Gotländska gårdar

Bryor i Tingstäde socken.

Manbyggnaden till Bryor.

Vid en smal väg från Tingstäde ut mot Elinghems myr — ett gott stycke från den breda allfarvägen genom samhället — ligger den ståtliga manbyggnaden till Bryor. Bländande vit sticker gaveln fram mellan sommarens täta lövverk, och när man väl är framme vid gårdsplanen, kan man på fasaden över ingången läsa: ”BRYOR 1936”. Manbyggnaden är alltså så gott som ny — skulle man tro. Vid närmare betraktande får man snart klart för sig, att åtminstone husets murar är av betydligt äldre årtal, än det som är angivet på fasaden. De djupa fönsternischerna skvallra om ett byggnadssätt, som hörde 1800-talet till.
Gårdens ägare, lantbrukaren John Hägbom, som vi träffa hemma, ger oss en förklaring över hur det förhåller sig med det ”nya men gamla” huset. För några år sedan brant nämligen mangårdsbyggnaden n helt och. hållet, så när som de gamla stabila stenmurarna. Det var förresten en mer än vanligt dramatisk brand, som i mars 1933 härjade gården. Elden, som uppkommit i en rökgång, spred sig med fruktansvärd hastighet, så det var med nöd och näppe de inneboende kunde hinna sätta sig i säkerhet. Det var inte tal om att kunna försöka rädda inventarierna.
— Och till råga på allt elände, berättar herr Hägbom, så fungerade ej telefon. Snödrivorna gjorde vägarna svårframkomliga, och när vi väl kommo i förbindelse med förläggningen i Tingstäde, fingo vi besked om, att deras motorspruta var i staden för lagning. Samhällets spruta fungerade ej och skumsläckningsapparaten hade frusit, så nog var det motigt alltid, när det gällde att få elden släckt.
— Tur i olyckan var att vi hade bostadshus i en gård i närheten som jag hade köpt till.
Återuppbyggnadsarbetet på den brunna gården fick anstå ett par år, då det som bekant var svårt att skaffa arbetskraft inom byggnadsbranschen. Nu är dock en ny vacker byggnad rest på ruinerna av den gamla, som på sin tid uppfördes av ägarens fader Johannes — eller mera känd som Janne Hägbom. Den senare är oaktat sin höga ålder — 88 år i höst — vid god vigör och bor på gården, där han med livligt intresse tager del av vad som händer och sker på hans forna arbetsfält. Ja, han drar sig ej heller för att utföra diverse arbeten.

Obegränsad arbetstid och 50 kr. i årslön.
Vi ha försport att Janne Hägbom haft åtskilligt att styra med i Tingstäde socken, varför vi självfallet passa på att fråga honom litet om forna tider. Herr Hägbom har således ordet: — De’ var på 1870-talet, som jag kom hit till Tingstäde. Jag fick då plats som dräng vid Lunds. Innan jag kom dit, var jag hemma hos min far i Hellvi, där jag också som liten pojke och i många år framåt var orgeltrampare i kyrkan. Egentligen ville jag ut på sjön, men de” sa far ifrån om, att han tyckte det var bättre att bli bonde än sjöman.
— Först när jag kom till Lunds, rade jag 50 kronor om året i lön och 3 kr. i klädpengar. På den tiden vardet förstås obegränsad arbetstid och rätt mycken vaka om nätterna, därför att vi hade vattensåg och kvarn att se till. Så småningom fick jag ju högre lön, så att jag kunde lägga undan en del och sätta bo. Jag gifte mig med dottern på gården och stannade kvar där, till dess jag började längta efter egen gård. Och när ett tillfälle yppade sig att komma över en jordlott vid Bryor, så fick jag hjälp med köpeskillingen.
Herr Hägbom, som har ett utomordentligt gott minne för alla detaljer, talar utförligt om gårdens utveckling och arbetet där under hans tid, då han ensam fick sträva sig fram genom att bygga och odla, så och skörda. Det dröjde ej heller så länge, förrän hans duglighet blev anlitad för kommunala värv och andra uppdrag.
— Något ordnat skolväsen rIanns ju inte i min barndom, fortsätter hr Hägbom, men det kom en gång en person, som de kallade för kandidat, till socknen och han gav lektioner i räkning, läsning och skrivning för två kronor i månaden. Då passade jag på att lära mig läsa och skriva och räkna. De kunskaperna fick jag sedan tillfälle att begagna och förkovra, ty en vacker dag, då det varit stämma i socknen, kom svärfar och talade om, att de valt mig till kommunalordförande. Det hjälpte ju inte att protestera mot beslutet, utan jag var helt enkelt tvungen att sätta mig in i socknens angelägenheter.
— Jag hade emellertid länge funderat över, om vi inte skulle kunna få igång ett mejeri, för det var gott om mjölk på gårdarna, men mjölkpriset höll sig till 5 á 6 öre litern, vilket var för litet, om det skulle löna sig att producera mjölk.

