Gotlands fornsal

var i går för första gången i år öppen för allmänheten. Sedan föregående sommar har fornsalen undergått en ganska genomgripande förändring, i det den tillökats med ej mindre än tvänne stora och rymliga salar, kvarjämte nedre våningen förstorats med ännu ett hvalf.
Af dessa tre nya lokaler är det den en trappa upp, som tilldrager sig största uppmärksamheten. Der äro nämligen, såsom vi redan omnämt, inrymda nästan uteslutande föremål, som tillhört framlidne doktor P. A. Säves bo och blifvit af honom skänkta eller testamenterade till fornsalen. Särskildt vackert och intressant är ett stort antikt skåp, som har sin plats på fondväggen i salen, hvarjämte finnas dyrbara och vackra dragkistor, bord, stolar, taflor, porträtter, speglar m. m. Det är meningen att allt framgent härinne ha samladt allt, som härrör från den outtröttlige samlaren och vårdaren af de gotländska minnesmärkena.
Dessutom ha samlingarna i sia helhet börjat ordnas mera planmässigt än hvad hittills varit fallet. Förtjensten häraf tillkommer i främsta rummet lektor M. Klintberg, som offrar både tid och arbete i fornsalens tjenst. Så äro nu mynt- och medaljaamlingarne nästan fullständigt ordnade, en del jernsaker hafva letats fram och sorterats. Särskildt har lektor Klintberg redan åstadkommit en mycket vacker profkarta på gamla, understundom rätt konstbesynnerliga lås. Föremålen förses också så småningom med påskrifter, hvilket naturligtvis i hög grad bidrager att göra samlingarna intressanta och öfverskålliga. En katalog håller också på att utarbetas.
För öfrigt behöfver man ej vid besök i fornsalen irra omkring utan ledning. Ty såsom förevisare tjenatgör med största beredvillighet lektor Klintberg, hvilken tycka väl företå att locka intresse nr de mest olikartade och mången gång som det vill synas oansenliga föremålen.
Vi uttala den förhoppningen att fornsalens ordnare ej måtte förtröttas i sitt arbete i att göra samlingarna i största möjliga mån intresseväckande och lärorika. Säkert skola då ej besökare fattas.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Juli 1888
N:r 53.

Dödsfall.

De glesna allt mer leden bland de gamle vid allmänna läroverkets lärarekår. Det var en lång tid, från 1859 till 1882, som der ingen gick ur tiden, men sedan har det gått fortare: Daniel Söderberg, J. Lindström, K. A. Weström, P. A. Säve, J. O. Rosman — och nu senast påskaftonen kl. 5 på morgonen Arvid Henrik Sundberg.
Sundberg föddes i Stockholm 1817, men genomgick, ehuru hans föräldrar der voro bosatta (modren Helena Katrina Närström var född på Gotland) Visby lärdomsskola, hvarifrån han 1835 förpassades till högskolan i Upsala. Der kom Sundberg att dröja länge, ehuru han redan 1842 (samtidigt med Bergman, J. A. Lyth och Wimmercrantz) var färdig med sin filosofiska grad. Ty snart kom han der att egna sitt arbete åt de kommunala tjensterna inom studentkåren. För sin nation var han 13 år i följd allt från 1840 kurator, någon tid äfven kårens ordförande, och vid det första studentmötet 1845 intog Sundberg en bland ledarnes plats. Hvad som äfven bidrog att qvarhålla hans håg vid lärdomsstaden var utsigten att nämnas till docent i hebreiska språket, uti hvilket ämne han utgaf en grammatik.
Emellertid lemnade han 1854 Upsala ock slog sig ned i Visby, först såsom adjunkt och sedan 1861 såsom lektor i främmande lefvande språk. Frän denna plats erhöll han ifjor afsked med pension. Hans otium vardt alltså icke långvarigt.
Under de senaste åren af sin lefnad använde han i regeln somrarna till resor af stor omfattning. Konstantinopel och Skotska högländerna, Spaniens sol och Italiens himmel, Paris och Berlin och London — dem kände Sundberg väl till. Bättre kanske än fäderneslandet.
För allmänna angelägenheter visade Sundberg ingen håg och på detta område har han icke lemuat några spår efter sig. Han var en fridens man, som helst älskade lugnet, men som derför icke underlät att med stort intresse följa tidens rörelser på många områden. I sin politiska uppfattning bibehöll Sundberg ännu i sena ålderdomen ungdomens sinne för frihet och framåtskridande. Han hade också undanbedt sig hvarje tecken af yttre utmärkelse.
I sitt enskilda lif var den aflidne en vänsäll man med godt hjerta. Många äro de, både bland hans forne lärjungar och andre, som hafva honom att tacka för välvilligt understöd. Bland mera varaktiga sådana må nämnas ett stipendium på 4,000 kr. till Gotlands nation i Upsala och ett på 1,000 kr. till Visby läroverk.
Sundberg, som efter endast ett par veckors sjukdom dog ogift, sörjas närmast af broder och två systrar, alla bosatta i hufvudstaden. En systerdotter är här på orten gift med landtbr. Mantzer.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 3 April 1888
N:r 27

