12-åring svårt skadad.

Olycka vid Fårösunds hamn.
Vid 5-tiden i går eftermiddag inträffade vid kajen i Fårösund en svår olycka. En son till pensionatsägaren Thure Ekvall, 12-årige Rune Ekvall, blev skadad av en nedfallande bom och i medvetslöst tillstånd förd till lasarettet, där han i dag börjat återvakna till medvetande.
Han åsåg på kajen en lossning från en i hamnen liggande pråm. Därunder inträffade ett missöde, varigenom en bom föll ned över gossen, som blev liggande på marken med bommen över kroppen. Han fördes som sagt omedelbart till lasarettet.
På vår förfrågan meddelas från lasarettet, att pojken ådragit sig benbrott och skallbrott. Hans tillstånd är dock efter omständigheterna gott, även om man givetvis icke ännu kan yttra sig om utgången.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98

Dödsfall Gerda Nyman

Distriktslantmätaren Herman Nymans efterlämnade maka Gerda Nyman, f. Molander, född den 10 april 1860, död den 28 april 1938.
Sörjd och saknad av oss barn, barnbarn, släkt och övriga vänner.
Stockholm den 28 april 1938.
DAISY o. GÖSTA WOLFFELT. f. Nyman.
Marianne, Hans, Bengt.

Jordfästningen äger rum måndagen den 2 maj 1938 kl. 3 e. m. i Östra gravkapellet i Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98

Dödsfall Olof August Andersson.

Min älskade make och vår käre fader f. d. sjömannen Olof August Andersson lämnade oss idag i sitt 86 levnadsår, sörjd och saknad av oss, fosterson, släkt och många vänner.
Vasta i Lärbro den 29 april 1938.
HULDA ANDERSSON.
Rosa o. Emil. Birger o. Anna.
Svante. Rune.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98

Tisd. den 3 maj 1938

kl. ½ 3 e. m. Samling vid S:a Gravkapellet för att följa avlidne Br F. R. JOHANSSONS stoft till graven.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98

Dödsfall Emma Elisabeth Johansson.

Tillkännagives att vår kära moder Emma Elisabeth Johansson, f. Kollberg avled stilla idag i sitt 89 levnadsår, sörjd av oss, släkt och vänner.
Kallarve i Atlingbo den 30 april 1938.
BARNEN.

Vita huvud vila,
trötta ande ila
hem till Gud i frid.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98

I här fört handelsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
den av Rupert Emanuel Karlsson under firma R. E. Karlsson i Sundre socken idkade handelsrörelsen har upphört;
Rupert Emanuel Karlsson ämnar i Gothems socken, postadress Gothem, idka handelsrörelse under firma R. E. Karlsson;
Ture Adolf Lekander ämnar i Silte socken, postadress Silteby, idka handelsrörelse under firma Ture Lekander.
Visby i landskansliet den 25 april 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

I här fört föreningsregister har denna dag intagits följande anmälan:
den 16 april 1938 antogos stadgar för Gotländska Lantmännens Lokalförening i Fårö med begränsad personlig ansvarighet, som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska Lantmännens Centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring uti medlemmarnas ekonomiska ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insats, med ett belopp av fem kronor för varje hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har sitt säte i FÅRÖ, utgöres av lantbrukarna Gustaf Erik Hjalmar Sköldin i Karlbjerga, Karl Gustaf Olof Olofsson i Nors och Markus Emil Verner Larsson i Långhammar, ordinarie ledamöter, med Johan Gustaf Emanuel Karlsson i Landsnäsa och Axel Oscar Albert Ekman i Verkegårds, såsom suppleanter, alla i Fårö socken. Firman tecknas av Karl Gustaf Olof Olofsson och Gustaf Erik Hjalmar Sköldin var för sig. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma minst 8 dagar före stämman genom tillkännagivande i minst en på Gotland utkommande tidning. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller tillkännagivande i någon på Gotland utkommande tidning.
Visby i landskansliet den 25 april 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98

Skarpskjutningar

med artilleripjäser kommer att äga rum på Tofta skjutfält den 3—5 maj.
Allmänheten uppmanas att icke passera skjutfältet vid dager, då en svart kula är hissad å masten på semaforhöjden å södra delen av fältet, vid mörker, då två lyktor under varandra .äro hissade på nämnda mast samt att icke taga befattning med möjligen påträffade ammunitionseffekter.
Anmälan om påträffade ammunitionseffekter lämnas till målavdelningen i Nasume eller till kårexpeditionen i Visby, tel. 397.
Visby den 25 april 1938.
Chefen för Kungl. Gotlands
Artillerikår.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98

Regina

Bihéme
Martha Eggerth — Jan Kiepura

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98

Infanterimusiken spelar in maj

med revelj i morgon bittida och därefter vårkonsert på läroverksplanen. Avmarschen från Södertorg blir kl. 8 och musiken går Adelsgatan, Stora torget, domkyrkan, Späcksrum, Strandgatan, residenset samt S:t Hansgatan till läroverksplan, där vårkonsert gives enligt följande program:
1.) Gotländsk marsch, David Ahlqvist. 2. ”I våretid”, vals, Joel Olsson. 3. Svensk svit, Wesslander: a) I byn, b) På ängen, c) Bröllopsmarsch, d) Dans på landet. 4. Längtan, Aug. Söderman. 5. Vårtoner, Fritzell. 6. Kungl. Gotlands infanteriregementes marsch, Teike.
Konserten torde kunna börja omkring kl. ½ 9.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98

Några erinringar om det nya trafikreglementet.

Den beslutade enkelriktningen av trafiken på Södra Kyrkogatan mellan domkyrkan och Stora torget, vilken skulle trätt i kraft fr. o. m. i morgon, kommer på grund av Drottensgatans omläggning att uppskjutas tills arbetena på Drottensgatan blivit slutförda.
Bussarna på linjen östra Vi—Wallers plats—Hagbylund skola enligt särskilt medgivande fortfarande få trafikera Hästgatans östra del i båda riktningarna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98