Studentskrivningarna.

Resultatet av de skriftliga proven till studentexamen vid härvarande högre allmänna läroverk är nu klart. Av de i skrivningen deltagande lärjungarna godkändes Allan Degerman, Torsten Engström, Olof Havrén, Arvid Hulteus, Helge Kökeritz, John Munthe, Verner Ryhninger, Arne Sundahl och Stig Vejlens, samtliga å latinlinjen, samt Malte Glifberg, Gillis Herlitz, Bertil Kahlström, Gustav Kyellner, Birger Larsson, Ivar Ossian, Bo Tarras-Wahlberg, Torsten Timander och Sven Åkesson å reallinjen
Två deltagare underkändes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 April 1920
N:r 97

Från landsbygden. Fårö.

FÅRÖ 15 APRIL.
Påsken var dimmig och grå, men treddagen bjöd på lite bättre väder och än mer ändå, föreningen Barnens Vänner hade nämligen ställt till fest på Västra folkskolan. Den hade annoserats i god tid och lite var ville dit, ty behållningen skulle bli till skolbarnens nytta och nöje.
Kl. 7 började festen, då folkskolläraren på platsen, hr John Herlitz med ett kort tal behandlade ämnet »Kärleken till vår nästan».
Vi ha fyra krigsbarn härute, och de sjöngo därpå »Die Wacht am Rhein» och vårsång.
Tablån »Älvdrottningen» visades nu och under tiden var solosång med ackompanjemang på orgel.
Musik av fiol och orgel bjöds sedan och under marschtoner tågade ett »repparkaksherrskap» ut bland de närvarande och sålde pepperkakor, som hade en strykande åtgång. När »herrskapet» inte hade mer i sina korgar, drogs åter ridån ifrån, och nu visades »Mors lilla Olle». Olle var »säker» och blev inte ens rädd, när »björnen» kom. Tablån var kort men vacker, så de spelande måste ta den en gång till.
Auktionen av sydda arbeten började nu och gick med rask fart tills det blev paus, då krigsbarnen sjöngo ett par av sitt lands käcka melodier.
Så drogs åter ridån ifrån, och nu fingo vi vara med om, när »gamla Stina» vid spinnrocken exaninerades av den »lärde Axel». Sammandrabbning blev het ibland, t. ex. då Stina sade att jorden var rund som en pannkaka och man kan nå månen med ett brödskaft eller då Axel talade om att det fångas lutfisk i Nordsjön. Skrattmusklerna kommo flitigt i bruk, ty kvicka invändningar gjordes ofta av de spelande.
Då börade auktionen igen. Nu var det »portioner» som hade en strykande åtgång. Kl. ½ 11 var festen slut och och belåtenhet rådde bland festbeökrarna; det hade också den flitiga applåderingen visat.
Festen inbragte omkr. 350 kr.
En som var med.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 April 1920
N:r 90

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt
handlade i dag endast någta mindre civilmål. Båda de ordinarie rådmännen voro frånvarande och intogos deras platser af magistratssekreteraren Herlitz och kapten Vahlgrén.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 Mars 1888
N:r 21

Tjenstledighet och förordnande.

Kongl. Svea hoträtt har, uppå derom gjord ansökning, beviljat borgmästaren och ridd. S. J. Matthiesen tjenstledighet från och med den 1:sta inst. juni till och med den 30:de nästk november samt förordnat magistratssekreteraren, auditören och ridd. Gabriel Herlitz att under nämnde tid borgmästareembetet här i staden förestå.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Maj 1875
N:r 40.