”Gotlands fornvänner”.

Sedan härstädes den 16 Oktober 1874 bildats en förening under benämningen ”Gotlands Fornvänner” i ändamål att samla och för framtiden på ett ställe bevara i en s. k. ”Gotlands Fornsal” historiska minnesmärken och allehanda fornsaker af de hvatjehanda slag som fordom varit i bruk och äro minnen af Gotlands fornlif, seder, bruk m. m., sammanträdde, en del af denna förenings medlemmar sistl. lördag d. 22 dennes kl. 5 e. m. i elementarläroverkets mindre hörsal. Sedan intendenten Säve inledt förbandlingarna för dagen med några ord, valdes nu till ordförande hr lektor C. J. Bergman. Sedan förut upprättadt förslag till stadgar blifvit föredraget och underkastadt en noggrann och utförlig granskning, dervid angående en del § § uppstod en ganska liflig diskussion, antogs med några få förändringar detta förslag såsom ”stadgar för föreningen Gotlands Fornvänner” och sällskapet förklarades vara konstitueradt.
På förslag af hr biskop Anjon tillades en ytterligare § till de öfriga i stadgarna, innebärande att af någon talare ett särskildt föredrag skulle hållas vid de stadgade 2:ne allmänna sammanträdena i juni och december. Lektor Bergman ville i stället för detta hafva stadgadt att en tidskrift skulle utgifvas, men blef det, efter en stunds debatt, vid derom skedd omröstning, vid biskopens förslag.
Enligt stadgarna eger hvar och en välkänd samhällsmedlem rättighet till inträde i föreningen mot en årlig ledamotsafgift af 5 kr. som till hälften erlägges halfårsvis; den som erlagt, antingen på en gång 50 kr., eller i 20 år stadgad årlig afgift blir, utan vidare ständig ledamot. Allmänna sammankomster hållas 2:ne gånger om året, den ena i juni, den andra i december; en styrelse, bestående af 5 ledamöter, som inom sig utser ordlärande, skattmästare och sekreterare väljes, hvarförutom utses en vaktmästare till biträde vid vården om fornsakerna, samt 2:ne revisorer, hvilka vid junisammanträdet skola aflemna revisionsberättelsen, hvarefter förekommer fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Till ledamöter i ord. styrelsen invaldes nu: hrr P. A. Säve, O. Rosman, J. Kahl, L. J. Ehinger och Th. Norrby.
Derjemte beslöts, att brandförsäkring å föreningens effekter och tillhörigheter skulle sökas samt lämplig lokal för fornsakernas inrymmande och ordnande så fort ske kunde hyras mot utgift lämpad efter föreningens närvarande tillgångar och behof så att snarast möjligt en Fornsal kunde blifva rigtigt ordnad och tillgänglig för allmänheten, mot en entréafgift af 10 öre för hvarje person. Kassans tillgångar äro för närvarande omkr. 700 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 Maj 1875
N:r 41.

Till red. af Gotlands Allehanda.

