P. A. Säves skrifter i ny upplaga.

Bokhandlaren John Ridelius, som under årens lopp utgivit en massa gotländsk litteratur på eget förlag, har nu också påbörjat utgivandet av P. A. Säves skrifter. Den första volymen föreligger i dag i bokhandeln under rubriken ”Ur handelns och näringarnas sagor från gutarnes Ö”. Meningen hade varit, att arbetet skulle hava utkommit till 50-årsdagen av P. A. Säves död den 10 november, men boken har blivit något fördröjd.
Vi torde få tillfälle att återkomma.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 December 1937
N:r 280

Gotländska ordboken.

Prof. J. A. Lundell i Uppsala har hos regeringen begärt anvisande av 3,300 kr. ur lärdaverksanslaget för fortsättning ab arbetet på. den gotländska ordboken. Under en följd av år har ur nämnda anslag utgått understöd för åstadkommande av en ordbok över gotlandsmålet på grundval av Säves samlingar. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 April 1937
Nr 78

Professor Karl Säve.

Den ansedda tyska vetenskapliga tidskriften ”Das Ausland” för 19 Juni innehåller om den aflidne vetenskapsmannen och universitetsläraren en vänligt skrifven minnesruna, hvari tecknas Säves stora förtjenster om den fornnordiska språkkunskapens utveckling och hans utmärkta förmåga att hos sina lärjungar väcka kärlek till den vetenskap, han sjelf med sådan hängifvenhet omfattade.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juni 1876
N:r 51

Till Karl Säves minne

har från Esaias Edqvists boktryckeri i Uppsala utgifvits ett häfte, innehållande minnesord vid professor Säves jordfästning at K. H. G. von Schéele och åtskilliga sorgeqväden. Häftet kostar 25 öre.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 26 April 1876
N:r 33

Professor Karl Säves jordfästning

egde rum i förra veckan å Upsala kyrkogård. Kl. 42 satte sig i rörelse från sorghuset ett långt begrafningståg, hvari sågos Upsala studentkårs standar och Gotlands nations fana florbehävgda. I tåget, till hvilket längre fram slöto sig embets- och tjenstemän vid universitetet, deltogo utom den dödes närmaste fränder och vänner ett stort antal studenter. Från kyrkogårdens bårhus, der liket var bisatt, bars till grafven den blomster- och kransomhöljda kistan af docenterne i nordiska språk och någre den hädangångnes fränder och lärjungar. Bland lagerkransarne märktes en från de fyra docenterne, en från ”Föreningen för nordisk språk- och fornkunskap”, en från Gotlands nation samt en från landsmålsföreningarna. Å Föreningens för nordisk språk- och fornkunskap vägnar utdelades följande minnessång af kand.
K. Warburg:

Få varda nu
Födde bättre än denne.
Tryggevelde-stenen.

Frid med den gamle,
Fräjdade kämpen,
Stridsman för språkets
Svenskhet och ans!
Brusten är bågen,
Bruten är klingan,
Striden är lyktad,
Segern är hans.

Kärlek till forntid,
Fostrade kratten,
Lyste på färd i
Forskningens schakt.
Ädel var anden,
Ärlig var hågen,
Dråplig den malm,
I dagern han bragt.

Lärjungar lägga
Lagern på bären,
Tolkande lärarn
Tack för hans ord.
Ljufligt han slumre,
Ljust skall hans lifsverk
Minnas af vän till
Målet i Nord.

Vid griften afsjöngs bland annat å melodien ”Stilla skuggor” en sång, den
dödes minne egnad af Gotlands nation och författad af nationens kurator kand. K. G. Herlitz, så lydande:

Ack, hur härligt är, när kvällen lyktar
dagens manliga, sköna strid,
och när lifvets sorl och oro flyktar
för den ljufliga dödens frid.
Sof i ro! Din gernings minne
lefver kvar i de ungas sinne;
där föll sådden, där Du skörden finne,
mödans rikliga, goda lön!

Kämpat har Du! Kunde aldrig svika
rätt och sanning, Du stridsman god;
mänskofruktan tvaug Dig ej att vika,
hindren bröt Du med mannamod,-:
Nu är slut Din lefnads kväde,
till Din öppnade grift vi träde:
Herren gifve växten åt Ditt säde,
lär oss Du med Din föresyn!

