Ångaren ”Owen”

ankom hit med styckegods torsdags eftermiddag från Norrköping, och afgick härifrån igår afton till Ronehamn, der den skall intaga kornlast på Stockholm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 April 1874
N:r 28

Sommarpostföringen.

Enligt all anledning kommer kongl. postångfartyget Sofia, alternerande med ångfartygen Gotland och Wisby att under sommarmånaderna befordra post mellan Wisby och hufvudstaden. Sofia är beordrad att efter slutad vinterpostföring afgå till Oskarshamns docka för att derstädes undergå nödig reparation och målning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 April 1874
N:r 27

Hermine,

det af rederiaktiebolaget härstädes nyligen i Hamburg inköpta skeppet, har nu erhållit namnet ”Gotland”.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 April 1874
N:r 27

Vågbrytaren.

För att undersöka de skador som senaste stormarne förorsakade å Wisby hamns vågbrytare har kapten Blix af Väg- och vattenbyggnadstyrelsen blifvit beordrad hitresa under loppet af innevarande månad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 April 1874
N:r 26

Konungens Befallningshafvandes Kungörelser

Till vederbörandes kännedom intages följande från Kronofogdarne i länet inkomna förteckningar å de inom hvarje socken utsedde Gode män vid landtmäteriförrättningar:
Stenkunda socken: Lars Nilsson Larsarive.
Westerhejde: Skepparen J. Husander, Arrendatorn N. Pettersson.
Träkumla: Olof Bollström Ingvards, Lars Kue och Egidius Gottskalks.
Wall: Niclas Kysings, Olof Envall Medebys.
Hogrän: Thomas Ahlands och Johan Gervalds.
Atlingbo: Johan Nilsson Lill-Atlings.
Enkelhem: Johan Söderdahl Boler, Thomas Tomson Rotvalds, Gabriel Bolin Buters.
Tofta: Carl Christoffetsson Dyple, Pehr Lönning Fättings, Johan Engström Bjers.
Sanda: Johan Eklund Stenhuse, Johan Wahlgren Warbos.
Mästerby: Lars Ericsson Myre, Jac. Mattsson Båtels.
Westergarn: Pehr Öberg Mafrids, Petter Pettersson Ammor.
Hejde: Pehr Alfvegren Gervalds, Ol. Jacobsson Skogs.
Wäte: Olof Olsson Isume, B. P. Rundqvist.
Klinte: Gustaf Pettersson Walla.
Fröjel: Lars Bökelund, Lars Hejdes.
Fardhem: Ludvig Norrby Stenstu, Johan Gardarfve.
Linde: Johan Hägvalls, Pehr Jacobsson Swiss, Pehr Hederstedt Hesselby.
Löjsta: Niclas Johansson Fride.
Lefvide: J. P. Jacobsson Orinifs, J. P. Stenberg Stenstu.
Gerum: Johan Hägg Hägvalls, J. Lihsander Likmunds.
Eksta: Mårten Lickander Uggårds, Jac. Jacobsson Jacobs.
Sproge: Lars Båtelsson Snoder, Lars Uddenberg Lindarfve.
Habblinge: Pehr Jacobsson L:a Domerarfve, Petter Classon L:a Wastäde.
Slite: Matts Mattson Mickels, Hans Båtelsson Halfvede.
Alfva: Bengt Jacobsson Ringome, Hans Olsson Rangsarfve.
Hemse: Matts Pettersson Swiss.
Rohne: Hans Jacobsson Smissarfve, Johan Jacobsson Autsafve.
Eke: Fredric Palmberg Petsarfve.
Hafdhern: Matts Rosengren Rosarfve, Matts Hermansson Halvor.
Näs: Nils Jacobsson Sixarfve, Thomas Olsson Lefvede.
Gröttlingbo: Johan Larsson Kopafve, Lars Larsson Roes.
Fide: Båtel Osterman Fride. Pehr Pehrsson Österby.
Öja: Pehr Weström Burge, Olof Wessman Strands.
Wamlingbo: Lars Engström Kyrkarfve, Nils Lundgren Rems.
Sundre: Pehr Berggren Gervalds, Ol. Cederberg Othes.
Burs: Hans Hansson Baudelunda, Jac Hansson Heffride.
Stånga: Olof Olsson Frixarfve, Henric Pettersson Liffride.
Nähr: Lars Larsson Gangvide, Jacob
Boberg Båtels, Olof Olsson Sigleits.