Med anledning af en till eder ärade tidning af en Resande insänd förfrågan angående Gotlands Fornsal, får jag härmed lemna följande svar.
Sedan man från mer än ett håll förnummit yttrade önskningar att snart vår Fornsal för allmänheten öppnad, få vi, som med fägnad erfarit sådant intresse för saken, för vår del upplysa, att Forn-salen, hvars vidare utveckling ingalunda beror på en person utan fleres välvilliga samverkan, är så till vida anordnad, att ett sällskap med kulturhistoriskt syfte och under namn af Gotlands Fornvänner härstädes är stiftadt och snarast blir konstitneradt; och må derjemte nämnas, att sällskapet har 62 Ledamöter och deribland 7 Ständige, utom sex Gifvare för en gång, äfvensom att af 192 hedersamme Gifvare ur alla folkklasser (hvaraf 160 utom sällskapet) redan till Fornsalen blifvit skänkta 598 nummer fornsaker, hvilka under tiden mottagits och förvaras hos en dess ledamot. Emellertid ha’ redan vid denna början uppstått flera hinder och svårigheter samt varit mer möda, än den ärade sig s. k. Resanden tyckes ana. — Men oaktadt så väl interinm-styrelsens som flera ledamöters ifriga bemödanden, har det ännu ej lyckats oss vinna en något så när lämplig lokal för Sällskapets redan dyrbara samlingar, (en följd af den äfven här ganska stora bristen på rum att hyra), hvarföre de befintliga fornsakerna icke hittils kunnat för allmänheten hållas tillgängliga. Men så snart Sällskapet fått det man länge sökt och ifrigt önskar, nemligen passande rum och deruti hunnit uppställa de Samlingar, som en välvillig allmänhet lemnat i dess ego och vård, blir det för våra fornvänner säkert ett nöje att, ibland många andra besökande, få emottaga den s. k, Resanden, nemligen om han der uppträder öppet och utan namnlikhetens slöja, då man väl får tillfälle att tacka honom icke blott för den vänliga påstötningen och många förträffliga råd, utan i synnerhet för det han kanske redan gjort eller snart behagar göra för sällskapets fosterländska syften medelst vackra gåfvor till Gotlands dess värre ännu taklösa Fornsal: det är visserligen icke blott ord, Man den medborgerliga viljan, uppoffringarne och den förenade kraften, som bygger huset, här vid lag liksom i allt annat.
P. A. Säve.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Maj 1875
N:r 40.

Vid Stadsfullmäktiges

samman träde sistl. tisdag blefvo i nedanstående styrelser och befattningar uti afgående ledamöters ställe följande män omvalde eller nyvalde för nästkommande är:
Drätselkammaren: handl. C. A. Wahlberg, dito L. N. Åckander och häradsskrifvaren E. Molander.
Hamndirektionen: Öfveruppsyningsmannen C. F. Thomasson, boktryckaren Th. Norrby och skeppsmätaren J. W. Herlitz.
Helsovårds-nämnden: (som efterträder forna Sundhetsnämnden, och hvilken nämnd nu nyvaldes): majoren P. F. Ihre, handl. C. A. Wahlherg, gördelmakaren P. A. Hellgren och länsbokhållaren A. Bokström. — Suppleanter: apotekaren C. J. Marelius, källarmästaren J. F. Smedman, handl. Hägg och tullförvaltaren R. Lidman.
Inqvarterings-komitéen: handl. J. L. Kahlquist, konsul G. T. Romdahl och handl. C. Procopée.
För öfrigt valdes: till revisoror för stadens räkenskaper: konsuln J. Stare, löjtnanten C. Aspegren, gördelmakaren P. A. Hellgren, handl. C. Molander, skräddarmästaren J. M. Sandström och konsul L. N. Boström.
Till revisorer för staden af Wisby spritvaruföörsäljnings-bolags räkenskaper: intendenten P. A. Säve och tullförvaltaren R. Lidman.
(W. P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 December 1874
N:r 99

Om Gotlands Forn-sal.

