Dödsfall Arvid Lövgren.

Gud har till sig hemkallat vår broder Arvid Lövgren, som stilla insomnade lycklig i tron på Jesus den 29 juni i sitt 40 levnadsår. Djupt sörjd och saknad av oss syskon, släkt, Gards friförsamling och
en stor vänkrets.
Sixarve i Alskog den 29 juni.
ESTER.
RAGNHILD o. GOTTFRID,
KONRAD o. SELMA.

De som med tårar sått sin säd i tiden,
Med jubelsånger skörda få till slut.
De bära sina kärvar in i friden,
och Sions konung delar lönen ut.
Jordfästningen äger rum i Alskogs kyrka lörd. den 3 juli kl. 3 e. m. De som önska följa den avlidne till graven inbjudas samlas vid hemmet kl. 1,30 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Juni 1937
Nr 147

Dödsfall Karl Johan Emanuel Karlsson.

Tillkännagives att vår käre make och fader Kyrkovärden Karl Johan Emanuel Karlsson, född den 13 augusti 1881, avled härstädes, sörjd o. saknad av oss, svärföräldrar samt övrig släkt och vänner.
Bläsungs i Västkinde d. 29 juni 1937.
ANNIE KARLSSON, född Liljegren.
Barnen.

Gud, lär mig dock besinna
Hur snart mitt liv förgår.
Liksom en ström förrinna
Dess dagar och dess år.
Om flera eller färre
At mig du mätte ut,
De likna dock, o, Herre,
En flyktad dröm till slut.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Juni 1937
Nr 147

Dödsfall Emelie Pettersson.

Vår kära mamma Emelie Pettersson lämnade oss i dag i sitt 56:e levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner.
Enbjenne i Hogrän den 30 juni 1937.
Arne och Elsa Pettersson.
Gullan.
Lille och Ivar Larsson.
Inger.
Elsa och Arnold Lundström.
Dagmar och Folke Svensson.
Gerd. Eivor.
Sune Pettersson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Juni 1937
Nr 147

För allt deltagande

i vår djupa sorg vid vår älskade makas och moders Hilma Hedenberg bortgång, samt för den vackra blomsterhyllningen vid hennes bår, frambära vi vårt varma och vördsamma tack.
OSKAR HEDENBERG.
MARIA.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Juni 1937
Nr 147

Kungörelse.

Uti handlanden Knut Petterssons i Högbro, Halla, vid Gotlands norra Häradsrätt anhängiga konkurs komma slutredovisning och utdelningsförslag att från och med den 1 instundande juli hållas tillgängliga hos förvaltaren i konkursen, landsfiskalen Thure Holmqvist, Visby.
Klander mot utdelningsförslaget skall skriftligen anmälas hos konkursdomaren vid nämnda Häradsrätt inom trettio dagar från ovannämnda dag, och skall i klanderskriften, vid äventyr att klandret ej upptages, angivas, i vilket avseende ändring i förslaget yrkas.
Den som vill klandra redovisningen skall instämma talan till Gotlands norra Häradsrätt inom tre månader från sagda 1 juli.
Visby den 28 juni 1937.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Juni 1937
Nr 147

Härmed kungöres,

att Josef Oskar Petter Björkman i Bjerges, Lye socken, hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för godsbefordran med en lastautomobil (max,-last 3140 kg,) därvid såsom stationsort föreslagits Lye socken. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 7 juli 1937; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 29 juni 1937.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Juni 1937
Nr 147

Avsked

med förtidspension har beviljats kaptenen vid Gotlands artillerikår G. af Wetterstedt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Juni 1937
Nr 147

Läkarna.

Chefen för flygvapnet begär hos medicinalstyrelsen förordnande för dr E. Flogeland såsom läkare vid Fårösund till 10 oktober. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Juni 1937
Nr 147

Till sekreterare

i Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap har utnåmts i Gotlands artillerikår på övergångsstat G. I. Palmi.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Juni 1937
Nr 147

Gotlands infanterikår.

Tjänstledighet åtnjuter löjtnant Nyström I. 18 under tiden 5-25 juli och fanjunkare Linger den 1-18 juli.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Juni 1937
Nr 147