Landsbygden.

(Bref till denna tidning.)
Vestra Gotland, 5 Febr.

Vådadöd. F. d. arbetaren Lars Mårtén, Gandarfve grund i Sproge, skulle sistlidne söndags eftermiddag hämta vatten ur en i närheten af sin bostad belägen brunn. Men halkigt som det var har troligen spannet tagit öfverhalning och den öfver åttioårige mannen befans liggande död i brunnen då hans anförvandter kommo tillstädes.

På ordin. kommunalstämma i December utsågs en komité i en socken söderut, hvilken ägde att uppgöra Stadgar för en kreatursforsäkringsförenting. Endast socknemännen skulle äga rätt att ingå i föreningen. Stadgarna äro nu uppgjorda af komitén och innehålla 27 paragrafer, som naturligtvis ej kunna komma under länsstyrelsens pröfning till vinnande af stadfästelse; — de skola framläggas till antagande eller förkastande å extra kommunalstämma nästa fredag.
Meddelare på gutamålei, hvilka på ett visst håll ingenting annat hafva att säga och göra än förlöjliga sitt eget modersmål, hvilkst, sanningen likmätigt, de på långt när ej äro mäktiga, men använda hvad de kunna för idislande, som är vissa djurarters natur, men borde ingalunda vara — författares, gjorde sina läsare ett stort nöje och sig sjelfva en stor tjenst om de ville skrifva upp sig litet till och i ädlare form.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 6 Februari 1889
N:r 16

Mönstring nr 185.

Beväringsmän, tillhörande Klinte kompaniområde nr 185, erinras om Mönstring vid Klinte kyrka den 14 dennes kl. 9 f. m. med dem från Sanda, Mästerby, Vestergarn, Hejde och Väte socknar, och
den 15 dennes kl. 9 f. m. med dem från Klinte, Fröjel, Eista och Sproge socknar.
Klintehamn & Mulde i Fröjel den 6 Dec. 1888.
A. Lange,
Befälhafvare för Klinte kompaniområde or 185.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 December 1888
N:r 98

Klintehamn grundstött.

Klockan 6 i söndags morgon afgick ångfartyget Klintehamn från Burgsvik på sin vanliga tur till Klinte. Kommen ungefär utanför Långstite fiskläge i närheten af Hammarsudd i Sproge grundstötte ånggren vid 8-tiden på morgonen, i det den med fören rände upp på slät, jämn häll med grundt vatten. Akterekeppet var flott. Tjocka rådde och märkbar strömsättning, hvilket torde vara anledningen till missödet.
Emellertid började sjön frampå förmiddagen bli orolig och växa, så att ångaren med hjelp af sin propeller lyckades komma flott vid 12 tiden, sedan dock först omkring 60 säckar spanmål och något jernskrot lossats i båtar från land samt en del slipsten och jernskrot kastats öfver bord. Sedan ångaren blifvit flott, togs spanmålen ur båtarna åter ombord och resan fortsattes till Klintehamn, der ångaren legat för ankar på redden i natt.
I morgon bittida vid 8-tiden är meningen att Klintehamn skall inkomma hit för att besigtigas och undersökas af dykare, samt sedan på förmiddagen afgå till Stockholm.
Omedelbart efter det grundstötningen blifvit bekant härstädes eftertelegraferades bergningsångaren Neptun, kapten Ewerlöf, från Stockholm, hvilken i dag på middagen inkom hit.
Det var lyckligt att ångaren så snart kom flott, ty med den sydvestliga friska vind som igår qväll blåste upp hade hans läge snart blifvit mycket kritiskt.

Gotlands Allehanda
Måndagen 29 Oktober 1888
N:r 87

Förlovade.

Rudolf Österberg Burs.
Agnes Olsson När.

Erik Rannberg Levide.
och
Skylda Jakobsson Sproge.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 December 1928
N:r 305

Förlovade.

Simon Carlson Hästnäs.
och
Kerstin Rydholm Visby.
Fränsta d. 23/12 1928.
Meddelas endast på detta sätt.

