Gotlands jernvägsaktiebolag

höll går ordinarie bolagsstämma, ledd af kronofogde Aug. Bokström och besökt af evt tjugutal personor.
Vid hopsummeringen af de närvarandes röster befans detta antal utgöra 5,348, deraf 5,000 tillhörde Visby stad.
Bolagsordningen bestämmer att ingen får vid stämman rösta för mera än »tiondedelen af det vid stämman antecknade röstetalet». Ehuru tre föregående stämmor beslutit, att med »antecknade» här bör förstås de hos styrelsen före stämman för talans förande vid densamma deponerade aktier, uppstod likväl äfven nu strid härom. Hrr Hellgren, Kahlqvist, Karl Ekman, A. Sjöström, Bokström och Waldenström yrkade på att tiondedelen skulle bestämmas efter de deponerade aktierna, hvaremot hrr dr Lyth, O. R. Pettersson, Liffride, och J. T. Lundin ansågo, att beräkningen borde göras efter antalet af de vid stämman representerade aktierna. Stämman beslöt i enlighet med de förstnämdes yrkande, hvaremot hr O. R. Pettersson raserverade sig. De deponerade aktierna utgjorde 5,856, stadens röstsiffror bestäm des till 585.
I den af styrelsen till stämman afgifna berättelsen framhölls, att rörelsen å banan hade varit i tilltagande, änskönt transporten af timmervaror i anseende till för trävarurörelsen missgynnande konjunktnrer ej varit i stigande. Köpeskillingen för de till Roma och Bjerges stationer hörande lägenheter hade erlagts med kr. 2,810:50, hvarjämte utmed banan liggande jordar, som kunde blifva föremål för inlösen, af bolaget blifvit inköpta och be talda. Under senaste året hade betydliga reparationer skett å materielen, nu varande i bästa skick, äfvensom ej så obetyd:liga reparationer å ktskilliga stationshushus, hvarjämte samtliga banvaktsstugor tillbygts och iståndsatts.
Den af trafikschefen afgifna berättelsen meddelar, att en ny transportartikel, torf, hade under året förekommit, och det vore hopp omattdensamma kunde blifva af ganska stor betydenhet för jernvägen. Höelsotillståndet bland personalen hade varit särdeles godt. Under året hade endast ettenda snöhinder, som inträffade 2 Decenber, verkat störande på banans trafik. Å jernvägens verkstad hade såväl lokomotiv som vagnar undergått nödiga reparationer, hvarjämte 3,980 stycken slipers och 35 stycken räls utbytts. Jernvägens bygnader och materiel angifvas slutligen vara i godt och betryggande skick.
Af granskarne tillstyrkt ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
Granskarne hade gjordt hemställan om ej, i likhet med hvad som sker å statslånet, någon afbetalning å lånet ijernvägs bypoteksfondsn borde göras, till dömes med 5.000 kronor årligen, så att detta lån så småningom kunde afbetalas, så mycket hällre som bolaget hade icke så obetydliga me del deponerade i Gotlands enskilda bank, & hvilka erhölles lägre ränta än den, som utgår å ofvannämda lån. En stunds öf verläggning uppstod härom, som öppnadesaf
auditör Engström, som ansåg detta förslag vara ganska äfventyrligt, Klokare vore att vänta med denna amortering, tills den ekonomiska ställningen blefve bättre. Skilnaden i räntesatserna var endast 1/4 procent. Stämman borde öfverlemna åt styrelsen att bestämma tidpunkten för denna amortering. De medel som nu funnes behöfdes till rörelsekapital.
hr Hellgren hade ej emot att lemnoa detta uppdrag åt styrelsen. De i enskilda banken nu innestående medlen tycktes dock ej vara behöfliga till rörelsekapital, enär ungefär samma belopp under flere år varit insatta i banken. Ansåg det ej vara affärsmässigt att betala en högre ränta på étt lån än den man hade på innestående medel. Hemstälde att stämman måtte uppdraga åt styrelsen att efter sig företeende omständigheter verkställa amorteringen, så snart bolagets ställning det medgåfve.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Juli 1885
N:r 53.