En uppmaning till Gotlands Folk.
Sedan genom fleres omtanka för bevarandet at våra gamla folkminnen och fornskatter här nyligen bildats en förening, som blifvit kallad, Gotlands Forn-vänner, för att på ett ställe, eller i en Gotlands Forn-sal här i staden
samla och för framtiden bevara våra Förfäders och Mödrars efterlåtna arfvedelar, eller allt gammalt och ur bruk kommet som är märkligt och lärorikt, d. v. s. allehanda i förra tider begagnade, men nu å sido lagda vapen, don, redskap, bohagsting, klädedrägter, prydnader, porträtter, gamla handlingar m. m. m. m., på det att ej allt sådant, till skada för kännedomen om vårt Land och vårt Folk, må än vidare förstöras och från Gotland förskingras, — så få vi, enligt uppdrag af Gotlands Forn-vänner, härmed vördsamt uppmana ortens alla fosterlandssinnade män och qvinnor att till Gotlands Forn-sal lemna hvarjehanda sådana åldriga och märkliga fornsaker af alla slag, hvilka, såsom en samfäld egendom för Gotlands folk, der skola för framtiden offentligen förvaras och vårdas samt på bestämda tider hållas allmänheten för åskådande tillgängliga. Genom den allmänna välvilja, förslaget härom allt från början rönt, har man till en sådan fornsamling redan haft nöjet mottaga en hel mängd dyrbara saker af flera slag. Men redan dessas bevarande, liksom än mer deras ökande, fordrar ett allmänt fosterlandskt deltagande af vårt landskaps hela folk, och detta i flera afseenden; dock kan genom enighet, kraftig vilja och någon uppoffring städse mycket uträttas till en orts heder samt till allmännytta och fägnad!
Derföre tillåta vi oss härmedelst uppmana Gotlands aktade allmänhet af alla folkstånd att inträda såsom ledamöter bland Gotlands Forn-vänner medelst erläggande af årsafgift samt att välvilligt åka fornsamlingen genom att dit lemna hvarjehanda i ett eller annat hänseende värderike gamla saker såsom hedersamma gåfvor till ett fosterländskt ändamål, vare sig skänkta med varm hand eller utlofvade att lemnas efter gifvarens död.
Det, som man önskar sålunda måtte samlas och bevaras, år icke blott kostbara dyrbarheter, utan ofta allehanda gammalt gods, eller förspridda, hänkastade, utnötta, halft förstörda samt längesedan glömda och alldeles ur bruk komna saker och ting af de mest olika slag, hvilket allt finnes i alla gamla hus och eljest blott ligger till hinders och slutligen alldeles förstöres; men som, om det snart blefve bergadt i en forn-sal, der skulle vara af ganska stort värde. Ty, såsom minnen af en gången tid, ett dyrbart arf af våra förfäder och såsom vedermålen af deras behof, omtanke och konstskicklighet, oaktadt förra tiders så ringa medel, med ett ord såsom lefvande hågkomster af deras forntida huslif och hela samhällsställning, skall en sådan fornsamling på vår Ö onekligen bli ej blott roande och lärorik att skåda, utan ock af största vigt för utredandet af vårt Lands odlingssaga Men, vill man något i detta afseende må man genast eller snart insamla hvad som af det gamla finnes qvar i våra gömmer, så att ej ännu mer af det fornåldriga må under dröjsmålet försvinna. —
(Se härom vidare Gotlands Tidning, N:o 69 och 71, d. å.)
De fornsaker, som den ärade allmänheten behagar öfvetlåta till Gotlands Forn-sal i Wisby, nå tillsvidare aflemnas hos undertecknade L. J. Ehinger, boende vid Gamla Torget och P. A. Säve, boende vid skoltorget uti Wisby. Och skola alla de saker, som kunna komma Forn-salen till del, efter hand omnämnas i ortens tidningar, liksom nöjaktig redovisning för slit sådant samt framställning om Fornsalens utveckling och allmänneliga förhållanden skall i sinom tid offentligen meddelas.
Visby den 22 Oktober 1874.
P. A. Säve.
W. Fåhraeus.
L. J. Ehinger.
C. J. Bergman.
O. Rosman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Oktober 1874
N:r 86

Gåfvor till Gotlands Fornsal.

(se Gotlands Tidning n:o 69 och 71).
Fabrikör N. Holmberg: Timstens-tafla af grussten (Eeicvs Fiellström, 1711).
Jungfru Johanna Måhlbäck: Bind-mössa af siden, blå.
Hr Ludv. Herlitz: Driks-stånka, af 2 1/2 kannors rymd. Kött bila.
Fru Ulla Herlitz, f. Ljungberg: Klädning af gaz, hvit (med bord af tambur söm). Klapp-trä, snidadt (1823).
Dokt. O. Rosman: Ett Klavér.
Löjtn. C. A. A. Aspegren: 2:ne Pikar (fordom i bruk vid Gotl. Nat.-Beväring).
Fru Mat. Weström, f. Sturtzenbecker: 4 st. Solfjädrar. Nål-hus i form af en bok (G. E. G. 1812). Skrin af papp (C. M. N. 1813). Silhouett af C. M. N. 1812), klippt af en Blind.
Fiskaren C. Chemnitz: Ljusstake af jern (med två pipor). Skörask. Rak-låda. Låda, snidad. Tratt af bleck. Knifslida.
Mamsell A. C. Hoffman: Rifjärn at bleck, rundt, tredubbelt. Nåldyna. Fruntimmers-hatt, brukad för omkring 40 år sedan.

