Dödsfall. Lars Emil Eugen Levedahl

Vår älskade son och fader Lars Emil Eugen Levedahl afled efter endast några dagars svår sjukdom lördagen den 6 febr., 38 år gammal, efterlämnande åldrig fader, tre små barn jämte öfriga nära anhöriga i djup sorg.
Röstäde, Ekeby den 8 febr. 1915.
Albrekt Levedahl.
Sven. Ruth. Bertil.
Underliga äro Herrens vägar.
Sv. ps. 470: 6.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Herrar Hvitbetsodlare.

För bestämmande af den areal, som i år får odlas, hvilken, enligt hvad förut är meddeladt, kommer att blifva densamma som 1914 eller 10 % minskning å nu gällande 5 års kontrakt, kommer som vanligt sammanträden att hällas i de betödlande socknarna.
Vid dessa sammanträden skola 5 års kontrakten medhaf vas för att å dessa anteckna den bestämda odlingsarealen för året äfvensom möjligen önskad ändring af rekvirerad gödning
Gödning för i år kan dock endast levereras om det är möjligt att få gödningslasten till Gotland.
Anmålning om nya odlare emottagas ej.
Vid dessa sammanträden utbetalas en efterlikvid af 13,5 öre pr 100 kg. förra året & tillåten areal odlade och levererade Hvitbetor. Kassa sammanträden hållas:
i Barlingbo stationshus Onsdagen den 3 Februari Kl. 8,30 f. m.
i Endre Komm:-rum Onsdagen den 3 Februari Kl. 10,30 f. m.
i Ekeby Skola Onsdagen den 3 Februari Kl. 12 midd,
i Dalhem Komm:-runt Onsdagen den 3 Februari Kl. 1,30 e. m,
i Halla Komm:-runt Onsdagen den 3 Februari Kl. 4 e. m.
i Roma Torsdagen den 4 Februari Kl. 2 e. m.
i Warplösa för Björke socken Torsdagen den 4 Februari Kl. 5 e. m.
i Ganthem Komm:-rum Fredagen den 5 Februari Kl. 9 f. m.
i Hörsne Komm:-rum Fredagen den 5 Februari Kl. 11 f. m.
i Wallstena Komm:-rum Fredagen den 5 Februari Kl. 1,30 e. m.
i Källunge Komm:-rum Fredagen den 5 Februari Kl. 3 e. m.
i Roma Skola Lördagen den 6 Februari Kl. 7.30 f. m.
i Eke Skola Lördagen den 6 Februari Kl. 9.30 f. m.
i Grötlingbo Skola Lördagen den 6 Februari Kl. 11 f. m.
i Hafdhem Lördagen den 6 Februari 1,30 e. m.
i Akebäck Skola Tisdagen den 9 Februari Kl. 12 midd,
i Follingbo Skola Tisdagen den 9 Februari Kl. 1,30 e. m.
i Wisby it Stadshotellet Tisdagen den 9 Februari Kl. 5 e. m.
i Stenstu i Westerhejde Onsdagen den 10 Februari Kl. 8,30 f. m.
i Stenkumla Skola Onsdagen den 10 Februari Kl. 10 f. m.
i Träkumla Skola Onsdagen den 10 Februari Kl. 12 midd.
i Wall Komm: rum Onsdagen den 10 Februari Kl. 1,30 e. m.
i Hogrän Skola Onsdagen den 10 Februari Kl. 8,30 e. m.
i Buttle Stationshus Fredagen den 12 Februari Kl. 7,30 f. m.
i Bjerges Stationshus Fredagen den 12 Februari Kl. 9 f. m.
i Guldrupe Skola Fredagen den 12 Februari Kl. 12 midd.
i Wiklau Skola Fredagen den 12 Februari Kl. 1.30 e. m.
i Lau Skola Lördagen den 13 Februari Kl. 9 f. m.
i När Skola Lördagen den 13 Februari Kl. 10 30 f. m.
i Burs Skola Lördagen den 13 Februari Kl. 1,30 e. m.
Om ytterligare sammanträden annonseras Fredagen den 12 Februari. Roma i Januari 1915.
Svenska Sockerfabriksaktiebolaget.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Auktion å virke och ved

hålles torsdagen den 4 febr. 1915 i Magnsarfve i Ekeby, därvid kommer att försäljas omkring 100 kanter torr, prima gren- och floved, en del fyrkantvirke samt troder.
3 mån. betalningsanstånd, öfriga vilkor tillkännagifvas vid auktionen.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 28 januari 1915
N:r 22

Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
För försummad vägunderhållning stodo föjande personer tilltalade af ederbörande åklagare:
C. Lindgren Annexen i Hejdeby, J. P. Malt Endre, J. O. Pettersson Mangsarfve Ekeby, Emil Lindström Etebols, C. G. Nylander, L. M. Strid Lummelunda, C. J. Liljenfeldt, K. Andersson, Th. Jacobsson, Gottfrid Nylander, A. Törn, G. O. Thorell, G. Gahnberg, Elis Hultenheim alla från Martebo, Josef Pettersson, Alfred Hansén och Josef Stengård i Barlingbo, Olof Hägg och J. Wallin i Bro, fanjunkare P. Nilsson Martebo, J. Stenström, Alleqvia, J. Gahnström och J. O. Höggren Martebo samt Skäggs A.-B.
Arrendator Stenström hade icke iakttagit inställelse, hvilket renderade honom 10 kronors böter. Samtliga öfriga instälde sig personligen eller genom ombud och erkände förseelserna.
Förenämde J. O. Höggren var nog tilltagsen att inför rätten förklara, att åklagaren varit partisk vid uttagandet af stämningarna, enär en del andra personer bort stämmas för samma sak, hvarför åkl. yrkade ansvar på honom för missfirmelse.
Skäggs A.-B. genom förvaltare Holmqvist yrkade på frikännande af den gården beröfvats fem par hästar och ett tiotal arbetare, hvarigenom svar. icke medhunnit att fullgöra sin skyldighet. Åklag. bestred allt afseende vid invändningen.
Vid invändningen.
Utslag meddelas i samtliga målen 15 februari.

För misshandel mot sin hustru stod arb. Johan Dahlström i Ekeby tilltalad. Inför rätten instälde sig såväl målsägaren, hustru D. som åklag. och svar. Vid rättsskranket syntes emellertid hustrun ångra sin angifvelse mot mannen, hvilken bedyrade att han djupt ångrade sin förseelse och lofade bot och bättring, hvarför ansvarsyrkandena återtogos af såväl målsägaren som åklagaren och målet afskrefs.

För olofligt afvikande ur lagstadd tjänst stod arb. J. Kollberg, Åby i Bro, tilltalad.
Han hade af Skäggs aktiebolag genom dess förvaltare mottagit städja, därvid Kollberg omtalat, att han förut var stadd hos en landtbrukare Hallberg i Bro, men att han genast skulle återlämna städjan till denne. K. ankom till Skäggs 1 nov., men afvek den 11 i samma månad. K:s version af saken var den, att han från början upplyst förvaltaren om att han vore stadd på annat håll men att han på förvaltarens inrådan ändock mottagit tjänst hos Skäggs A.-B. Åklag. vidhöll sitt ansvarsyrkande och öfverlämnade målet.
Utslag afkunnas 15 februari.

Vängeprocesserna, uppskjutna till detta sammanträde, i hvilka f. nämdemannen Joh. Jakobsson i Kyrkljufes yrkat ansvar å flera personer, behandlades åter.
Hälftenbrukaren J. Johansson i Hägvalds var åtalad för att han skulle tillgripit 1 ¼ kast furuved och fyra vändt, att han som arrendator användt veden för gårdens behof. Kär. hade nu intet nytt att anföra till styrkande af sitt påstående men öfverlämnade målet och yrkade ansvar jämte utbekommande af ersättning jämte utbekommande af ersättning för kostnader i målet. Svar. å sin sida yrkade ansvar för obefogad rättegång och ersättning för sina kostnader.
Utslag 15 mars.