Genom generalorder

har anbefalts att den vid Slite och Fårösund förlagda truppafdelningen å 100 man ur Göta artilleri skall om torsdag afgå till fastlandet. Ångfartyget »Visby» kommer strax efter sin hitkomst från Kalmar 9 dennes på morgonen att i Slite och Fårösund afhämta truppen samt sedan Ååtervända hit för att i vanlig tid samma dags qväll afgå härifrån. Färdighållningsordern såväl för de fyra kompanierna af Gotlands nationalbeväring som för Kronpprinséns husarer äfvensom ordern om inkallande af allt permitte adt manskap af Svea och Göta artilleri har upphäfts.
— En minslup hitkom igår från Fårö sund och afgick åter på e. m. dit, sedan order på en del matvaror upptagits hos truppernas leverantör firman T. Falck. Varorna afsändes i dag till Fårösund med ångfartyget »Klintehamn».
— Igår afreste till Stockholm kapten E. G. M. Schale, som tjenstgjort å »La gerbjelke» i Fårösund.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Juli 1885
N:r 53.

Den ifrågasatta jernvägsanläggningen

på norra Gotland mellan Visby — Fårösund med bibana till Slite har af de hashållningsgillen, hvilka af den samma beröras, rönt liflig tillslutning såsom synes af följande uttalanden:
Bro—Lummelunda: Gillet ansåg rätt och billigt att hvar kommun i norra delen af Gotland i den mån den har förmån af jernvägen till densamma upplåter behöflig jord och inhägnar densamma samt Uppror stationshus; den uppgjorda planen ansåg gillet lämplig; och gillet förordade att g=nom änsstyreldeas initiativ till alla dessa kommmnner måtte framställning göras om deras villighet att lemna nämda slags bidrag.
Rute— Forssa: såväl anläggandet af en jernväg på norra delen af Gotland som den nu föreslagna sträckningen för densamma vore så fördelaktiga, att kommunerna icke gerna kunde undandraga sig att hvar i sin mån bidraga dertill genom jords upplåtande och hägnande samt stationshus uppförande.
Bäl—Lina: jernvägen vore fördelaktig och fördelaktigare, om den droges öster om Tingstäde träsk än om den enligt planen droges vester om detsamma. — Gillet ansåg, att kommunerna kunda antagas villiga lemna de ön skade bidragen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Juli 1885
N:r 53.

Frågan om ett telefonnät

öfver Gotland har äfvenledes utgjort föremål för öfverläggning inom hushållningsgillena. Kostnadsförslag, uppgjordt af fabr. P. A. Hellgren, upptager en semma af 51,900 kr., hvarå i ränta, amortering och underhållskostnad påräknas 6,642 kronor årligen i 20 år (motsvarande omkring 12 öre på hvarje person), efter hvilka 20 års förlopp nätet skulle såsom till fullo betaldt till en blifvande förening öfverlemnas. Gillena hafva inskränkt sig till att uttala sig för önskvärdheten af ett sådant näts anläggning, öfverlemnande åt hushållningssällskapet att närmare utreda och främja saken. Ett gille, Bro-Lummelunda, ansåg lämpligaste fördelningsgrunden mellan socknarna böra vara fyrktalet, icke personantalet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Juli 1885
N:r 53.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 1 Juli, galeasen Anrora, Karlström, Landskrona, barlast; 3 Juli, jakten Maria, Hejdenberg, Åhus, barlast; 2 Juli, skonerten Lars, Hultman, Lybeck, styckegods; skonerten Confidentia, Schultz, Köbenhavn, styckegods.
Till Slite: 20 Juli, koffen Coucordia, Hejdenberg, Wismar, barlast; 22 Juni, skonerten Triton, Lundberg, Hadersleben, barlast; 27 Juni, jakten Alvine, Kahl, Snandsvall, barlast; 28 Juni, jakten Laurine Marie, Lixander, Heruösand, barlast; 29 Juni, koffen Concordia, Hejdenberg, Ljugarn, trävaror.

