Igår inträdde,

såsom bekant, omfattande förändringar med afseende på öns postföring. Flere poststationer äro indragna och komma att ersättas genom de af oss förut nämde landtbrefbärarne. Uppdraget att mottaga och utlemna de genom landtbrefbärarne befordrade posterna hafva vederbörande kommuner lemnat åt följande personer:
Hangvar: fanj. J. N. Smith, Suderbys,
Fole: skolläraren K. J. Linder,
Stenkyrka: kyrkoherden K. J. Reuser,
Martebo: skolläraren Robert Bolin,
Hörsne: kyrkoherden K. J. A. Kahl,
Bäl: skolmästaren Fredrik Nordin,
Källunge: fröken Elisabet Flodenberg,
Vallstena: fjerdingsmannen Anton Olofsson Stora Gudings,
Gothem: skolläraren V. Carlsson (som äfven åtagit sig mottaga försändelser till personer inom Norrlands socken),
Gotlands Vänge hemmanseg. Lars Kalmén Bjerges,
Guldrupe: ordföranden i Kom:stämman Nils Larsson,
Vall: skolläraren H. O. Norrby,
Atlingbo: kyrkoherden K. Ihre,
Mästerby: skolläraren Joh. Nyström,
Sproge: kyrkoherden Karl Bolin Botvide,
Ejsta: skolläraren JOh. Gottberg,
Hejde: skolläraren K. P. Blomberg,
Lojsta: Komminister J. N. Kalström,
Fardhem: skolmästaren Nils Lindgren,
Burs: skolläraren K. H. Löfveberg,
När: fanjunkaren J. Romdahl,
Lummelunda: landtbrefbäraren Otto Vallin.
Af de poststationer, som förut var beslutadt skulle 1 Januari indragas, komma Weskinde, Stenkunda, Hejde och Hablingbo att bibehållas. Äfven Wamlingbo poststation torde komma att bibehållas (ärendet är nu under pröfning hos poststyrelsen), hvadan landtbref bäringen är tills vidare instäld å linien Wamlingbo—Burgavik.
För att bereda ytterligare beqvämlighet åt allmänheten, komma breflädor att anbringas vid följande 23 kyrkor: Stenkyrka, Martebo, Fole, Bäl, Källunge, Vallstena, Gothem, Hörsne, Endre, Vänge, Guldrupe, Mästerby, Atlingbo, Vall, Fardhem, Linde, Lojsta, Rista, Sproge, Alskog, Burs, När och Grötlingbo. Brefladorna vid Alskogs och Endre kyrkor omhänderhafvas af postförarn, breflådan i Grötlingbo af postiljonen och den vid Fardhem af både postiljonen och landtbrefbäraren i alls de öfriga lådorna omhänderhafvas endast af landtbrefbärarne.
På annat ställe i dagens nummer återfinnas de för posterna upprättade tidtabeller.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1878
N:r 1

Märkliga naturtilldragelser på Gotland.

(Ur Svalan.)
(Forts. fr. n:o 44 o. slut).

År 1522 var åter så svår storm på Gotland, att en mängd skog nedblåste, äfvensom Lärbro kyrktorn och en del af muren.
År 1540 var stark jordbäfning öfver hela ön, särdeles norra delen. Då remnade många kyrkor, så att trädstammar måste sättas till stöd, såsom vid Lärbro, Othem m. fl. Heinums kyrka blef hopbunden med grofva furuträd, hvilkas rotändar ännu sitta utom murarna.
År 1449 härjade åter svår pest öfver hela ön.
År 1564 var vintern på Gotland så stark, ett dess like icke varit på flera hundrade år.
År 1596 rasade skärthorsdagen så förfärlig åska och ljungeld öfver hela ön, att man trodde den skulle förgås.
År 1597 blef all höstsäd uppäten af en sorts maskar med röda hufvuden och af ett halft fingers längd.
År 1610, den 7 och 8 mars steg hafvet så hastigt, att vattnet gick upp på flera gator i staden.
År 1709 föll så mycket snö att den räckte upp till hustaken, och folket kunde med yttersta möda gräfva sig igenom snön till sina uthus.
År 1711 rasade pesten åter öfver hela Gotland. På S:t Görans kyrkogård begrafdes då 483 pestdöda. I Sproge socken dogo alla så ut, att de efterlefvande fingo rum att ”ställa sig upp på en enda grafsten”.
År 1770, i mars, rådde ovanligt svårt yrväder. I augusti var så stark åska och ihärdigt regn, att vägar och broar förstördes. I september samma år började gräset växa nytt, som om våren.
År 1771 herrskade svår vinter, och postkommunikationen blef i följd deraf afbruten, så att konung Adolf Fredriks död i januari ej blef bekant på Gotland förr än i maj månad.
År 1780 inträffade återigen stark vinter; postjakten infrös vid Öland, så att Gotland ej hade någon kommunikation med fasta landet förr än i maj följande året. En mängd sälar gick då upp på Gotland och fångades. Vid Lekarshamn kom en säl ned genom skorstenen till en fattig gumma, öfver hvars hustak snön låg jemt med skorstensöppningen, den sälen troligen ansett för en vak och störtat ned.
År 1809 var sträng vinter, så att från januari till maj blott en post anlände till Wisby, och det var den som medförde underrättelsen om Gustaf IV Adolfs afsättning. Folket, som öfverfärde denna post, förgicks på återvägen.
Åren 1820 och 21 var årsväxten på Gotland ovanligt rik och herrlig; samma förhållande egde rum med strömmingsfångsten, hvilken var så ymnig, att folket måste upphöra med fisket, emedan de icke hade tillräckligt med kärl att salta ned fisken uti.
År 1822 var så tidigt vår på Gotland, att päron och körsbär började blomma i mars månad; i april var der 24 graders värme och i juni 36 grader.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juni 1874
N:r 46