Älskat har Du! Fosterön i hatvet,
fädrens tunga och fädrens land,
fädrens minne, i djup natt begrafvet,
tände lågande hjärtats brand.
Nu är slut Din lefnads bana,
men ur grafven Din röst hörs mana:
Herre, hur Du Sveas lott må dana,
rik hon blifve på söners tro!

Kärlek gaf Dig styrka uti striden,
anden makt öfver stoftets band;
nu har bojan brustit: öfver tiden
styr Du färden till andra land.
Må, som Du, vi troget vaka,
ärligt kämpa och gladt försaka,
att, när kvällen skymmer, vi må smaka
hoppets saliga frid, som Du!”

Den högtidliga akten, som gjorde ett gripande intryck, var värdig minnet af
den trägne forskaren, den ädle läraren, den varmbjertade mannen säger Ups.
Posten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 April 1876
N:r 30

De gammaldags Visby-köpmännen

C. H. Lange, Joh. Lythberg samt bröderne G. M. och J. N. Donner.
(Föredrag inför Gotlands Fornvänner i Visby 28 Dec. 1876 af P. A. Säve)
M. H.!
Då här i våra fornvänners ärade krets för ett år sedan yttrades några ord om Handelslifvet och borgarsederna uti Visby i förra tider, erforo vi de mångfaldiga vexlingarna uti ortens handelsväsende allt från älsta tider samt skildringar af huru Visby uppkom och fick en hamn, huru handeln här vaknade till och vidgades på den rika österländska marknaden i stora Nawgorod och huru Hansan sedan stiftades, hvar uti Visby tog en så liflig del, men ock huru staden derefter allt från 1361 sönk i makt och sönk under en 400 år och under olika styrelseskeden, d. v s. under stormdigra skiften af våld, rofferier, tvång och hjelplöshet allt djupare och djupare, tills först, efter k. Carl XII:s kamp i det stora Nordiska kriget och dess förkrossande följder af nöd, folkelände och rörelsens fullständiga afstannande, handeln bär åter qvicknade till samt omsider fick ny fart under det Nordamerikanska frihetskriget och med den Svensk-Dansk-Ryska Neutralitets-Förklaringen år 1780; och derefter varsnade vi den tilltagande affärs-rörelsen härstädes under ledning af åtskilliga våra gammaldags köpmän, hvarjämte vi förnumma skildringar af dessa våra Gamles seder, huslif samt försigtiga och redliga handelsverksarhet.
Men, sedan ett hundra år har i våra samfunds- och handels-förhållanden mycket förändrats och till det mesta vida förbättrats, neml. genom den nya tidens allmänna riktning till mensklig rättvisa och upplysning, till jämnlikhet och folkfrihet samt till större aktning för fredliga värf, hvarefter följt en ny förståndigare handels- och tullagstiftning samt omsider hela Rikets ofantliga förkofran i ekonomisk styrka och handelsrörelsens märkliga tillväxt, hvilket allt i högt mått ytterligare utvecklats och befordrats genom våra tiders förvånande uppfinningar och isynnerhet genom seglingskonstens och sjöfartens stora utveckling samt ångans och telegrafens tjenst, hvarigenom de snabbaste försändelser af underrättelser och varor alltmera befordrat varubytet, och handeln i våra dagarytterligare förkotrats genomnäringsfriheten, rikligare länetillgångar, assecurence-anstalter, hamnförbättringar och räddningsfartyg, hvilka genom storm och dimmor straxt ila till de skeppsbrutnes hjelp.
Således om vi, från vår ställning i dag, se tillbaka på vår handels gäng och öden, komma vi icke blott att rysa för råbeten och eländet i gamla tiders alla samfundsförhällanden, utan vi frestas att ömkas vid okunnigheten samt det ofta barnsliga och småaktiga uti våra förfäders handelsväsende. — Men, som historien, med hennes erfarenheter och minnen städse och i all ting är nyttig för hvarje tolk som vill se en framtid, är det af stor vigt samt ganska lärorikt att i ”Handelns Sagor” skåda våra handelsförbållanden för vid pass en hundra år sedan och känna något om godt folk, som då lefde och verkatle, helst vi nu tyckas stå vid tröskeln af ett nytt tidskede och at en ny stor utveckling, nemligen genom det nya samfärdselmedlet — jag menar järnväg, — som nu framträngt ända till det aflägsna gamla Gotland, och hvilket nya härstädes säkert skall förändra mycket, vi hoppas det, slutligen till det goda och bättre. — Ett sådant betraktande af det framfarna i handelsväsendet och skildringar al våra betydligaste handelsmän af gamla stammen samt en tramställning om deras sinneskratt, redlighet, hushållsanda och hemlif samt medborgerliga verksamhet och anseende är af största vigt och lärorikt att känna särskildt för oss såsom medlemmar at ett gammalt handelssamhälle, helst der mom vårt köpmansständ nu har en så framstående ställning och så stort inflytande. Ja, således bör man kunna hoppas att detta stånd skall, genom kunskaper, medborgerligt fosterländskt sinne och villiga uppoffringar för det allmänna, mäkta, under det att det alltmer lifvar ortens rörelse och än högre lyfter stadens handelsanseende, gå i spetsen för samhällets lyckliga utveckling; eller så att kommande folk må i”Handelns Sagor” få skåda vackra runor också från vår tid. — Allt derföre mån I, Gotlands ärade Forn Vänver!, för att i en samlad skildring se på en gång det forna och det nyvaknade handelslifvet på gamla Gotland och såsom skådebilder deraf, med tålsamhet och öfverseende nu lemna eder välvilliga uppmärksamhet åt skildringen af de siste våra gammaldags Visby-köpmän, eller Carl Hindrik Lange, Joh. Tythberg samt bröderna Göran Mattis och Jacob Niclas Donner, enligt hvad slägt-sägnen och andra pålitliga uppgifter derom upplysa.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Februari 1877
N:r 2

