Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 31 mars.
Missionsföredrag, illustrerat med ljusbilder, hölls i går kväll i missionshuset härstädes, med ett femtiotal åhörare av kongomissionären Wict. Hedlind. Efter unison sång och bön av past. Skogwik, höll missionär Hedlind sitt intressanta föredrag om missionens arbete där ute bland centralafrikas vilda folkstammar. Föredraget belystes med ljusbilder. Efter missionär Hedlinds föredrag sjöngs en sång och kollekt upptogs för missionsarbetet i hednavärlden.
Till sist sjöngs en sångvers och pastor Skogwik avslöt med bön.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Mars 1938
N:r 74

Förnämlig hingst uppfödd på Gotland.

Vid hingstpremieringarna, som höllos på Gotland i förra månaden, erhöll den treåriga hingsten Norbino förstaplacering. alltså en mycket förnämlig utmärkelse.
Norbino var endast fyra månader gammal, då han fick göra färden till Gotland från sin födelseort i Uppland, nämligen Stora Väsby säteri, tiihörande friherre Louis de Geer. Norbinos fina stamtavla upptager många kända storheter. Fader är AB-hingsten Norbin 5742, som 3-åring belönad med avelsföreningens hederspris, moder, Gorvi 27205 innehavare av AB-diplom och avelsdiplom. Farfader är A-hingsten Valbin 456. Bland övriga A-hingstar i den förnämliga antavlan äro Gorrat 4140, Gormé 2080, Gormand des W. 1086, Raseur 694, Major 16080, Fife 1472. Norbino inköptes på sin tid av godsägare Gunnar Nilsson, Halner gård, där den granna hingsten haft sin vistelse sedan ankomsten till Gotland. Norbino är till färgen brun, och har måtten 126—220—26.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Mars 1938
N:r 74

Första smörprovningen för året.

Mejeristföreningen håller årsmöte.
Gotlands länsmejeristförening hade årsmöte i Visby i samband med årets första smörprovning. Stämman öppnades av ordf; Nils Persson, som hälsade de närvarande välkomna och särskilt vände sig till mejerikonsulenterna G. Lassen och B. Nelson och önskade dem välkomna till Gotland.
Protokoll. och revisionsberättelse upplästes och godkändes, samt beviljades ansvarsfrihet för styrelsen för det gång.
na årets räkenskaper och förvaltning. Därpå följde val av olika funktionärer. I tur att avgå ur styrelsen voro Nils Persson och K. H. Landberg. Ordf. hade bestämt undanbett sig återval och; i stället valdes K. H. Landberg, samt nyvaldes i styrelsen S. Alm, Barlingbo, Till suppleant utsågs G. Svensson, Gothem. : Till revisorer nyvaldes E.
Jakobsson, Klintehamn. och I. W. Svensson, Burgsvik. Till ombud vid S. M. F:s föreningsråd valdes K. H. Landberg. Att representera föreningen vid S. M. F:s årsmöte utsågs W. H. Mårtensson, och som suppleant E. Jakobsson. Svenska Mejeristföreningens normalstadgar föredrogos och beslöts att bordlägga dem till nästa sammanträde i och för antagande av desamma.
Konsulent Lassen höll härefter ett orienterande föredrag över de nya riktlinjerna för lokal-smörprovningarna och den nya poängskalans tillämpning. Föredraget åhördes med stort intresse. Därefter förekom diskussion i ämnet. Som gruppledare under dagens provning fungerade konsulenterna Nelson, Lassen, och disp. E. Persson, som bedömare fungerade mejeriföreståndare V. Larsson, Einar Johansson och O. Svedberg.
Därefter övergick man till prisutdelningen för 1937 års provningar, vilken förrättades av konsulent B. Nelson.
Prislistan hade följande utseende: Drittelprovningen: Nanny Johansson, Havdhem, Svenska Mejeriernas Riksförenings hdpr.; O. Svedberg, Hejde, Gotl. Mejeriförbunds hdpr.; E. Johansson, Levede, Carl Holmbergs Mek.-Verkstads hdpr.; S. Alm, Barlingbo, Mjölkcentralens häpr.; E. Jakobsson, Sanda, Gotl Järnvägs A.B. hdpr.; Uno Sandkvist, Fidenäs, Mejeristföreningens hdpr.; M. Rasmusson, Hesselby, Ångfartygs A.-B. Gotlands hdpr.; N. Persson, Tingstäde, Eskilstuna Pressbolags håpr; I W. Svensson, Burgsvik, Barnekows hdpr.; M. Lövstedt, Linde, Bergkvara Träindustris hdpr.; Disp, A. Nilsson, Sylfaste, Mejeristföreningens hdpr.; Bytteprovningen:. O. Svedberg, Hejde, Mejeristföreningens vandringspris jämte miniatyrpris; I W. Svensson, Burgsvik, A.-B. Separators hdpr.;; N. Persson, Tingstäde, Ångfartygs A.-B. Gotlands hdpr.; M. Lövstedt, Linde, Mejeristföreningens hdpr.; G. Svensson, Gothem, A. B. Classon & Petterssons hdpr.; Nanny Johansson, Havdhem, A.-B. Mejerikontorets hdåpr.; Uno Sandkvist, Fidenäs, Axel Bergmärks & C:o håpr.; W. H Mårtensson, Stenkyrka, Gotlands Mejeriförbunds hdpr.; Disp, A. Nilsson, Sylfaste, Waldenström & C:o hdpr.; S. Alm, Barlingbo, Bergstrands Tryckeris hdpr.; E. Jakobsson, Sanda, Purgerafabrikens hdpr.; E. Johansson, Levede, Blaufelt & Tvedes hdpr.; Einar Johansson, Barlingbo, Mejeristföreningens hdpr.
Dessutom hade Gotlands mejeriförbund skänkt fem penningpriser, vilka tillföllo följande mejeriföreståndare E. Johansson, Levede mejeri, M. Rasmusson, Hesselby mejeri, E. Johansson, Hablingbo mejeri, O. Svedberg, Hejde mejeri, och I. W. Svensson, Burgsviks mejeri.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Mars 1938
N:r 74

Klintehamn

Klintebiografen
ger på lördag och söndag vanlig tid Ufafilmen ”Till främmande strand” med den i Tyskland så uppskattade Zarah Leander i huvudrollen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Mars 1938
N:r 74

Lina myrs torrläggning.