I målet mot Maria Högström och Axel Kalmin angående yrkande om ansvar för att svar:na skulle lockat kärandens tjästefolk att lämna sitt arbete hos kär. samt att de för öfrigt fält förklenande omdömen om kär., kunde denne ej prestera den ringaste bevisning för sina påståenden. Målet öfverlämnades, hvarvid båda parterna hade samma ansvarsyrkande som i förra målet.
Utslag 15 mars.

Maskinisten Karl Bergvall, som tilltalats af förenämde kär. för utspridande af ett rykte, att kär. skulle ha försökt att locka en fa sina arrendator att lämna ifrån sig sitt arrendekontrakt, bestred fortfarande allt afseende vid stämningspåståendena och yrkade i stället själf ansvar för obefogad rättegång och ersättning för sina kostnader i målet. Kär. hade ej heller i detta mål någon bevisning att förebringa, men yrkade ändock bifall till käromålet.
Utslag 15 mars.

Ett nytt mål tillkom nu, anhängiggjordt af samma kärande, mot landtbrukaren Henrik Adman i Halla, hvilken liksom den i förra målet omnämde svar. skulle ha utspridt rykte om att kär. skulle ha försökt locka af en af arrendatorerna hans arrendekontrakt. Svar. genmälte, att han visserligen hört talas om saken, men förnekade att han själf gifvit spridning åt ryktet. Äfven i detta mål framstäldes ansvars- och ersättningsyrkanden från båda parterna.
Utslag 15 mars.

Skilnad på ett år till säng och säte yrkades af landtbrukaren Josef Vestergård i Lummelunda mellan honom och hans hustru. Sigrid Maria Lovisa hvilken lämnat hemmet. Hustrun iakttog ej inställelse, hvilket kostade henne 10 kronors böter och vites föreläggande till dubbla beloppet att till februarisammanträdet inställa sig och svara i målet.

I ärekränkningsmålet emellan f. fanjunkaren J. Engvall i Lummelunda och skolläraresonen Vilhelm Johansson, däri vittnen hörts, som delvis styrkt åtalet, hade svar. id förra rättegångstillfället ingifvit attester, af hvilka syntes framgå, att ett omvittnadt intyg, utgivet af kyrkoherden G. Reuser, ej existerade i verkligheten. Nu ingafs af kär.-ombudet sagda intyg i afskrift, men svar.-ombudet ville ej vitsorda afskriftens giltighet, hvarför kär. erhöll uppskof till 16 mars för att förete originalet.
På grund af vägran att ikläda sig uniform vid inkallelse till krigstjänstgöring dömdes i lördags häktade förre baptistpastorn Albert Wickman af krigsrätt till två månaders fängelse, hvarefter han tills vidare försattes på fri fot. Wickman har förklarat, att han ämnar öfverklaga domen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15

Dödsfall. John Jakob Mauritz Wiman

Tillkännagifves att vår ålskade systerson John Jakob Mauritz Wiman afled i glad förvissning om evig salighet måndagen den 18 januari 1915 kl. 2,15 e. m. efter en lefnad af 29 år, 4 min., 2 dagar, djupt sörjd af oss, systrar, svåger, öfriga släktingar och många vänner.
Lindarfve i Ekeby den 19 jan, 1915.
EMMA o. JOHAN BERGSTRÖM.
Sv. Ps. 484 v. 5. Sionstoner 589.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914-1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Alskog: Födda 2 (1m. 1k.), döda 7 (2m. 5k.); inflyttade 8 (6m. 2k.), utflyttade 18 (8m. 10k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 388 (200m. 188k.); minskning 15.

Lye: Födda 7 (3m. 4k.), döda 4 (3m. 1k.); inflyttade 28 (14m. 14k.), utflyttade 14 (4m. 10k.); vigda intet par; folkmängd 31 dec. 345 (161m. 184k.); ökning 17.
Pastoratets folkmängd 733; ökning 2.