Utgångna:
Från Slite: 22 Juni, jakten Adolf, Falk, Harväs, släckt kalk; 23 Juni, galeasen Albertina, Viman, Sundsvall, släckt och osläckt kalk; skonerten Amor, Kindberg, Sundsvall, släckt kalk; 27 Jani, slupen Maria, Hansson, Söderhamn, släckt kalk; 30 Juni, galeasen Vilhelm, Thompson, Gamla Karleby, släckt kalk.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Juli 1885
N:r 53.

Passagerarelista.

Från Stockholm: Med »Tjelvar» 2 Juli, professor Leiduer, kammarherre Drake, geueral Gyllenram, hrr Jansson, Dah’gren, Kajander, Sonntag, Dahlqvist, Stenström, Zeitiltz, Ycharfenberg, Saudberg, truarna Bischard, Petcersson, frök:na Gyllenram, Dahlgren, Wallander, Drake, Tallander, Bolin, Calissendorff. — Med »Klintehamn» 3 Juli, hrr Cleve, Carlsson, Fredman, Cieve, Jungberg, fruarna Palm, Lindsröm, Sandberg, Montelius, Mattsson, Sundberg, Kiel, frök:na Neuman, Ljunogderg.

Från Kalmar: Med »Visby» 2 Juli, hrr Myhrström, Cedergren, Wennerström, Ström, Björkander, Hörberg, Bergbaltz, Lion, Lindekrona, fru Ahlström, irök:na Schele, Wahlgren.

Från Vestervik: Med »Gotland» 1 Juli, pastor Wiström, hrr Sandberg, Graumund, Nykander, fröken Een.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Juli 1885
N:r 53.

Födde och Döde i Visby.

Sjöman J. N. V. Ekbergs dotter, poliskonstapel A. H. Hedenbergs dotter, mjölnaren G. A Stenströms dotter.

Döde:
Ogifta Anna Kristina Petronella Strandberg 60 år, 8 mån. och 20 dagar; flickan Anna Valfrida Elisabet Ekberg 4 dagar.

Vigde:
Snickaren J. H. Lundgren och Katarina Olivia Eriksson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Juli 1885
N:r 53.

På grund af att kemmanet är bortarrenderadt,

låter hemmansägaren Joban Andersson, Unghanse i Eskelhem, genom offentlig och frivillig auktion, tisdagen den 7:de innevarande Jali från kl. 10 f.m. till den högstbjudande försälja hela sitt lösörebo, bestående at guld-, silfver-, koppar- och jernsaker, glas, porslin, träkärl, möbler, sävgkläder och linne, åkerbruksredskap, såsom 2 st, lastvagnar, arbetsvagnar, släde, kälkar, vrång- och foderbäckar, klösoch jernpinnbartvar, 1 myllkam, vändoch epetsplogar, mullfösa, kornvält, selar, .svänglar, oxok och kettiogar; kreatur, såsom 1 par hästar, 2 par oxar och 4 st. kor; emedje- och snickareverktyg, skyfflar, stål- och jerngrepar, 1 parti torr björk m. m.; och lemnas åt godkände, inropare anstånd med betalningen till den 1 Oktober innevarande år; andre. betale vid anfordran.
Rofvalds i Eskelhem den 1 Juli 1885.
Etter anmodan,
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Juli 1885
N:r 53.

Dödsfall Carl Mathias

Att den Allvise efter sitt kärleksrika råd bebagat hädankalla vår inserligt älskade son Carl Mathias, som : till följd ar vådlig händelse stilla afled vid Till by i Garda den 28 Juni kl. 1 e.m., i en ålder af 2 år, 8 mån, vch 4 dagar; djupt sörjd af oss och syskon, hafva vi den sorgliga pligten att härmed tillkännagifva.
Elisabeth Pettersson. Oskar Pettersson.

Jesus sade: Låter barnen komma till
mig och förmenar dem icke; ty sådana hörer Guds rike till.
Och han tog dem upp i famnen, lade
händerna på dem och välsignade dem.
Mare. 10: 14, 16.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Juli 1885
N:r 53.