har till kassör hos egnahemsnämnden i Gotlands län utsett fru Inez Löfgren och till kontorsbiträde fru Kally Wiberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

De gotländska truppförbanden få nattvardsuppsatser.

Genom försvarsstabens själavårdsdetalj ha I 18 och A 7 tilldelats var sin uppsättning nattvardskärl. Dessa komma att invigas till sin tjänst av biskop Torsten Ysander i samband med morgondagens högmässa i domkyrkan.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Prästerliga förordnanden.

Vice pastor H. Edlund bestrider kyrkoadjunktstjänsten i Rute pastorat 8-27 juli, under vilken tid kyrkoadjunkten I. Björck åtnjuter tjänstledighet.
Kyrkoherde Å. Hultmark åtnjuter tjänstledighet tiden 8-19 juli under vilken tid kyrkoherde F. Thuresson uppehåller pastoralvården i Sanda pastorat.
Vice pastor H. Edlund skall t. v. under tiden 1 juli-31 december fortfarande vara vice pastor i Fårö pastorat.
Kyrkoherde J. Hoffman skall under tjänstledighet för komminister Erik Karlsson 1-15 juli bestrida komministertjänsten i Havdhems pastorat med hjälp av predikobiträde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Venia

att under tiden 1-15 juli biträda med gudstjänsternas uppehållande i Havdhems pastorat har lämnats kyrkvärden Rudolf Bolin, Gandarve i Alva.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Studentmötet uppskjutes.

Det allmänna mötet med Visby-studenter av olika årsklasser som enligt 1935 års mötes beslut varit avsett att hållas i sommar, har, enligt vad vi erfarit, på grund av tidsläget och rådande förhållanden i övrigt blivit uppskjutet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147