Barlingbo: Födda 19 (12m. 7k.), döda 11 (8m. 3k.); inflyttade 56 (27m. 29k.), utflyttade 47 (29m. 18k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 503; ökning 17.

Ekeby: Födda 6 (3m. 3k.), döda 8 (4m. 4k.); inflyttade 9 (4m. 5k.), utflyttade 13 (5m. 8k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 349.
Minskning 6.
Pastoratets folkmängd 852; ökning 11.

Burs: Födda 16 (8m. 8k.), döda 11 (3m. 8k.); inflyttade 22 (11m. 11k.), utflyttade 36 (20m. 16k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 832; minskning 9.

Stånga: Födda 7 (2m. 5k.), döda 14 (6m. 8k.); inflyttade 24 (13m. 11k.), utflyttade 31 (15m. 16k.); vigde 2 par; folkmängd 697; minskning 14.
Pastoratets folkmängd 1,529; minskning 23.

Dalhem: Födda 13 (6m. 7k.), döda 5 (4m. 1k.); inflyttade 30 (10m. 20k.), utflyttade 22 (7m. 15k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 601; ökning 16.

Ganthem: Födda 6 (2m. 4k.), döda 4 (2m. 2k.); inflyttade 19 (8m. 11k.), utflyttade 26 (13m. 13k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 293; minskning 5.

Halla: Födda 7 (3m. 4k.), döda 5 (4m. 1k.); inflyttade 32 (16m. 16k.), utflyttade 34 (23m. 11k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 317; hvarken ökning eller minskning.
Pastoratets folkmängd 1,211; ökning 11.

Endre: Födda 13 (8m. 5k.), döda 7 (5m. 2k.); inflyttade 41 (22m. 19k.), utflyttade 53 (28m. 25k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 340; minskning 6.

Hejdeby: Födda 11 (6m. 5k.), döda 5 (2m. 3k.); inflyttade 30 (13m. 17k.), utflyttade 26 (15m. 11k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 252; ökning 10.
Pastoratets folkmängd 592; ökning 4.

Fole: Födda 9k., döda 8 (2m. 6k.); inflyttade 13 (4m. 9k.), utflyttade 24 (8m. 16k.); vigde inget par; folkmängd 31 dec. 423; minskning 10.

Lokrume: Födda 4 (2m. 2k.), döda 4 (1m. 3k.); inflyttade 47 (26m. 21k.), utflyttade 38 (22m. 16k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 430; ökning 9.
Pastoratets folkmängd 853; minskning 1.

Fardhem: Födda 9 (7m. 2k.), döda 10 (4m. 6k.); inflyttade 14 (8m. 6k.), utflyttade 12 (8m. 4k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 385; ökning 1.

Linde: Födda 13 (7m. 6k.), döda 5 (1m. 4k.); inflyttade 22 (12m. 10k.), utflyttade 23 (12m. 11k.); vigde inget par; ökning 7.

Lojsta: Födda 7 (3m. 4k.), döda 4 (1m. 3k.); inflyttade 13 (7m. 6k.), utflyttade 7 (4m. 3k.): vigde intet par; folkmängd 31 dec. 309; ökning 9 pers.

Pastoratets folkmängd 1,120; ökning 17.

Garda: Födda 8 (4m. 4k.), döda 7 (3m. 4k.); inflyttade 11 (7m. 4k.), utflyttade 10 (4m. 6k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 456; ökning 2.

Etelhem: Födda 12 (8m. 4k.), döda 15 (8m. 7k.); inflyttade 31 (12m. 19k.), utflyttade 31 (16m. 15k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 577; minskning 3.
Pastoratets folkmängd 1,033; minskning 1.

Grötlingbo: Födda 6 (3m. 3k.), döda 10 (5m. 5k.); inflyttade 16 (6m. 10k.), utflyttade 35 (19m. 16k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 618; minskning 23.

