Landsbygden. Näs.

NÄS.
Näs missionsförsamIing hade i lördags kväll anordnat skörde- och offerfest i missionshuset.
Före försäljningen av de skänkta gåvorna höll evang. Larsson en kort predikan, i vilken han bl. a. berörde den stora tacksamhet vi böra känna när vi tänka på vilka förmåner vi äga framför många andra folk. Detta bör, sade tal., i denna stund då det gives oss ett tillfälle att i handling visa vår tacksamhet, sporra oss till att giva ett verkligt tackoffer. Efter predikan sjöngs sången 550 och härunder uppbars offret.
Sedan vidtog försäljningen av de skänkta gåvorna och som publiken hade god köplust var snart allt det skänkta försålt. Sedan en sång sjungits avslutades den alltigenom goda festen med bön av Larsson. Offret och försäljningen uppgick tillsammans till omkr. 160 kr.
På söndagskvällen hölls adventshögtid vid vilken evang. Larsson och sångarna medverkade. En adventsgran hade anskaffats, vilken placerats på ett bord framför talarstolen och prytts med girlanger och ljus. En talrik publik hade samlats till denna högtidsstund. Offer upptogs för G. M. U.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278

Landsbygden. Anga.

ANGA.
Intresset för den frivilliga skytterörelsen tyckes alltjämt visa en stark tendens.
Sålunda har Anga skytteförening på initiativ av sin ordf. under hösten anordnat en kurs i kulsprutegevärsskjutning, som också varit livligt besökt utav många både gamla och unga skyttar.
Skjutningarna ha verkställts på föreningens skjutbana under ledning av sergeant Fohlström från I. 18, och den skolmässiga utbildningen får nu anses som avslutad. Och resultaten kunna sägas ha varit rätt goda.
Som avslutning på kursen skall en en fältskjutning arrangeras om söndag nere vid fiskeläget, och man kan nog förutse livligt intresse och deltagande från skyttarna, då många vackra och gedigna pris vänta sina erövrare.
De ekonomiska medlen till k-g.-kursens genomförande och även till de inköpta prisen har skänkts av en ideell förening och andra intresserade.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278

För alla bevis på vänligt deltagande

i vår sorg vid vår älskade och saknade makes och faders FERDINAND HEJDSTRÖM hemgång och för den vackra blomsterhyllningen vid hans bår, frambära vi härmed vårt innerliga och varma tack.
MARIA HEJDSTRÖM.
Barnen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278

Härmed kungöres,

att Hans Samuelsson, Suderbys i Bro, hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för godsbefordran med en lastautomobil (max. last 2,100 kg.) därvid såsom stationsort föreslagits Suderbys i Bro. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 10 december 1938; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 29 november 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278

På förslag till tvenne småskollärarinnetjänster

i staden uppsattes i går av folkskolestyrelsen i nämnd ordning e. o. småskollärarinnorna Gunborg Granlund och Märtha Nilsson samt vik. lärarinnan Karin Malmberg, samtliga i Visby, samt småskollärarinnorna Margareta Pettersson, Ardre, Carin Seigerlund, Hemse, och Anna Thomsson, Tofta.
Förslaget skall underställas folkskolinspektörens prövning, innan val kan äga rum.
Två av de fjorton sökandena förklarades icke behöriga till tjänsten, enär deras ansökningshandlingar voro ofullständiga.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278

Landsfiskalerna.

Biträdande landsfiskalen Erik Jonsson har av länsstyrelsen förordnats att under vakans fr. o. m. den 1 dec. tills vidare uppehålla landsfiskalstjänsten i Kräklingbo distrikt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278

Visby rullföringsexpedition.

Arméförvaltningen har ställt 175 kr. till förfogande för inventarieanskaffning till Visby rullföringsområdes expedition. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278

Brist i truppsjukvårdsanslaget.

Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse har vid revision av I. 18:s och A. 7:s årsräkenskaper för budgetåret 1937-38 funnit, att truppsjukvårds-anslaget utvisar en brist på 430 resp. 239 kr. Sammanlagt med att anvisningar nu lämnats angående bristens täckande säger sig sjukvårdsstyrelsen förvänta, att genom sträng hushållning ny brist ej uppkommer på anslaget. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278

Gotlands infanteriregemente.

Arméförvaltningen har anvisat 3,000 åt chefen för Gotlands infanteriregemente för anskaffning av manskapsskåp. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278

Engelsk gräddkola

och engelsk hallonnougat å 40 öre hekto, 1/4 kg. 95 öre.
H. G. ENGSTRÖM, ST. TORGET.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278