Lau: Carl Pehrsson Koperfve, Johan Larsson Böndag.
Garde: Jacob Pettersson Robbenarfve, Pehr Olsson Kyrkebohls.
Etelhem: Jacob Pettersson Tenglings, Carl Skönlund Kyrkeby.
Ahlkog: Hans Hansson Liffride, Jacob Båtelsson Stenstu.
Lye: Jonas Hansson Bosartve, Johan Hansson Bjerges.
Endre: Nämndeman P. Endrell Hanes och J. Johansson Fjells.
Hejdeby: Hemmanseg. J. O. Tibbles och Lars Nordström Råby.
Barlingbo: Hemmanseg. Carl Beckström Mattsarfve och J. Hansson Hällhage.
Ekeby: Hemmanseg. Joh. Kalmén Mangsarfve och Lars Hanell Häggsarfve.
Roma: Hemmanseg. Lars Calmén Busarfve, C. O. Lind Wellaarfve och J. P. Johansson Larsarfve.
Björke: Hemmanseg. P. Pettersson Harqvie och P. Hagström Haknse.
Follingbo: Hemmanseg. J. N. Söderberg Syltaste och Osc. Wedin Björkebos.
Akebäck: Hemmanseg. Lars Jacobsson Folkedarfve och Jacob Beckström Bex.
Fohle: f. Riksdagsm. P. Larsson L:a Fohle och J. Wigselgren Ryftes Stora.
Lokrumme: L. P. Bodin Granne och Olof Lindström Thomasse.
Weskinde: Olof Weström Qviungs.
Bro: Jacob Tiboelin och Nils Widdin begge vid Qvie.
Marteho: A. P. Björkander Qvie och Joh. Löf Snaldarfve.
Lummehunda: Adolf Stenström Etebohls och Joh. Wallin Kinner.
Stenkyrka: Carl Bergström Niome, Olof Kallin Wahla och Jacob Stengård Smiss.
Tindstäde: Joh. Nyberg Nystuge.
Othem: Joh. Lundberg Klints.
Boge: P. Hansson Klinte och O. Engström Friggårds.
Hangvahr: J. W. Karleson Ihre, Nils Smith Kyrkebys, Oscar Westöö Kullshage och handl. Carl Hök Flenvika.
Hall: T. P. Lingberg Gannarfve, Jacob Fohlin Medebys och Mårten Andersson Westerbys.
Lärbro: Olof Norrby Norrbys, P. Pettersson Uppgårds och L. P. Larsson Källstäde.
Hellvig: Ingen f. n.
Ruthe: B. Ahlqvist Ahlby.
Fleringe: Ingen f. n.
Bunge: J. G. Lindgren Hägur och J. Stuxberg Stux.
Fårö: L. P. Broman Friggårds och C. Ekström Gåsemora.
Heinum: Thomas Thomasson Kyrkehys Lilla.
Bähl: J. C. Johansson Gutho och Nils Mårtensson Sudergårda.
Källunge: Nils Edvardsson Suderbys och Lars Larsson Säggehy, Wallstena: Peter Guthenherg Gudings Lilla och Anders Hansson Uppegårda.
Hörsne och Bara: P. Christiensson Norrbys och Olof Pettersson Mattsarfve.
Gothem: Joh. Bingmark Kyrhebinge och V. Norman Båtvalda.
Norrlanda: Georg Ekström Ekeskogs och Carl Jacobsson Lista.
Dalhem: Johan Johansson Halfoser, och Petter Pettersson Harstäde samt Olof Nordström Bunge.
Ganthem: Jonas Pettersson Båtels och Henrie Thonell Gardese.
Halla: Petter Jacobsson Dahlbo och Lars Hallin Rantarfve.
Sjonhem: J. Wallenström Gervide och Detlof Olofsson Petsarfve.
Wiklau: J. Hägg och O. Pettersson begge vid Sixarfve.
Wänge: Jonas Haglund Gandarfve, P. Pettersson Nickarfve och Olof Gardell Gandarfve.
Buttle: Lars Nilsson Altheime och Mathias Persson Welinge Stora.
Guldrupe: Nicklas Akerbeck Krasse och Jacob Thomasson Hallbjens.
Östergarn: Herman Rondahl Katthamra och Lars Danielsson Hessle.
Gammalgarn: Lars Larsson Engmans, Nils Höglund Högstens, Olof Franzén Hugreips, Thomas Olofsson artarfve och Nils Landborg Skogby.
Ardre: Olof Olofsson Kopungs och Olof Wedin Westerby.
Kräklingbo: Hans Jacobsson Hammars L:a, Lars Wedin Rågåkra och Jacob Österberg Hejdeby.
Ahla: Lars Stenström Stenstu och Hans Hansson Botvatte.
Anga: Carl Bendelin Bendes och P. Gardelin Hemmungs.
Wisby Landskansli d. 26 Mars 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 April 1874
N:r 26