F. lantbr. Janne Hägbom.

Vi få sedan höra hur man en lång tid förgäves arbetade för att få fram en lönande mejerirörelse, men också att fortsatta ansträngningar slutligen kröntes med framgång.
När järnvägen skulle dragas fram från Visby till Tingstäde, måste naturligtvis sockenborna i Tingstäde taga ställning till saken. En stämma hölls för att besluta om järnväg eller ej. Det visade sig då att flertalet ej ville ha någon järnväg, men eftersom det röstades efter fyrk, beslöts att 30,000 kr. skulle ställas till järnvägsföretagets förfogande. Protokollet över det fattade beslutet, vilket tillställdes järnvägsbolagets styrelse, var dock så avfattat, att denna betackade sig för att draga järnvägen fram till Tingstäde.
Efter någon tid lyckades hr Hägbom återupptaga förhandlingarnaom järnvägsbygget; och så hölls en extra stämma. Järnvägen begärde nu fri mark, vilket också beviljades, då banan skulle dragas fram över marker, som voro tämligen värdelösa. För bestridande av markexproprieringen anlitades sparbankens reservfond, ur vilken lånades omkring 3,000 kr. Och så blev det ändå järnväg till Tingstäde.

Då bör han vara bunden nog”, sa’ kungen.
Av den åldrige lantmannen fingo vi ovannämnda och många andra intressanta upplysningar. Han har ju också hunnit med litet av varje.
När han uppnådde 72 års ålder, blev han tyvärr så gott som blind, och måste frånsäga sig såväl sina kommunala uppdrag som ”sin tjänst i Tingstäde sparbank. Efter genomgången operation blev synen på ena ögat så pass återställd, att han ser ganska bra.
— De här glasögona är bra, säger hr Hägbom och: demonstrerar, hur han kan använda dem dels för att se på långt håll och dels på nära.
— Men på tal om uppdrag, så är jag fortfarande med i sparbanken och skriver mitt namn ibland. När jag blir 90 år — tillägger han skämtsamt — så skall jag väl avsäga mig även det uppdraget. Min far han var 105 år, innan han slutade sina dagsverken.
När vi be hr Hägbom tala om någon annan remarkabel händelse, som han varit med om, berättar han:
— När kungen och drottningen voro här sista gången, så var de också i Tingstäde kyrka. Och när de kungliga sett sig omkring, fick allmänheten tillträde. Jag ställde mig litet i skymundan bakom en grant klädd officer, men rätt vad det var så kom kungen fram och frågade vad jag hette och var jag bodde. Och det talade jag förstås om. 9Sedan talade jag också om, vad som hänt i bygden under senare år. När kungen hade hört på det, så pekade han. på en bild i kyrkan och frågade:
— Vad kan det där vara för en bild?
— Jo, sa jag, det är en stenbild som skall föreställa den bundne Hin Håle — eller Den onde. Då genmälte kungen, som alltid har lätt finna rätta orden:
— Då bör han vara ordentligt bunden.
Vid vårt besök vid Bryor var man just i färd med att spränga större jordstenar och bryta upp de mindre. Under dylikt arbete fann man nyligen en väl utförd stensättning, förmodligen efter en forngrav.
— Det var bara litet mylla innanför stenringen, säger herr John Hägbom, samt några benrester — men inte någon kassakista. För längre sedan hittade jag en mycket vacker guldring, som inlöstes av Statens fornminnesanstalt, annars har det varit ganska klent med fornfynd här.
Ett fornminne så gott som något är källan ”Lille Hamburg”’, ett vattenhål, varomkring traktens tidigaste bebyggelse säges ha begynt. Källan finns ännu kvar, och ger fortfarande gott friskt vatten.
T—a.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Tyskarnas andra Maginotlinje klar i år.