Af en onämnd:
F. d. Bryggare-Lagets. Ämbets låda. Välkomst af tenn, och Penning.pung samt en mängd dithörande handl., af hvilka de äldsta äro af 1668.

Af en onämnd:
Bind-mössa, svart — (I framtiden): Tafla, liten, föreställande en Dam i gammaldags drägt.

Stud. Axel Kolmodin:
Lås af jern; Sten-yxa, liten, och Nyckel af jern (gammalt jordagods, hittadt vid Risungs i Rute). Köpe- och Faste Bref af pergament (1745).
Intendenten P. A. Säve:
Porträtt i olja af Brita Strachoun, 1690 g. m. handl. rådm. L. Lange d. ä. (måladt 1733 af Edv. Orm.) Medaljon-Porträtt på elfenben af d. v. löjt. vid K. Sawolax jägare-regemente Gust. Abr. Andersin (uti Regementets uniform, 1808).
Tafla i olja (Kristi Födelse) på koppar.
Tafla-ram, snidad (med aquarell af S. Nicolai ödekyrka, interiör). Plafond-tafla (i taket från rådman Lars Säves hus) i olja omkr. 5 aln. lång, förestälande hans frieri. Finger-ring af guld, fornåldrig, liten, dubbel och ciselerad med små rosetter. Finger-ring af guld, med röd sten: ett altare med brinnande ljus i stake, INSERVIENDO TERITUR. Spänne af silfven (halfva) af ett hjerta inom en krans utaf sex rosor.
Matsked af silfver, kort (med tulpan i botten). Pokal glas, slipadt FABIAN STRÖM. 2:ne Vin glas (med L. S. = Lars Säve.) 4 st. Glasmålade Fönster af 1600 och 1601, föreställande: Syndafallet, Isaks offer, Jesu dop samt en Riddare och en jungfru. 2:ne Glasmålade Fönster, det era med en Björn i vapnet och det andra Jacob vid himlastegen. Glasmåladt Fönster (Kristushufvud, Englar, m. m. och årtalet 1346). Glasmåladt Fönster (en man med pil i handen: P. IOVIN, 1686). Glasmålarn Fönster med ornamenter (men utan målning i midten). Glasruta (Ryttare, 1683). Må-ladt brändt glas, tjockt (fragment). Tafla af eke (fragment) snidadt skilderi af Evangelisterna, m. m. (1631). Hörnskåp, litet med fristående pelare på skänken. Hörnskåp, snidadt (öfre delen). Bord med spiralfötter och träskifva. Bord med ornerad kantlist sand griffeltafla (söndrig). Konsol-bord med fot i bladform. 2:ne Stolar med rottingsflätning i ryggstyckena. Stol med spiralfötter, m. m., hög i sätet och låg i ryggen. Ländstol, snidad, stor (skadad). Spegel, fyrkantig, snidad i blommor. Spegel med förgyld ram, snidad i löfverk. Skrin af eke, fyrkantigt, snidadt i rosetter. Skrin, långt snidadt i rosetter. Skrin med listverk (och sluttande lock). Skrin (med sluttande lock), snidadt med basun-englar, Rättvisan, Hoppet och W. H. D. Skrin, litet, med kupigt lock (1659 PHB). Kista af eke, i upphöjdt snideri föreställande K. Ahasverus och Esther, samt med omskrift. Taflett med svarfvade kolonner. 2:ne, Ljusstakar af mesring och med åttkantiga fötter. Ljusstake af brons och med rund fot, graverad i bladverk, 2:ne Ljusstakar af messing med spiral-kolonner och öfverplåt. Ljusstake af (erg-grön) brons, rund, på tre fötter. 2:ne Ljusstakar af (erg-grön) malm (i skapnad af grodor). Slag-ur med hjulverk af trä och draf utaf horn. Snus-dosa af trä, svarfvad i cirkelform. Tobaks-pipa, kolossal, hel af horn. Tobaks-pung af silke, sydd med hvita perlor (1815). Hirsch-fängare med fäste af messing. Väder-leks-visare af trä. Väderleks-visare af glas. Kapitel af kalksten, åttkantigt (smalare uppåt), erneradt med fyra hufvuden, m. m. 4 st. Sten-kulor (kastkroppar), funna uti Wisby hamn.
Fru A. L. Säve, f. Holmström:
Toilett-spagel, förgyld och öfverst med klock ficka 2:ne Dynor af gobelin (två englar med palmer i händerna), enligt sägen klosterarbete och som funnits på Wisborgs slott. Sax, liten, med öglorna af messing, ornerade. Bordställ af postlin (för frukter). 2:ne Urnor af postlin, höga och smala. Spinn-rock, ornerad samt med lössvarfvade ringar (å ståndare, fötter, o. s. v.) Märk duk (af A. L. H.), 1816.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 September 1874
N:r 77