Inbrottstöld.

Enligt gjord anmälan har natten till Onsdagen d. 29 sisl. April inbrottstöld föröfvat hos husbonden Lars Mårtensson Norrgårda i Sproge, dervid ur en klädeskista tillgripits 100 rdr i pengar samt fyra guldringar, hvaraf tvenne släta, en s. k. plåtring och en smal ring med infattad sten samt ett par öronhängen allt af guld, samt ur en annan kista borttagit 5 rdr i penningar. Åt den som tjufven upptäcker och det stulna tillrätaskaffar är en belöning af Femtio rdr utlolvad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Maj 1874
N:r 36

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Hoburgs kompani: Wamlingbo socken Måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Sundre socken s. d. kl. 11 f. m.; Hamra socken d. kl. 2 e. m.; Öja socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.
Grötlinge kompani: Grötlingbo socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.; Fide socken s. d. kl. 2 e. m.
Hafdhems kompani: Hafdhems socken s. d. kl. 8 f. m.; Näs socken s. d. kl. 3 e. m.
Hemse kompani: Rone socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Hemse socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Alfva socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Eke socken s. d. kl. 2. e. m.
Hablinge kompani: Ekstad socken måndagen den 9 kl. 2 e. m.; Hablingbo socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Slite socken s. d. kl. 2 e. m.; Sproge socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Fardhems kompani: Fardshems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Linde socken s. d. kl. 11 f. m.; Löjsta socken s. d. kl. 3 e. m.; Leivide socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Gerum socken s. d. kl. 2 e. m.
Burs kompani: Burs socken torsdagen den 12 kl. 9 f. m.; Stånga socken s. d. kl. 1 e. m.
Närs kompani: Närs socken fredagen den 13 kl. 8 f. m.; Lau socken s. d. kl. 1 e. m.
Garde kompani: Lye socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Garde socken s. d. kl. 11 f. m.; Alskog socken s. d. kl. 3 e. m.; Etelhem socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.
Klinte kompani: Klinte socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Fröjel socken s. d. kl. 12 middagen.
Banda kompani: Mästerby socken s. d. kl. 3 e. m.; Sanda socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Westergarn socken s. d. kl. 2 e. m.
Hejde kompani: Atlingbo socken onsdagen den 11 kl, 2 e. m.; Wäte socken s. d. kl. 11 f. m.; Hejde socken s. d. kl. 7 f. m.
Sjonhems kompani: Wänge socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Buttle socken s. d. kl. 2 e. m.; Guldrupe socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Wiklau socken s. d. kl. 11 f. m.; Sjonhems socken s. d. kl. 3 e. m.
Torsburgs kompani: Kräklingbo socken fredagen den 6 kl. 12 middagen.; Anga socken s. d. kl. f. m.; Ala socken s. d. kl. 3 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1874
N:r 14