Befästningsarbeten bakom skärmar. — Bilvägarna spärras.
Den franska gränsbefolkningen i Alsace-Lorraine har på sista tiden, enligt Daily Telegraph, bevittnat hur man på tyska sidan rest höga tygskärmar för att dölja det fortifikationsarbete, som är i full gång på andra sidan gränsen. Alla bilvägar, som gå över floden Lauter ha stängts av tyska militären. Endast huvudbroarna stå öppna. I brofästena byggas spärranordningar mot tanks.
De dubbla raderna tyska befästningsanläggningar, som äro under arbete mittemot de franska försvarslinjerna kallas ”provisoriska Maginot-linjer”. Den första linjen, som sträcker sig från schweiziska gränsen till Pfalz mellan Freiburg—Karlsruhe-järnvägen och Rhen, består av små fort armerade med maskingevär och batterier skyddade av tankfällor.
Dessa småfort fortsätta i en rad från Pfalz parallellt med gränsen till Lorraine fram till storhertigdömet Luxembourg.
Andra linjen, som skall fullbordas redan innevarande år, förmodas vara mera solid. Höjdsträckningarna i Schwarzwald särskilt mellan Freiburg och Appenweier tros vara ombildade till små fästningar.
Vidare framhålles, att Isteinfortet sydväst om Freiburg, som slopades enligt Versailles-traktaten, blivit fullständigt återuppbyggt och moderniserats sämt utrustats med långskjutande kanoner, vilka behärska verken vid Kamb vid Rhen och Milhausens industricentrum.
Platån Hornisgrinde, som är en av de högst belägna platserna i Schwarzwald, torde komma att utnyttjas som luftbas i händelse av krig. Där har tillsvidare upprättats ett läger för segelflygare.
Öster om Karlsruhe har slutligen byggts en underjordisk aerodrom.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Tänkte paddla till Gotland.

Bärgades av tysk seglare.
Henning Vilhelm Blomdahl heter en svetsare i Nyköping. Han är en alldeles ovanligt entusiastisk utövare av kanotsport, men häromdagen höll denna hans hobby på att sluta illa för honom, skriver AB. På fredagen kom han hem till Nyköping efter att ha rest från Kalmar, dit han kommit med en tysk seglare.
Den tyska skutan hittade honom i kanoten drivande utanför Gotland och mannen var så utmattad, att han var glad över att bli bärgad ombord på skutan.
I Kalmar sålde han sin kanot ”eftersom han aldrig mer skulle ge sig ut på kanotfärd.” Men den uppgiften vill Blomdahl inte stå för i dag, ty visserligen hade han varit glad över att bli bärgad ur Östersjön, men så illa stod det ändå inte till med honom, menade han. Och nog skall det bli flera kanotfärder. Anledningen till att han nu sålde kanoten var närmast den att den bräckliga farkosten blivit något skadad vid upphissningen ombord på motorfartyget ”Märta Kristina”.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Landsbygden. Fardhem.

FARDHEM.
Ett kraftigt åskväder drog häromnatten över våra trakter och den av bönderna så länge efterlängtade rotblötan kom då i formliga skyfall På sina ställen uppmättes nederbörden till 30 á 35 mm.De flesta jordbrukarna här i trakten fick lyckligt och väl in sitt foder torrt och bra innan regnperioden kom, åtminstone fastmarksfodret, myrfodret däremot låg ännu på sina ställen ute, men är väl nu i det här laget bärgat.
Foderskörden var i år något bättre än fjolårsskörden, på sina ställen har man i år fått relativt god skörd.
Potatis- och rotfruktsfälten lova i år en synnerligen god skörd; regnet kom just lagom för att sätta fart på potasen, som just nu står i sin vackraste blomsterskrud.
Trädgårdarna däremot komma i år att ge en mycket dålig skörd, vilket beror på att det kom ett par dagars regn just som trädgårdarna stod i blom.
På sina håll har redan jordbrukarna påbörjat skördearbetet med rågen som nu är mogen, men även vetet och på sina håll även vårsäden har här ute börjat mogna, och om en vecka är nog skördearbetet överallt i full gång.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Klintehamn