Gåfvor till Gotlands Forn-sal

såväl hvarjehanda Forn-saker, hvilka nedanskrifna Gifvarinnor och Gilvare dels redan (för tillfället) lemnat till S . . . och dels lofvat i framtiden skänka till den föreslagna Samlingen, som ock kontanta medel, gifna för att till dess ökande, vård, m. m. användas. — Den närmare beskrifningen öfver dessa fornsaker samt deras fullständiga historia, o. s. v., som emellertid är noggrant antecknad, måste för korthetens skull nu här förbigås. Men komma de efter hand möjligen inflytande gåfvorna att sålunda offentligen omnämnas.
a). Redan öfverlemnade Fornsaker och Penningar, skänkta af:
Auktionisten E. R. Ringbom: Eld-don, medelst flint-lås. K. Kristoffers Lagh-Book.
Kantor O. J. Enequist: Sockenkommunion-fodral af läder (jemte Vinflaska af tenn) inköpt från Domkyrkan. Spik-harmonika. Sten-yxa, 7 1/3 tum lång.
Löjtnant J. F. Tiljander: Spegel med slipad facetterad glas-ram; samt kontant 5 kr.
Handlanden J. L. Ehinger : Kartusch samt Drag-rem (vid Artilleriet) af elghud, under K. Karl 12:tes krig brukade af karolinen kapten Emanuel Ehinger. Vänja, enligt uppgift, buren af öfverste Joh. Norby. Borgar-värja, som tillhört rådman N. Klingvall. Matsked af silfver (af 1701). Matsked af silfver, med led på skaftet (af 1718). Socker-tång (af okontrolleradt silfver). Kista, ornerad (af 1641). Porträtt i olja af S. W. Mark, slottsläkare på Wisborg. Porträtt i olja af Bengt Färgare. Porträtt i olja af dennes hustru. Porträtt i olja af Chir. o. Anat. Operatören Joh. Maskou. Porträtt i olja af dennes hustru Katarina Sehiöberg. Tafla, grafskrift öfeer rådman L. Fåhraeus. Frack (Bröllops-Andra-dags), som tillhört handl. B. E. Ehinger. Väst af siden, svart och hvit, randig. Väst af siden, röd och hvitprickig. Väst af siden, svart, broderad. Väst af skarlakan, röd, med länke-knappar. Kortbyxor af siden, svarta, som tillhört B. Ehinger. Lång.struntpor af siden, hvita. Plånbok af siden, broderad. Morgon-mössa af siden, grön. Kyrk-käpp af spanskt rör, mål ornerad knapp (en gåfva till V. E. E. af Joh. Fåhraeus i Amsterdam). Kofta af siden, violett och hvitrosig. Tröja af siden, blå. Tröja af siden, brungrön. Schal af kambrik, hvit, broderad. Schal af kambrik, hvit, med kulört bord. Ridikyl af siden, hvit. Mössa af siden, blå. Natt-rock af halflinne, blå rosig. Kortbyxor (till borgareuniform) af kasimir, hvita. Tofflor af skinn, violetta och rosiga. Page-tröja (från K. Gustaf 3:es hof) af siden, ljusblå. Uniforms-frack med majors-epåletter (af K. Nerikes regemente) och Tschakot (af D:o), samt Fruntimmers-Hatt (från 1830- eller 40- talet) med plym.
Mamsell A. C. Hoffman:
Tafta (figurer), sydd på sidentyg af A. C. H. 1807. Märke-duk. Dricks-glas, orneradt med landskap (i lavis).
Magistrat-sekreteraren Gabr. Herlitz: Porträtt i olja prosten N. Lange. Porträtt i olja af hans hustru M. C. Facht. Kakelugns stycke at jern, gjutet med figurer (Nattvarden).