Predikant
Knut Hedman Stånga.
och
Stina Mährling Ljugarn.

Arvid Broander Helmy Werkelin
Fårö, julafton 1928.

Valter Olsson
och
Dagmar Hägg
Västkinde.

Sven Eklund
och
Lizzie Jacobsson

Torgny Persson Fide.
och
Ruth Nilsson Grötlingbo.

Gustav Karlsson Stenkyrka.
och
Linna Östergren Ljugarn.
Julafton

Albert Eriksson Grängesberg.
och
Margit Pettersson Björke.

Sven Johansson Nybro.
Anna Cedergren Hemse.
Meddelas endast på detta sätt.

Gösta Hallin
Hildur Olofsson.
Vallstena.

John Andersson Stånga.
och
Emma Mattsson Sproge.

Ernst Gardell
och
Ida Söderdahl.
Julafton.
Meddelas endast på detta sätt.

Calle Wallin Visby.
och
Vivi Öster Horndal.
Julafton.
Meddelas endast på detta sätt.

John Johansson
Hulda Larsson.
Hemse.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 December 1928
N:r 302

Förlovade.

Ejnar Engström, Sproge
och
Maja Lundgren, Eksta.

Eric Johansson, Kalmar
och
Elma Bolin, Fårö.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 December 1928
N:r 301

Rättegångs- och polissaker.

Visby rådhusrätt.
Cykling utan tänt lyse
kostade i dag sex personer vanliga böter.

Fortkörning
Odalgatan-Smedjegatan hade en chaufför låtit komma sig till last. Han hade kört med 30 km., ehuru blott 15 km. fart är tillåten.

För förargelseväckande beteende
fick en hamnarbetare i dag böta.

En fylleristkvartett
bötfälldes i dag.

Överfallet mot furiren utanför Söderport
den 12 okt. förevar i dag ånyo. Svar. nekar fortfarande, och i dag intygade fyra vittnen att de varit tillsammans med honam från det båten gick kl. 9 till 10.15 den ifrågavarande kvällen, medan överfallet skulle ha skett omkring kl. 9,10. Åklagaren ansåg emellertid, att vittnesmålet beträffande det av vittnena, som ensam varit tillsammans med svar, den första halvtimmen efter kl. 9, icke fullt klarlagt, att icke svar, kunnat hinna från Söderport till S:t Hansgatan och sålunda svar. väl kunnat utföra överfallet. Åklagaren
vrkakle yrkade därför att svar. måtte åläggas värjemålsed och för detta ändamål hånvisas till sin själasörjare.

För bilkörning i berusat tillstånd
stod en trafikchaufför tilltalad. Han erkände att han tagit någon sprit den ifrågavarande kvällen, dock icke så mycket att han därav blivit överlastad. Tre poliskonstaplar vittnade emellertid, att onykterheten var ett faktum.

Södra häradsrätten.
(Hösttingets fjärde sammanträde. Ordf. not. Kjällman).
Utslag.
Försummad anmälan av pensionatsrörelse
medförde för en förestånderska för ett pensionat böter med 100 kr.

För åverkan
på kronans marker bötade en arbetare från staden 5 kr.

För vållande av trafikhinder
har en person, som flyttat ett hus på landsvägen, som bekant stått tilltalad. Han frikändes emellertid.

För stöld
av en tröskrem, värd 50 kr., dömdes en person från Sproge till 3 månaders straffarbete, villkorligt.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 november 1928
Nr 272

Enär den ombyggda stora kanalbron

vid Snoder i Sproge ännu icke undergått provbelastning, kommer vägsträckan mellan Botrelfs i Sproge och Stenbro i Silte att fortfarande hållas avstängd från trafik intill dess vägkonsulenten i länet, efter det bron undergått vederbörligt prov, förklarat vägen åter kunna öppnas för trafik. Vägfarande anvisas att under tiden taga vägen genom Levede socken.
Visby i landskansliet den 7 augusti 1028.
A. E. Rodhe.
Ragnar Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 Augusti 1928
N:r 183

Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 12 juni 1923 kl. 11: 30 f. m., kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas den Bernhard Larsson i Levide socken tillhöriga lägenheten Sproge Mästermyr 18, lotten G 7, i Sproge socken.
Lägenheten, som är belägen intill Batreifs gård i Sproge socken, omkring 1 kilometer från Sproge kyrka, utgöres ay torrlagd men icke odlad myrmark samt är obebyggd. Lägenheten har saluvärderats till 500 kronor.
Det som har fordran, för vilken lägenheten häftar eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskilligen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 2 maj 1923.
På länsstyrelsens vägnar:
K. P. Lundblad.
Gustaf Melin.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Maj 1923
N:r 116

Kungörelse.

Vapenföra beväringsmän af årsklassen 1914 å (de som inskrefvos våren 1914) och årsklassen 1914 y (de som inskrefvos hösten 1914) tillhörande Visby rullföringsområde och tilldelade infanteriet skola för undergående af beväringsrekrytskola och första repetitionsöfning i en följd, årsklassen 1914 ä i 180 dagar och årsklassen 1914 y i 210 dagar, samlas å följande tider och ställen:

årsklassen 1914 A
de från Visby domkyrko- och landsförsamlingar, Stenkumla, Västerhejde och Träkumla socknar vid lägerhyddan A Wisborgs slätt fredagen den 12 mars 1915 kl. 10 f. m.,
de från Eskelhem, Tofta, Sanda, Mästerby, Västergarn, Klinte, Frödel, Eksta och Sproge socknar vid Tjuls järnvägsstation fredagen den 12 mars 1915 kl. 7,45 f. m.;

Årsklassen 1914 y (ej studenter och med dem likställda)
de från Visby domkyrko- och landsförsamlingar, Stenkumla, Västerhejde och Träkumla socknar å kaserngården å Wisborgs slätt måndagen den 15 mars 1915 kl. 11 f. rn.,
de från Eskelhem, Tofta, Sanda, Mästerby, Västergarn, Klinte, Fröjel, Eksta och Sproge socknar vid Tjuls järnvägsstation måndagen den 15 mars 1915 kl. 7,45 f. in.
Den, som skall inkallas till tjänstgöring genom order, erhåller sådan framdeles.
Beväringsman, som erhållit nådigt tillstånd att afflytta från riket, men vistas inom landet, skall i likhet med öfriga tjänstgöringsskyldiga iakttaga inställelse.
Beväringsman skall medföra inskrifningsbok eller andra till upplysning om hans värnpliktsförhållande utfärdade handlingar.
Beväringsman är underkastad i kriminallag för krigsmakten gifna bestämmelser såväl under all tjänstgöring och marsch eller annan färd, då han står under militärbefäl, som ock i fråga om åtlydnad af inkallelse till tjänstgöring. Uteblifver beväringsman utan anmält laga förfall från tjänstgöring, hvartill han blifvit i laga ordning inkallad, må han till tjänstgöringens fullgörande hämtas på egen bekostnad.
Såsom laga förfall anses: om man är sjuk, om man är i Konungens och rikets tjänst uppbådad eller faren, eller om man sitter i häkte. Sjukdom skall, för att såsom laga förfall anses, styrkas med behörig läkares intyg, hvilket beväringsmannen är skyldig själf anskaffa. Kan han ej anskaffa läkarebetyg, vare honom tillåtet att styrka förfallet med intyg af statens ämbets- eller tjänsteman eller af präst i församlingen eller ordförande i kommunalstämman (stadsfullmäktige) eller af ordförande eller ledamot i kommunalnämnden (fattigvårdsstyrelsen) eller af ledamot i häradsnämnden (rådstufvurätten).
Beväringsman, som har laga förfall för uteblifvande från inställelse till tjänstgöring, skall insända intyg därom antingen till rullföringsområdesbefälhafvaren senast vid samlingen eller till vederbörande beväringsbefälhafvare senast vid inryckningen till tjänstgöring.
Visby den 19 februari 1915.
HJALMAR SILLÉN.
Befälhafvare för Visby rullföringsområde n:r 75.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47