Dödsfall Carl Fredrik Säve

Att Professorn i Nordiska språk och Föreståndaren för mynt- och fornsamlingen vid Upsala universitet, Riddaren af Nordstjerneorden Herr Doktor Carl Fredrik Säve, född i Roma å Gotland den 22 Oktober 1812, stilla afled i Upsala den 27 Mars 1876, djupt sörjd och saknad af maka, två barn samt talrika anhöriga, vänner och lärjungar, varder härmed tillkännagifvet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 April 1876
N:r 27

Karl Säve död.

Karl Fredrik Säve, yngste sonen till teologie lektorn vid Visby gymnasium och kyrkoherden i Roma Per Hieronymus Säve i dennes andra gifte, föddes i Roma prestgård år 1812; kom i Visby skola, 1821 och på Visby gymnasium 1827; student i Upsala 1830; med. fil. kand. 1833; underläkare vid garnisonssjukhuset i Stockholm 1834; Vitterhets, Historie- och Antiquitets akademiens stipendiat 1845; lärare i svenska språket vid realgymnasium och lyceum i Upsala 1844, 45; fil. doktor 1848; docent i fornnordiska språk vid Upsala universitet 1849; förordnades att offentligen föreläsa i historia litteraria och arkeologi under vår- och höstterminerna 1851 samt hela läsåret 1854, 55, äfvensom att 1857—59 föreläsa, tentera och examinera i samma ämnen; föreståndare för nämda universitets myntoch medalj-kabinett samt historiskaetnografiska samlingarna 1857; professor i nordiska språken vid samma universitet 1859, den förste som innehaft denna plats; riddare af Nordstjerneorden 1866. Blef dessutom ledamot af den Danske Historiske Forening 1843, af Svenska fornskriftsällskapet 1844, af det Nordiske Litteratursamfund 1848, af Finska Litteratursällskapet 1851, af Nordiske Oldskrift-Selskabet i Kjöbenhavn 1852, af Samfundet til den Danske Litteraturs Fremme 1853, korresponderande ledamot af Vitterhets-, Historie- och Antiquitetsakademien 1859 och dess arbetande ledamot 1862, äfvensom af Vetenskaps-Societeten i Upsala 1865.
Hans ständiga sjuklighet gjorde ett omslag i lefnadsbana nödvändigt. Läkare-vetenskapen utbyttes mot studiet af de nordiska språkenj hvarför, han företog — flera forskningsresor i rikets vigtigaste språkorter, såsom åren 1843, 4) och 50 i Dalarne, 1844, 48, 54 och 65 på Gotland, 1850 och 51 i Helsingland och 1856 i Upland, äfvensom 1865 på Bornholm, der, i sällskap med professor G. Stepbens, öns runstenar uppletades och granskades sysselsatte sig 1855 med studiet afiestsvenskan gjorde 1835 och 57 resor i Finland, vistades 1852—53 i Köpenhamn, der fornnordiskan studerades under professor N. M. Petersen och forn-engelskan under prof. Stephens, äfvensom två månader i Kristiania, hvarefter en färd gjordes genom Gudbrandsdalens fjelltrakter; deltog, såsom styrelseledamot, i Studenttåget till Lund och Köpenlamn 1845; bevistade nordiska rättskrifningsmötet i Stockholm 1869 och internationella arkeologiska kongressens möte samma år i Köpenhamn erhöll 1842 svenska akademiens mindre pris för en skrift, ”Vikingens Dråpa” och likaså för tvänne år 1854 utgifna akademiska afhandlingar; bland hans många tryckta skrifter anteckna vi endast ”Bemærkninger over öen Gotland … og Sproget” 1834, ”Om Gotlands äldsta Fornlemningar”, Alskogsstenarne på Gotland” 1852, Gutniska Urkunder: Guta Lag, Guta Saga och Gotlands Run inskrifter,” akademisk afhandling för professuren i nordiska språk 1859.