Dödsfall. Brita Maria

Tillkännagifves att skomakaremästaren och borgaren A. F. Dahlbergs efterlemnade maka Brita Maria, född Boman, stilla och lugnt afsomnade i Wisby den 19 mars 1874 kl. 8 e. m., i en ålder af 77 år, 7 mån, och 11 dagar; störjd och begråten af barn och barnabarn, slägt och vänner.
Sv. Ps.-B. N:o 360, v. 4.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 April 1874
N:r 26

Rättegångs- och polissaker.

Vid Rådstufvurättens sammanträde å Länets cellfängelse lördagen den 21 Mars fälldes Murarehustrun Ellisaheth Rosenlund, som den 24 och 31 Dec. sistl. år från fiskaren Nygren olofligen tillegnat sig 36 skålp. saltadt fläsk att för 3:dje resan stöld undergå 3 års straffarbete samt att i 8 år vara medborgerligt förtroende förlustig – så ock att utgifva stadgad ersättning till målseganden och anförde vitnen, äfvensom för förfallolös utevaro den 2 Mars böta 2 rdr.

Förre straffången Carl Oskar Fredrik Hultberg hade efter utståndet straff för 3:dje resan stöld i början af sistlidne Januari månad hit återkommit men sedan han den 19 i samma månad å 4 olika ställen här i staden, ånyo föröfvaolofligt tillgrepp; och sedan han samma dag blifvit derför häktad, fälldes han den 21 Mars att för 4:de resan å olika tider och ställes föröfvad stöld hållas till straffarbete i 6 år samt att i 10 år vara medborgerligt förtroende förlustig. — För delaktighet uti dessa Hultbergs olofliga tillgrepp blefvo under handläggningen af ransakningen jemväl under åtal ställde för 4:de resan stöld redan tillförne straffade f. korrektionshjonet Sofia Granström, Lumpsamlaren Magnus Olsson och ogifta Emma Grönqvist, af hvilka Sofia Granström och Olsson blefvo tillsammans fällde, den förra såsom den der 5:te resan stöld föröfvat, till 6 års straffarbete samt 10 års förlust af medhorgerligt förtronde, den sednare åter för 1:sta resan snatteri till 30 rdrs böter, men Emma Grönqvist förklarades i brist af bevis icke kunna åt saken fällas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 April 1874
N:r 25

Delegare i Gotlands enskilda bank

hade d. 20 mars bolagsstämma, då decharge lemnades styrelsen för dess förvaltning under senaste revisionsåret. Bolagsstämman biföll styrelsens af revisorerna tillstyrkta förslag, att den behållna årsvinsten 108,486 rdr 10 öre sålunda disponeras att 5 proc. deraf 5,424: 31 afsättas till reservfonden, att till framtida disposition afsättas 1,211:79 samt att återstoden 101,850 rdr, utgörande 10 proc. af grundfondsbeloppet, till lottegarne utdelas. Äfven
af revisorerna tillstyrkta förslag om förhöjning i löneanslaget åt bankens verkställande direktör och tjenstemän, åt den förre med 600 rdr och åt de senere med 900 rdr till lika fördelning dem emellan. — Till ledamöter i styrelsen återvaldes hrr L. Jacobsson, R. W. Molér, A. Kyllander och L. N. Åkerman; till revisorer: hrr S. Engström, C. L. Ekman och P. Larsson L:a Fole; till revisorssuppleanter: hrr A. M. Eneman, J. O. Hederstedt och J. N. Wiman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 April 1874
N:r 25

Ångfartyget WISBY

Ångfartyg

kapten G. E. Arvidsson afgår från Stockholm för första gången i år onsdagen den 8 april kl. 3 e. m. och fortsätter sina turer sålunda: från Wishy till Stockholm söndagar kl. 7 e. m., från Stockholm till Wisby onsdagar kl. 3 e. m., från Wisby till Borgholm och Kalmar torsdagar kl. 7 e. m. och från Kalmar till Borgholm och Wisby lördagar kl. 4 e. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Mars 1874
N:r 24