Ett besök på Varvsholm.
Bland pensionaten och sammarhemmen på Gotland intager onekligen Varvsholm en plats bland de främsta. Läget är centralt och vackert vid havsstranden och Klintehamnsviken. Ledningen är även den bästa: pastor G. Damberg och fröken Eriksson borga för att allt blir ordentligt. Pensionatet har en religiös prägel, sålunda ha även de kurser och läger, som anordnas, en religiös karaktär. Och då vid pensionatet finnes en större lägerkyrka hållas ofta möten här under sommartid.
Under sommaren har pensionatet varit fullbelagt, 60—80 gäster ha i medeltal härbärgerats.
Kurserna började under pingsten, då ett bibelinstitut höll en kurs, därefter följde ett gymnastikläger och vidare söndagsskol- och juniorläger, varierande- med 80—100 deltagare. F. n. hålles Missionsförbundets på Gotland juniorläger och dess sista dag är om söndag, då man väntar stor tillslutning. Lägret avlöses samma dag av ett hundratal juniorer från fastlandet.
Utom pensionatet, finnes även vandrarehem, som under sommaren blivit besökt av nära 400 personer.
Vad som är anmärkningsvärt är detringa pris kurserna — särskilt. juniorlägren — betinga, ofta blott en krona pr dag och deltagare med fullständig inackordering.
Betjäningen består av tio personer, och gästerna ha icke nog beröm åt anordningarna vid pensionatet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Axel Brolund 50 år.

På måndag passerar f. färjmannen i Fårösund Axel Brolund halvsekelsgränsen. Både för gotlänningar och turistande fastlänningar är han en mycket välkänd och populär figur, då han i över 15 år — från färjtrafikens början år 1922 till september i fjol — ensam skötte trafiken över Fårösund. Vid den nya motorfärjans tillkomst i fjol drog han sig tillbaka och två nya färjemän kommo i hans ställe. Numera njuter färjeman Brolund sitt otium i hemmet på Ljugarn.
Trots nervöst jäkt och hårt arbete — särskilt under sommarsöndagarna — var det alltid Brolund som i första hand spred glad stämning och gott gemyt bland de personer han hade att göra med, och det har inte varit så få under dessa år, då den omfattande turistströmmen till Fårö har kommit till. Den glade, gode och fryntlige Brolund har fått vänner var han gått fram och hans arbetsprestationer ha med rätta beundrats. Femtioårsdagen kommer säkerligen att medföra många bevis på uppskattning såväl av hans egen person som hans arbete i samhällets tjänst.
Axel Brolund är född och uppväxt på Fårö. Under flera år tjänstgjorde han vid fyren på Gotska Sandön och därefter flyttade han till Ljugarn, där han var byggnadssnickare. År 1922 tillträdde han som nämnts sin plats som färjeman i Fårösund.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Barnens Dag

har gått in under de mest gynnsamma väderleksförhållanden och nu är det bara att hoppas att det strålande vädret skall hålla i. sig även i klang- och jubeldagarnas fortsättning. Redan i morse, då härolder, bl. a. förmedelst den av vårt gamla beväringshjärta med rörelse igenkända och på sin tid ohejdat älskade reveljen samt andra glatt smattrande trumpetfanfarer, blåste in ”dagen” utvecklade sig ett rörligt och färgstarkt folkliv. Uppe på Stora torget var det förresten ingalunda mindre rörligt. Till folklivet här bidrog i icke ringa grad en känd visbyherre, som för dagen ägnat sin konstnärliga målarfantasi åt sitt eget ansikte och därjämte skrudat sin corpus i exotisk dräkt. Från hans flitigt vevade positiv med fågelbur och allt vällde tjusande melodrunter, ekande mellan Nunnan och Karin med omnejd. Torgets så här års obligatoriska färgprakt underströks på ett lyckligt sätt av ballongknippenas mångfald och från bilkylarna fladdrade Barnens dagsvimplarna muntert i solskenet.
Nere på Paviljongsplanen stod redan i förmiddags allt klart för eftermiddagens och kvällens invasion: stånd vid stånd, karuseller, bio, varuhus, kondis, ”Dockhemmet”, ”Hundliv”, ”Röda hjärtan”, skjutbanor, tombolor jämte andra inrättningar med eller utan fru Fortuna i högsätet. Så nog kan man få sitt lystmäte på förlustelser, det är ett som är säkert. Och inne i Pavis blir det cabarét med åtskilliga utlovade attraktioner. Under alla dessa omständigheter behöver knappast någon tvekan råda om var man skall tillbringa de närmaste två kvällarna.
KL. 3 i middags avgick det sedvanliga festtåget från folkskolans gård till Paviljongsplanen, i morgon sker starten en timme tidigare. Tåget lär vara ”alla tajders”.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Pojkläger i Strandridaregården.

