Badgäster

vid Visby vattenkuranstalt:
Grosshandl. V. Karlsson med fru och dotter, Stockholm; Stina Eriksson, Dalarne; Anna Sjölin, Vestmanland; skollärare A. N. Lundqvist, Linköping; fru Albertina Pilqvist, Sundsvall; A. Andersson, Fredrika Andersson, Hilda Karlsson, Sörmland; handl. A. Johansson, fröken Johanna Fehling och fru Fehling, Visby; predikanten Erik Lundin, Amerika; fröken M. Hansson, komminister Svensson med fru, Vestmanland; trädgårdsmästar J. F. Velin, Stockholm.
Summa 560.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Juli 1882
N:r 60

Väghinder.

Dunegårda bro i Dalhems socken kommer 8 och 9 instundande Augusti att repareras, under hvilka dagar vägen genom Barlingbo, Roma och Halla socknar i stället kan begagnas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Juli 1882
N:r 60

Inbjudning.

De personer, som intressera sig för en ordnad mejeriskötsel inom vårt län, hafva inbjudits att sammanträda här i Visby 5 instundande Augusti.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Juli 1882
N:r 60

Visby bollklubb

har utfärdat inbjudning till Gotlands bollspelare att 13 instundande Augusti deltaga i en täflingsstrid i pärkspel å södra byrummet, hvarvid tre pris (50, 30 och 20 kronor) äro utsatta för de bäst utförda »Vågen».

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Juli 1882
N:r 60

Till ledamöter i pröfningskomitén,

hvars förhandlingar taga sin början 6:te nästkommande Oktober, har k. m:ts befallningshafvande utsett följande personer:
Handlande Tyko Klingvall
Handlande Axel Ekman
Löjtnant Oskar Ericsson
Garfvare Kristian Stenström
Hemmanseg. Petter Törnvall, Rovidei Eskelhem
Skollärare A. T. Snöbohm i Levide
Kapten J. N. Sommar i Alfva
Handl K. J. Broander i Rone
Skollärare K. H. Gahnström i Hafdhem
Hemmanseg. L. Pettersson, Hallbjens i Lau
v. Pastor A. Sundblad i Barlingbo
Hemmanseg. P. Johansson, Larsarfve i Roma
Konsul J. P. Stare i Tingstäde
Kyrkoherde O. Klintberg i Veskinde
Hemmanseg. L. N. Eklund, Nygårds i Fole
Handl. Karl Westöö i Lärbro
Kyrkoherde J. F. Eneqvist i Fårö
Handl. Ferd. Nyström i Slite
Nämdeman J. K. Johansson, Gute i Bäl
Hemmanseg. N. Jacobsson, Kyrkljufves i Vänge
Kyrkoherde E. F. Berglund i Östergarn
Hemmanseg. T. Franzén, Kyrkljufves i Gammalgam.
Senast ätta dagar före pröfningskomiténs sammanträde böra besvär öfver af taxeringskomité påtörda bevillningsafgifter inlemnas till k. m:ts befallningshafvande, till hvilken myndighet äfven besvär öfver pröfningskomiténs beslut böra inlemnas inom Mars månad 1883, för att besvären må kunna afsändas till Kammarrätten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Juli 1882
N:r 60