Jordfästning. C. W. av Ekenstam

Häradshövding C. W. av Ekenstams jordfästning sker i gravkapellet å södra kyrkogården torsdagen den 15 april kl. 3 e. m., varefter processionen avgår till Visby hamn.

Jordfästningsannons

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 April 1920
N:r 84

Ännu en gång i dödsskrud

står gamla polisvaktkontoret smyckadt. Väggar och tak behängda med flaggor af olika nationer, så att ej den minsta fläck synes af bjälkar eller murning. Allt så smakfullt ordnadt. Fönstren äro behängda, så att skymning räder derinne. Och här stå 4 kistor i rik svepning, höljda af blommor. Det är återigen 4 af de olyckliga 3 Mars kom hafset gifvit igen. Fanor äro draperade vid kistorna, ljus brinna vid hufvudena ock öfver kvar ock en hänger en sinnebild af deras yrke, en tafla, föreställande ett skepp för fylda segel.
Närmast fönstret ligger kalmarilen Johansson, som hittades längfredagen. Hans ansigte är täckt — det är förfärligt sönder slaget. Bredvid ligger Ekberg, som fans vid 4-tiden i tisdags i segelrännan, ungefär på, den plats båten kantrade. Det var Hermes’ folk, som upptäckte honom, då de i båt vore sysselsatte med att föra vatten till sitt fartyg. Så ligger der den unge Måhrbeck och sist ryssen Timofejus. De hittades i onsdags, den ena vid 10 tiden, den andra vid 3-tiden 1 trakten af badhuset. Alla dessa tre äro sig lika, endast blåa och något uppsvälda.
Folk har hela dagen i går och under förmiddagen i dag riktigt belägrat dödsrummet. Men det går så tyst och stilla till. Det är som om alla förenade sig om att hviska ett djupt kändt: »Frid öfver de raske sjömännen!»
De tre svenskarna hafva på morgonen fotograferats af fotografen Lagergren.
Begrafningen försiggick i dag kl. 1. De 3 första likvagnarna voro företrädda af fanor, den 4:e, som förde den unge Måhrbecks kista, ledsagades af omkring ett 100-tal af härvarande goodtemplare med standar. Den döde hade i lifstiden tillhört logen S:t Olof. Jordfästningen förrättades i grafkapellet af komminister Söderberg.
En massa folk åskådade och deltog i liktåget.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

För allt kärleksfullt deltagande

För allt kärleksfullt deltagande I vår djupa sorg, vid vår älskade makes och faders borgång, samt för den rika blomstergärden vid hans bår, framföra vi härmed vårt hjärtliga tack.
HILMA ERIKSSON.
BARNEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1920
N:r 82

För allt deltagande

under vår älskade makas och moders sjukdom samt för den rika blomsterskörden vid hennes bår frambäres härmed vårt hjärtliga tack.
Harqvie i Björke den 8 april 1920.
J. P. HÄGLUND.
BARNEN.

För allt deltagande

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Adolf Langes griftefärd.

Under synnerligen högtidliga och anslående former jordfästas på påskaftonen i Fredrikskyrkan i Karlskrona, stoftet efter framlidne rektor Per Adolf Lange. Redan vid halv 3-tiden hade stora människomassor samlats på Stora torget, där högre allmänna läroverkets elever bildade häck från Fredrikskyrkan till Kungsgatan. Kl. 3 anlände likvagnen, eskorterad av 8 elever ur läroverkts högsta ring, vilka därefter under tonerna av en sorgmarsch inbura den rikt blomsterhöljda kistan och placerade den i kyrkans kor. Bland de närvarande märktes förutom de närmast sörjande och litroverkets lärare och lärjungar en stor skara vänner och bekanta till den avlidne.
Sedan psalmen 484 v. 1-3 sjungits, trädde kyrkoherde Thorsten Pihl för altaret och höll, utgående från orden: »Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig», ett anslående och högstämt griftetal. Kyrkoherde Pihl förrättade derefter jordfästningen enligt ritualen och sedan psalmen 461 v. 8 sjungits, utförde komminister Witzell begravningsmässan.
Därpå sjönks ånyo en psalm, och slutligen utförde en kör skolbarn från läktaren Integer vite och Stilla skuggor, varpå kistan utbars under tonerna av en sorgmarsch. Från kyrkan gick processionen till Nya kyrkogården och sedan kistan nedsänkts i graven talade lektor Lars Lindberg och tolkade lärarekårens sorg över den förlust läroverket lidit. Å elevernas vägnar framförde studeranden Gunnar Nordholm ett sista farväl och tack till den avlidne, och sedan lärare och elever blottat sina huvuden inför den öppna graven, var den gripande akten till ända.
En övervåldigande mängd av kransar och blommor följde båren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 April 1920
N:r 80