— Död i lunginflammation 27 Mars 1876.
Säve ådagalade allt från barndomen den förståndets skärpa och redighet i tanken, att han med största lätthet ur boken inhämtade hvad ämne söm helst. Men, till helsan svag redan i yngre år, blef sjukdomen allt för snart hans lifs nästan ständige följeslage eller mer och mindre under två och fyrtio år! Så kom han att mest i all sin tid ”ligga vid akademien.” En plågsam sjuklighet blef der hans andes stränga uppfostrarinna, då hans enda tillgång var hans själskraft och hans enda nöje boken, hvarigenom han redan på sjukbädden vardt en i mycket beläst student. Då likväl hans bräcklighet fortfor och det blef honom omöjligt att fortsätta på den först beträdda läkarevägen, måste han välja ett annat lefnadsmål (det han förr aldrig tänkt på), som snart blef nordisk språkforskning, i hvilket nya studium han, utan någon läromästare, med ovanlig
kraft arbetade sig in — på sjuksängen: han led derunder ständigt och mycket, man kan säga födslosmärtorna för det fosterländska språkstudiet i Sverige, men han led som en man och vann omsider sitt mål. I sitt sträfvande afdraförst uppmuntrad af den lärde dansken C. Molbech och sedan af akademikansleren kronprins Karl samt snart understödd af de i Odinslund samlade studenternas fattade beslut och deras derpå inför regeringen uttryckta underdåniga framställning om att omsider få en lärare i fäderneslandets tungomål, lyckades det honom, att, efter många undersamma händelsernas vexlingar och långa strider, grunda den nordiska professuren vid Upsala högskola; och han medhann också, allt oaktadt, att, såsom förste innehafvaren al den nya lärostolen, både försäkra sakens anseende och framtid samt efter sig lemna flera i ämnet utmärkta lärjungar: detta är hans oförgätliga förtjenst och ära, hvarför ock hans minne städse skall aktas och välsignas.
Professor Säve var sedan år 1866 gilt med Ottilia Rosina Johanna Schenson, dotter till akademiekamreraren i Upsala J. Schenson, och efterlemnar vid sin död tvänne späda barn, en son och en dotter.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 April 1876
N:r 26

Int. P. A. Säves föredrag,

ett nytt prof på den gamla forskarens nitiska och trägna arbete, i tisdags afton å läroverkets sal, hvilket hade till ämne: ”Handelslifvet och borgaresederna uti Visby i förra tider”, åbördes af närmare ett hundratal intresserade åhörare. Utan tvifvel hade åbörarnes antal blifvit långt större, så framt icke dels den sena timmen” på dagen (kl 6 e. m.) dels regnet, halkan och snöslasket förenat sig att göra trafiken å våra gator och skolgården besvärlig. — Det är oss ett nöje att i redan första numret af vår tidning för nästa år kunna börja meddela våra läsare det intressanta föredraget.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Gotlands Fornvänner

sammanträda nästa tisdag 21 dennes. Till åhörande af Intendenten Säves föredrag öfver det intressanta ämnet: ”Handelslifvet och borgaresederna i Visby i förra tider”, hvilket kommer att hållas kl. 6 e. m. samma dag, inbjudas äfven alla andra vänner af Gotlands forntid.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 December 1875.
N:r 100.