Skepparegillet i Visby

firade igår, 1:ste Mars sin sedvanliga årshögtidsdag i f. d. Börsens lokal vid Strandgatan, som var smyckad med flaggor och de gillet tillhöriga porträtten af assessor Dubbe och konsul Reder. De besökandes antal var i år större än det under många föregående år varit, nämligen närmare ett sextiotal personer, deribland några inbjudne gäster.
Till ordförande för 3 år valdes ånyo konsul Ekman och till sekreterare för samma tid utsågs åter bokhållaren Reinhold Pettersson. Till direktörer omvaldes herrar K. J. Karlström och K. Nyström och till direktörssuppelanter kaptenerna Lyberg, Gardell och Falk samt till kassa förvaltare kapten G. Thomson. Revisorer blefvo kaptenerna Söderdahl, Schultz och Snöbohm samt suppleanter kaptenerna Pedersen, Nyström och Wahlström. Till hedersledamöter invaldes magistratssekreteraren Herlitz och handlanden F. Nyström, Slite. Nya ledamöter blefvo kaptenerna D. Herlitz och R. Nyström.
Af den upplästs revisionsberättelsen framgick att gillets egen fond under det gångna året ökats med kr. 1,358:74 och vid dens slut uppgick till kr. 32,048:86; att Dubbeska donatinsfonden under samma tid ökats med kr. 16:04 och vid årets slut uppgick till kr. 16,678:24 samt att ledamotsantalet vid årsskiftet var 70. Under året hade trenne ledamöter aflidit, nämligen kaptenerna C. L. Lutteman i Ljugarn, A. P. Nyman i Vestergarn samt J. N Eskelund i Visby. Ur Dubbeska donationsfonden, der tvänne pensionsrum under året visserligen blifvit lediga kunde ej heller nu några nya pensioner utdelas på grund af den rådande låga räntefoten.
Till ledamöter af gillet invaldes kaptenerna David Herlitz och Rudolf Nyström. Sedan förhandlingarna voro slutade framsatts vid nutiden bålarne och tillbragtes det återstående af aftonen under sång och skåltal, deribland för gillet, dem ordförande, assesser Dubbe, borgmästare Een och hedersledannoten major Törnqvist m. fl. och föret vid midnatt efter inmundigad supé skedde uppbrott.
Värdar för dagen vore kaptenerna Karl Hultman och Rudolf Walström med kaptenerna Hjalmar Bolin och Gustaf Nyman som ungskeppare, hvilka senare således äro värdar nästa år med kaptenerna Lind och Siltberg till ungskeppare.
Utmönstringen af sjömän för seglationsåret var ovanligt litet liflig — ungefär 12 stycken — och utgjorde des mönstrande till största delen af ynglingar.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18

Målet Xanto—Valuta

har nu algjorts af Högata domstolen. Den 24 Juni 1884 sammanstötte engelska ångaren Xanto och tyske ångaren Valuta, i Östersjön öster om Fårön med den påföljd, att Xanto sjönk och Valuta, som upptog Xanto besättning, skadad måste söka nödhamn i Slite. Båda befälhafvarne stämde hvarandra med yrkande om skadeersättning.
Rådstufvurätten i Visby ansåg sammanstötningen vållad genom fel å Valutas sida och dömde dess befalhatvare och rederi, det senare dock blott med fartyg och frakt, att ersätta värdet af Xanto och dess last med tillhope 29,076 pund sterling (öfver 525,000 kr.). Svea hofrätt ansåg båda sidorna vållande till sammanstötningen och befriade derför Valutas befälhafvare och rederi från all ersättningsskyldighet.
Högsta domstolens dom, daterad 10 Februari 1888 lyder: K. M:t har i nåder låtit sig föredragas handlingarne i denna sak; och finnar ej skäl göra ändring i hofrättens dom, så vidt talan deremot blifvit fullföljd; skolande Mills (Xantos befälhafvara) ersätta motparterne deras af sakens underdåniga fullföljd föranledda kostnader med tvåhundrafemtio kronor jämte hvad som åtgår till lösen af k. m:ts dom.
Valutas talan har förts al v. häradsh. Karl Herlitz.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Februari 1888
N:r 13

Mundtlig afgångsexamen

vid högre elementarläroverket härstädes förrättades sistl. fredag och lördag, dervid ynglingarne Thorbjörn Fegraeus, Axel Kolmodin, Franzén, Emil Ekman, Carl Herlitz, Rudolf Herlitz och Emil Schöldström (klassiska linien) samt Wilhelm Pettersson, Johan Lundgren, Jaques Ljungholm och Gustaf Sergel å reala linjen blefvo mogna förklarade. Censorer voro professor C. T. Odhner och adjunkten K. A. Holmgren från Lund.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 Maj 1875
N:r 39.

Dödsfall. Katrina Kristina Herlitz

Tillkännagifves att Handlanden M. E. Herlitz efterl. enka Katrina Kristina Herlitz, född Åberg, stilla och fridfullt afled i Visby den 19 Januari 1888 i en ålder af 81 år, 2 mån., 24 dagar; sörjd och saknad af barn, barnbarn och barnbarnsbarn, syskon slägt och många vänner.
Visby den 19 Januari 1888.
Den aflidnas barn.
Joh. 6:35; Sv. Ps. 470:6-8.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Januari 1888
N:r 7

Ett ståtligare bröllop

firades Trettondagsaftonen å Klintehamn, då derstädes i brudens hem sammanvigdes handlanden Rudolf Walter och fröken Fanny Snöbohm, dotter till handlanden R. Snöbohm och hans maka, född Cramér.
Som tärnor och marskalkar fungerade: Fröknarna Jenny Wallér, Hilder Snöbohm, Venken Cramér, Hermanna Snöbohm, Elin Sundahl, Helena Löfgren, Emelie Molér, Malin Herlitz, Maria Backér, Naema Nyman. Herrar Henrik Snöbohm, Henrik Wallér, Edvard Snöbohm, teol. hand. A. G. Hauffman, Henrik Sandelin, löjtu. C. S. Engström, handl. Edvard Cramér, löjan. N. Söderberg, jägmästare Elias Herlitz, löjtnant H. Söderberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3