De beväringsskyldige

vid Gotlands nationalbeväring skola samlas till innevarande års mönstringar på nedan nämnde tider och ställen under instundande maj månad, nemligen:
Måndagen den 10 kl. 8 f. m. Dede kompani vid Roma kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Hejde d:o vid Wäte kyrka, s. d. kl. 1/2 4 e. m. Banda d:o vid Ejmonds i Mästerby. Tisdagen den 11 kl. 1/2 9 f. m. Klinte dio vid Klintehamn, s. d. kl. 12 middagen Fardhem d:o på Magnuserum, s. d. kl. 2 e. m. Hablinge d:o vid Sproge kyrka. Onsdagen den 12 kl. 10 f. m. Hoburgs d:o vid Öja kyrka, s. d. kl. 1/2 1 e. m. Grötlinge d:o på Sandesrum, s. d. kl. 3/4 1 e. m. Hafdhems d:o på samma ställe, s. d. kl. 1 e. m. Hemse d:o på Alfva slätt. Torsdagen den 13 kl. 1/2 9 f. m. Burs d:o vid Burs kyrka, s. d. kl. 1/2 10 f. m. Närs d:o vid Hallute i När, s. d. kl. 1/2 12 f. m. Garde d:o vid Garde kyrka. Fredagen den 14 kl 1/2 9 f. m. Torsburgs d:o på Ekeskogsrum, s. d. kl. 3/4 9 f. m Östergarns d:o på samma ställe, s. d. kl. 10 f. m. Sjonhems d:o vid Sjonhems kyrka. Tisdagen den 18 kl. 8 f. m. Bro d:o vid Duss i Bro, s. d. kl. 1/2 10 f. m Endre d:o på Tibblesrum, s. d. kl. 11 f. m. Halla d:o vid Dalhems kyrka, s. d. kl. 1/2 2 e. m. Lina d:o på Wallstenarum. Onsdagen den 19 kl. 8 f. m. Bäls d:o vid Slitehamn, s. d. kl. 1/2 11 f. m. Rute d:o vid Rute kyrka, s. d. kl. 3 e. m. Fårö d:o vid Broa å Fårö. Torsdagen den 20 kl. 9 f. m. Forssa d:o vid Lärbro kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Tingstäde d:o vid Tingstäde kyrka, s. d. kl. 4 e. m. Lummelunds d:o vid Lummelunda kyrka. Lördagen den 22 kl. 1/2 9 f. m. Stenkumla kompani vid Gardrungs, s. d. kl. 10 f. m. Eskelhems d:o vid Eskelhems kyrka. Måndagen den 24 kl. 9 f. m. artilleriet och fältmusikanterne å södra byrummet, s. d. kl. 8 f. m. Visby infanterikompani på samma ställe och s. d. kl. 9 f. m. Visby jägare d:o på samma ställe.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1875
N:r 29.

Lösen för fynd,

att lyftas å landskansliet:
af Olof Engström Suderbys i Bro, 10 kronor för en söndrig brakteat af silfver; af Oscar Cedergren Ingvards i Träknmla 75 kronor, för 71 hela kufiska mynt och några bitar af dito; af Albert Dahlström vid Bönders i Klinte 2 kr., för ett ofullständigt bronsspänne; af Petter Wigren i Westerhejde 6 kr., för 2 kufiska och 2 tyska mynt femte några bitar; af Emma Hultgren vid Nystugu i Sanda 5 kr., för en rund spännbuckla af brons; af Båtsmannen Kruslock 4 kr., för en vid Anningsåkra i Hafdhem funnen djurshufvudformad spännbuckla af brom; af Gardrud Elisabeth Pettersson å Lilla Norrgårda i Sproge 2 kr., för en dylik spännbuckla utan botten, samt af Jonas Petter Sjöstedt och Oscar Wilhelm Fredriksson 12 kr., för en rund fibula och diverse fragmenter af bronsprydnader samt perlor, funna å Hallfreda i Follingbo.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Mars 1875
N:r 22.