Det gamla huset öppnas för ungdomen.
Stiftsrådet planerar ett pojkläger för norra Gotland vid Kylej i nästa vecka, närmare bestämt den 5—7 augusti, ett läger liknande det, som tidigare år hållits vid Varvsholm i Klintehamn och nu senast för ett par veckor sedan i Östergarn.
Vi träffade den blivände lägerchefen, kyrkoherde Carl Söderberg i Othem, som just i går varit nere vid Kyllej för att bese den blivande lägerplatsen och gripits av entusiasm inför de möjligheter, som denna lägerplats öppnar.
— Pojklägrets deltagare bli de första invånarne i den nu restaurerade Strandridaregården, säger kyrkoherden.
Denna bekanta byggnad har som bekant kunnat övertagas av Bungemuseet och detta har just nu i sommar hunnit bereda densamma en genomgripande restaurering. Utvändigt har huset snyggats upp och det gamla korsvirket har tagits fram i dagen. Och invändigt har man fått fram de gamla salarna i ett mycket presentabelt skick. De väldiga öppna spisarna i köket och salen ha restaurerats och en del gamla inventarier av högre-ståndstyp ha också placerats i rummen. Strandridaregården framträder i ny glans efter många års förfall.
Och de första gästerna där bli som sagt deltagarna i det kyrkliga pojklägret, för vilket den stora salen ställts till disposition. Straridridaregårdens läge är utmärkt för det avsedda ändamålet. Den ligger nere vid stranden med en ypperlig badstrand alldeles intill — för de simkunniga finns också i närheten Kyllejs hamn med dess brygga. Ovanför ligger raukberget, på vilket pojkarna ämna tända sitt lägerbål.
Och runt omkring i trakten finns det en mängd platser, som lämpa sig för små utflykter.
Programmet kommer huvudsakligen att uppta bad samt idrotts- och friluftsliv, men också praktisk undervisning i sjukvård, matlagning m. m., som kan vara bra för en pojke att kunna, kommer att anordnas. Biskop arhål kommer att besöka lägret under en av kursdagarna för att hålla ett föredrag för pojkarna. På söndagen |blir det ett stort friluftsmöte på berget då intendenten Th. Erlandsson håller föredrag och allmänheten är välkommen.
Som biträdande ledare vid läbret tjänstgör pastor Åke Hultmark i Rute.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Hur blir vädret ?

Övervägande vackert.
Sammanfattning: Högt lufttryck sträcker sig fortfarande från Ryssland över Mellaneuropa och södra Sverige mot Azorerna: En serie lågtryck från södra Atlanten rör sig över Brittiska öarna mot Jan Mayen och Spetsbergen.
Regn har i natt endast rapporterats från Riksgränsen, som hade 5 m..
Temperaturen vår i Visby i morse 20 gr., i middags 20,5 gr. Härnösand hade 23 gr., Haparanda 22, Stockholm 20, Malmö, Göteborg och Östersund 19, Gällivare 18, Växjö, Karlstad och Falun 17, Storlien och Riksgränsen 15 samt Sylstationen 11 gr. London hade 16 gr., Paris 18, Berlin 19, Helsingfors 22, Moskva 24, Rom 25 och Antibes 26 grader.
Barometer i Visby: I dag 763 mm., i går 760 mm.
Vind och väderlek: Ölands södra udde NNV 6, nästan klart, Ölands norra udde N 6, nästan klart, Fårö SV 1, halvklart, Landsort NV 6, nästan klart, Söderarm V 2, nästan klart.
Utsikter: Svag till måttlig vind mellan sydväst och väst. Övervägande vackert väder och oförändrad temperatur.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173