Ännu en protest.
Sökandena till förrättningen för Lina myrs torrläggning framhålla ytterligare hos vattenöverdomstolen att kammaradvokatfiskalen insinuerat, att sökandena skulle ansett de framlagda kalkylerna rörande företagets bärighet otillförlitliga och därför rest en ”kraftig opposition” mot att bringa frågan under vattendomstolens prövning. Sökandena protestera på det kraftigaste mot denna insinuation, Sökandena finna det synnerligen anmärkningsvärt, att en statlig myndighet velat utan något anfört bevis ifrågasätta riktigheten av en förrättning, som under tjänstemannaansvar utförts av en statens lantbruksingenjör.
Då kammarkollegium synes hysa ett så stort intresse i fråga om Lina myrs torrläggning, kan man verkligen med fog fråga, varför kollegiet icke framfört sina åsikter i saken i form av besvär över förrättningen i den för sådana besvärs avgivande stadgade ordningen, d. v. s. inom den i vattenlagen föreskrivna fatalietiden.
Advokatfiskalen medgiver, att de av sökandena anförda konsekvenserna av deras tolkning av stadgandet 1 10 kap.
75 par. vattenlagen ”åtminstone teoretiskt sett” kunna äga berättigande. Frågan har givetvis en teoretisk innebörd, men sökandena ifrågasätta med fullt fog, huruvida icke frågan därjämte har ett mycket stort praktiskt intresse. Syneförrättningarna ha utan tvivel ett vida större praktiskt än teoretiskt intresse, Om den av advokatfiskalen förföktade åsikten om tolkningen av nämnda -lagstadgande vore den rätta, skulle lagstiftarna onekligen ha skapat ett stort osäkerhetstillstånd rörande syneförrättningars giltighet. Detta kan dock omöjligt ha varit lagstiftarnas mening. Fatalietider ha ur processrättslig synpunkt föreskrivits just för att förebygga dylika osäkerhetsmoment, och det finnes icke någon som helst rimlig anledning antaga, att vattenlagen därvidlag skulle innehålla bestämmelser, som avvika från de allmänna rättsgrundsatserna.
Om det åberopade stadgandet tolkas efter sagda rättsgrundsatser, kan svaret icke bli ett annat än det sökandena angivit.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Mars 1938
N:r 74

Femtio år

fyller den 3 april hemmansägaren Nils Nilsson, Svie i Alva. Han är en driftig jordbrukare, som med liv och intresse går upp i skötandet av sin gård och sitt lantbruk. Han har tidigare några år tillhört kyrkorådet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Mars 1938
N:r 74

300 personer på slakteriföreningens årsmiddag.

Efter slakteristämmans slut i går bänkade sig samtliga stämmodeltagare i Stadshotellets festvåning, där icke mindre än närmare 300 middagsgäster samlats. I samband med middagen förekommo också en del anföranden. Slakteristyrelsens ordförande, hr Efraim Larsson, Vamlingbo, hälsade samtliga välkomna, hr John Malmros, Martebo, framförde styrelsens tack till ombuden, hr Arthur Jakobsson, Gerum, uttryckte medlemmarnas belåtenhet med styrelsens arbete under året, medan hr G. Nylander, Martebo, erinrade om det betydelsefulla arbete, som disp. Axel Hultström nedlagt i företaget, och hr Arthur von Corswant i erkännsamma ordalag uttalade slakteriföreningens tack till slakthusets direktör, Edw. Wahlgren.
Slutligen tog också denne till orda och tackade å sin sida för det förtroende, som visats honom, liksom för dagens . tacksamhetsbetygelser. Slutligen ng Oscar A. Åkerbäck, Hejde, upp »Du gamla, du fria» samt utbringade efter alla de leven, som förut höjts, ännu ett leve för slakthuset.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Mars 1938
N:r 74

Statsbidrag till utdikning.

K. m:t har anvisat statsbidrag med 4,470 kr. till Jugennes dikningsföretag i Burs socken och 1,880 kr. till Västerby dikningsföretag i Ardre socken. (P)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Mars 1938
N:r 74

Arbetsmarknaden i februari.

För februari månad uppgick antalet ansökningar på 100 lediga platser till 230 mot 218 för närmast föregående månad, rapporterar socialstyrelsen. Så till vida är denna stegring anmärkningsvärd som februari normalt brukar medföra minskning i relationstalet. Att detta nu ej blivit fallet, hör uteslutande samman med att på grund av väderleken behovet av tillfällighetsarbetare på den manliga arbetsmarknaden ej tillnärmelsevis var så stort som annars är vanligt vid denna årstid. Såväl antalet arbetsansökningar som arbetstillgången har reducerats sedan januari, men relationen dem emellan har, med undantag för sjöfarten och diversearbetet, förbättrats beträffande samtliga huvudgrupper, varför det allmänna läget i stort sett kan andes tillfredsställande. Vid den offentliga arbetsförmedlingen i Gotlands län registrerades under februari 271 ansökningar per 100 lediga platser.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Mars 1938
N:r 74