Fru Hermanna Herlitz, f. Cramér: Bind-mössa med pannstycke. Kam hög, genombruten.
Fru Hedda Cramér, f. Donner: Kofta af siden, rosenrödt, med schattérsöm. Kofta af siden, grå och hvit, blommig. Ett par skor af silfverbrokat, broderade, (hvilka tillhört Fru Anna Greta Donner, f. Lythberg). Sol-fjäder af sandel-trä, genombruten. Sol-fjäder af elfenben, med stenar, genombetten. Snör-lif af lärft, med valfiskben. Ett Stek-spett.
Mamsell Louisa Fredr. Säve: Kam, hög, genombruten.
Lektor Arvid Sundberg: Kontant 20 Kronor.
Handlanden J Hägg: Kontant 20 Kronor.
Doktorinnan S. M. Kolmodin, f. Gerle: Dop-klädsel af pichet, hvit, broderad. Bind-mössa af silfverbrokat. En Sko af siden, röd. Märk-duk (M. B. 1732). Märk-duk (M. S. G. 1806). Etui af brons. Dosa af koppar, med emalj. Tafla (figurer, på elfenben). Nyst-stol af ben. Ridikyl-lås af messing. Sänghimmel, snidad o. förgyld. Äggost- form af bränd lera. Sid-hallda (häst-fängsel). 2:ne Pistol-hölster. Väst af ylletyg, blå. Penning-pung af silke, beoderad.
Mamsell Sofia Kolmodin: Blomster-urna af glas-postlin, liten, ornerad.
Mamsell Eufemia Kolmodin: (Parasoll-) Sol-fjäder. Sol-fjäder af elfenben med paljetter. Sol-fjäder af elfenben, med paljetter och tyll-rosett. Sorg sol-fjäder, svart.
Tullförvaltare W. Fåhraeus: Tafla (S. Katarina ödekyrka), lavis af Geris. Tafla (S. Nikolaus), lavis af J. G. Klingvall.
Prostinnan E. Romdahl, f. Ekholtz: Dosa af agat.
Ombudsman C. G. Bahr: K. Karl 11:s Sjö-lagh, 12:o Sthm 1785.
Landtmätare A. Kollberg: En Perla af glas, genomborrad.
Doktorinnan Johanna Söderberg, f. Wahrgren: Sol-fjäder af elfenben, genombruten. Em Nöt knäppare.
Fru Elis. Engbom, f. Ehinger: Psalmbok (med Noter), Sthm 1739. Robe och kjol af siden, svart, blommig. Kofta af siden, hvit, blommig.
Fru Ann-Sofi Hederstedt, f. Ehinger: Ridikyl af siden, hvit, med målade ornamenter. Slöja af gazir, hvit.
Öfverste O. Malmborg: Batalj-knif, d. 6 o. 7 April 1862 tagen af O. M. på stridsfältet Pittsburg Landing eller Shiloh i Tennesse uti N. Amerika.Urmakaren K. J. Ehinger: Pik (fordom i bruk vid Gotl. Nat. Beväring).
b). Gåfvor, som i framtiden skola lemnas till Forn-salen af:
Mamsell C. C. Lange: Porträtt i pastell af kyrkoherden Mag. Jog. Lange. Bord, litet, med figurer samt lackeradt.
Auktionisten E. N. Ringbom: Porträtt i olja af Öfverstelöjtn. Dahlberg. Stenyxa, 10 tum lång.
Landtmätare A. Kollberg: Porträtt i olja af målaren J. D. Kollberg.
Urmakare K. J. Ehinger: Nattlåda (på fotställning).
(Forts.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Utmärkelse.

Prof:r C. Säwe har blifvit vald till hedersledamot i ”Fereningen til norske Forntids-mindesmaerkers Bevaring”.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juni 1874
N:r 49