Fide: Födda 2 (1m. 1k.), döda 4 (2m. 2k.); inflyttade 5k., utflyttade 9 (6m. 3k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 281; minskning 5.
Pastoratets folkmängd 894; minskning 28.

Hafdhem: Födda 15 (10m. 5k.), döda 12 (8m. 4.k); inflyttade 45 (22m. 23k.), utflyttade 33 (14m. 18k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 738; ökning 16.

Näs: Födda 7 (6m. 1k.), döda 5 (4m. 1k.); inflyttade 6 (4m. 2k.), utflyttade 10 (4m. 6k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 379; minskning 2.
Pastoratets folkmängd 1,117; ökning 14.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Lösöreauktion vid Medebys i Ekeby.

Genom offentlig auktion som förrättas vid Medebys gård i Ekeby fredagen den 14 mars kl. 10 1. m. försäljes diverse kör- och åkerbruksredskap bland annat en 19 billars såmaskin, 1 slåttermaskin, 1 hackelsemaskin, 1 decimalvåg, tjur derkättingar och grimmor, 1 par oxar, 4 och 5 år, blandsäd, utsädeshafre (Seger) hannschenkorn, hö och halip, cirka 50,000 kg. foderbetor, foderhafre, cirka 2,500 kg. prima hvetemjöl från valskvarn, 1 större parti hvetekli, skyudd- och rågmjöl, utsädespotatis (Harbinger). Möbler: 1 skrifbord, 1 bokskåp, 1 gungstol, matbord och andra bord, 1 soffa, 1 större skåp, 1 mekanisk hvilstol (sjukstol), speglar, 1 imperialsäng, 1 kommod, 1 taklampa och andra lampor, korkmattor m. m.
Betalningsanstånd lämnas kände köpare till den 1 sept. d. å., andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 27 febr. 1913.
K. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Fältskjutning

om Visborgs skyttegilles vandringspokal ägde rum i går å hällarna 700 m. söder om Kungsladugården, där skjutningen försiggick från två stationer. Samtidigt härmed pågingo insatsskjutningar i fältmässig stil å Visby skyttegilles bana. Det hela leddes af major P. Lundblad och kapten A. Wijkmark och den egentliga fältskjutningen direkt af löjtnant Ouchterlony, som ordnat densamma.
Af 10 vid täflingen representerade skytteföreningar kommo ekebyskyttarne främst med sammanlagdt 25 träffar och hack i häl därefter Visborgs skyttegille, fjolårets pokalinnehaf vare, med lika många träffar. Af dessa träffar hade dock Ekeby flera mot de svårare målen än Visborg. Närmast efter dessa kommo sedan Fole och Visby skyttegillen med hvard era 23 träffar.
Det segrande ekebylaget hade följande sammasättning: V. Smedberg
5 träffar, B. Smedberg 6 d:o, E. Lefvedahl 5 d:o, J. Nilsson 5 d:o, och J. Angelöf 4 d:o.
Visborgs skyttegilles lag var sammansatt sålunda: P. V. Eilertz 4 träffar, J. Norrby 3 d:o, J. Söderberg 7 d:o, B. Finberg 6 d:o och d.-korp. A hlström 5 d:o.
Prisen bestodo af penningar från 6 till en krona.
Prislistan fick i öfrigt följande utseende.
J. Söderberg, Visborgs skg., 7p.;
A. Österberg, Fole skg., 7 p.;
E. Åkerblom, Visby skg., 7 p.;
J. Nilsson, Visby skg., 6 p.;
H. Olsson, Visby skg., 6 p.;
B. Smedberg, Ekeby skg., 6 p.;
S. Nordström, Tingstäde skg., 6 p.;
B. Finberg, Visborgs skg., 6 p.;
R. Pettersson, Endre skg., 5 p.;
A. Olsson, Hogrän skg., 5 p.;
vol. 7/10 Andersson, Visborgs skg., 5 p.;
H. Högberg, Fole skg., 5 p.;
L. Larsson, Barlingbo skg., 5 p.;
V. Persson, Lärbro skg., 5 p.;
H. Pettersson, Hogrän skg., 5 p.;
D. K. Ahlström, Visborgs skg., 5 p.;
V. Göransson, Tofta skg., 5 p.;
J. Olsson, Visby skg., 5 p.;
V. Smedberg, Ekeby skg., 5 p.;
C. K. Gahnberg, Tofta skf., 5 p.;
K. Thomsson, Tingstäde skg., 5 p.;
N. Eklund, Fole skg., 5 p.;
J. Nilsson, Ekeby skg., 5 p.;
J. Hagberg, Tingstäde skg., 5 p.;
E. Stenberg, Barlingbo skg., 5 p.;
B. Pettersson, Lärbro skg., 5 p.;
E. Lefvedahl, Ekeby skg., 5 p.;
H. Johansson, Visby skg., 5 p.;
J. Gardell, Endre skg., 5 p.