Vid Gotlands läns hushållningssällskaps

första ordinarie sammankomst å stadshotellet härstädes sistlidna onsdag, den 27 januari, hvilket varade ifrån kl. 10 f. m. till något öfver kl. 3 e. m., förekom följande:
1) Upplästes berättelsen mo sällskapets verksamhet under föregående året;
2) tillkännagaf ordföranden, att kongl. maj:t beviljat 1000 kr. till anställande af en lärare i skogsskötseln å Varplösa landtbruksskola.
3) Upplästes berättelsen om af herr direktören C. W. Gardell verkstälda inspektioner å mejerien i Kräklingbo, Anga, Källunge och Sproge;
4) upplästes berättelsen om verkställa agrikulturkemiska arbeten.
5) Åtskilliga af sällskapets ordförande, hr landshöfdingen grefve Horn föreslagna förändringar i sällskapets stadgar antogos;
6) till ledamöter i förvaltningsutskottet efter herr L. N. Eneqvist och C. L. Fegræus, som voro i tur att afgå, återvaldes samma personer;
7) till styrelseledamöter i länets landtbruksskola invaldes landshöfdingen hr grefve Horn, hr G. T. Broander, C. L. Fegraeus, Henr. Jakobsson och C. W. Gardell;
till suppleanter i d:o hr Kylander och von Korswandt;
8) till revisorer för granskning af under förvaltningsutskottets vård ställda kassor äfvensom af Carl Johans fondens räkenskaper utsågos hrr P. Ihre och C. Bokström.
9) till revisorer för granskning af landtbruksskolans förvaltning och räkenskaper utsägos hrr Chapman och C. Strömberg;
10) till nya ledamöter i sällskapet invaldes: hrr kamrer H. Pettersson v. konsuln John Stare, underläraren vid landthruksskolan C. Smedberg fahnjunkaren Magnus Gahne i Bähl, nämdemannen Johansson Guthe i Bähl, kyrkov. Lars Johannes Roes i Grötlingho, löjnant Oskar Åkerhjelm, kyrkoherden Mårten Lyth, konsuln L. N. Boström, handlanden M. Nilsson och kaptenen Nicolaus Törnqvist;
11) i sammanhang härmed upplästes en skrifvelse af gästgifvarna, förre fahnjunkaren G. M. Lindvall, om hans utträdande ur sällskapet, hvilket icke kunde förvägras;
12) beviljades ett anslag till landtbruks skolan å Warplösa för åtskilliga ändamål, af 2500 kr;
13) beviljades ett anslag af 150 kr. till inköp af 1 tjur — och 2 qvigkalfvar från stamholländeriet af anglerras å Stenstu i Westerhejde, för anställande af jernförelser i afseende å företrädet hos denna eller gotlandsrasen, eller hos korsad ras;
14) beviljades ett anslag af 200 kr årligen i 5 år till understöd af en förening för gotländska skogshästens bevarande och förädling.
15) Ett ökadt anslag till de allmänna a afvägningarna och afdikningeplaners uppgöranee, för året; 900 kr utöfver dertill anslagna 600 kr. bifölls för ett år;
16) anslag af 600 kr. årligen, i tre år, till aflöning och resekostnadsersättning åt en dikningsförman bifölls;
17) afskrifning af 50 kr för en till löjtnanten O. E. Rosell utlemnad chewiotbagge, hvilken dött, bifölls;
18) för svinafvelns förbättrande beviljades ett anslag af 300 kr. för innevarande år
19) afskrifning af åtskilliga årsafgifter beviljades
20) Kreditiv för landtbruksskolan i någon af här varande banker beviljades;
21) ett förslagsanslag för delta år af 100 kr. för förberedelse till deltagande i det 14:de allmänna svenska landbruksmötet i Norrköping år 1876, bifölls och utsågos till komiterade för vidtagande af förberedande åtgärder hrr L. N. Enevist J. W. Klintberg och E. Schoug.
22) Årets inkomster och utgiftsstat föredrogs och godkändes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten den 28 december, Denna dag förekommo jemförelsevis få mål. Ibland andra förekom:

1.) Ett mot bonden Lars Mårtensson lilla Norrgårda i Sproge socken, tilltalad för att hafva den 11 sistlidna november å stora torget här i staden till salu utbjudit i ruttnande tillstånd varande nötkött af en sjelfdöd oxe. Enligt uppgift inför rätten skulle stanken af det ruttnande köttet börjat sprida sig nära ökar hela torget, kvartilre polisbetjenten Pettersson anmodat veterinärläkaren Sehong att anställa besigtning å den till salu utbjudna varan, hvilken då, enligt datorn afgif vet betyg, befanns vara i ruttnande tillstånd. Lars Mårtensson erkände nu inför rätten att oxen var sjelfdöd, men påstod, att sjelfdöden icke hiirledt sig af sjukdum, emedan oxen varit ”frisk och rask dagen förr än han dog, uppgifvande Mårtensson derjemte, att ”oxen ätit ihjäl sig af potates”, af hvilka han på den korta tiden ifrån föregående dag ”förtärt en hel hop” (1/4 tunna). Som det icke vid rätten kunde styrkas, att Mårtensson försålt något af det skämda köttet, fr. kallades han från ansvar.

2.) Handlanden Lars Bachér, tilltalad tör oloflig bränvinsförsäljning, af rådhusrätten härstädes frikänd, men af bobrätten ålagd värjemålsed, hade förut härstädes anmält, att han hos k. m:t anfört besvär öfver hofrättens utslag och derföre af rådhusrätten blifvit ålagd att denna dag, vid 10 kronors vite, med diariibevis styrka, att besvär blitvit hos k. m:t anförda. Bachér uteblef emellertid nu med detta bevis, hvarföre honom ålades, vid ett förhöjt vite af 20 kronor, att till rätten med sådant bevis inkomma den 25 nästkommande januari.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Januari 1875
N:r 1