Skjutning mot själfmarkerande ½ fig. på obek. afst.
K. Karlsson, Visby skg., 30 p.;
J. Olsson, Visby skg., 30 p.;
W. Larsson, Hogrän skg., 30 p.;
V. Hallenberg, Tingstäde skg., 30 p.;
J. Nilsson, Ekeby skg., 30 p.;
A. Olsson, Hogrän skg., 30 p.;
J. Hagberg, Tingstäde skg., 25 p.;
A. Jacobsson, Hogrän skg., 25 p.;
P. W. Eilertz, Visborg skg., 25 p.;
E. Stenberg, Barlingbo skg., 25 p.;
H. Pettersson, Hogrän skg., 25 p.;
H. Gottberg, Lärbro skg., 25 p.;
J. Ahlström, Visborgs skg., 25 p.;
H. Olsson, Visby skg., 25 p.;
J. Norrby, Visborgs skg., 25 p.;
J. Angelöf, Ekeby skg., 25 p.;
G. Engström, Tingstäde skg., 25 p.;
A. Johansson, Visby skg., 25 p.

Skjutning mot försvinnande 10. ring. 1/4 fig. på 200 m.
W. Persson Lärbro skg., 25,45 p.;
B. Smedberg, Ekeby skg., 25,41 p.;
J. A. Norrby, Visborgs skg., 25,40 p.;
N. Eklund, Fole skg., 25,36 p.;
K. R. Karlsson Visby skg., 25,36 p.;
O. Nilsson, Barlingbo skg., 25,34 p.;
O. Molin, Visby skg., 25,27 p.;
W. Göransson, Tofta Skf., 25,23 p.;
E. Levedahl, Ekeby skg., 25,21 p.;
J. Ahlström, Visborgs skg., 20,31 p.;
J. Angelöw, Ekeby skg., 20,30 p.;
A. Ekvall, Visby skg., 20,24 p.;
B. Pettersson, Lärbro skg., 20,22 p.;
G. Karlström, Visby skg., 20,21 p.;
H. Pettersson, Hogrän skg., 20,19 p.;
B. Finberg, Visborgs skg., 20,13 p.;
V. Smedberg, Ekeby, skg., 20,13 p.;
C. J. Johansson, Visby skg., 20,10 p.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45

Auktion.

Vid Medebys gård i Ekeby försäljes i bprjan af mars mån. hö och halm, foderbetor, hvetemjöl från valskvarn, skruddmjöl. Hannchen korn, utsädeshafre, blandsäd, potatis, redskap, m. m. Utförligare annons framdeles.
K. JACOBSSON

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Gotlands skytteförbunds

verkställande utskottet hade konstituerande sammanträde 20 dennes och utsäg därvid till ordförande och kassaförvaltare tygförvaltare C. J. Wennersten och till vice ordförande kamrer Ivar Gustafson. Öfriga ledamöter äro hrr C. J. Johansson i Visby och Brynolf Smedberg i Ekeby.
Till sekreterare i förbundet antogs tygunderofficeren Hugo Johansson i Visby.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17