Lönereglering för e. o. prästerskapet.

De af ecklesiastastikminristern tillkallade sakkunnige för afgifvande af förslag, till lönereglering för det e. o. prästerskapet, kontraktsprosten P. Sörensson, hofrättsrådet K. J. Ekman samt, efter landshöfding Rydins frånfälle, statakommissarien, C. G. Sylvan, ha till regeringen ingifvit sitt förslag.
Enligt detta skall hvarje såsom adjunkt tjänstgörande extraordinarie präst åtnjuta följande löneförmåner: bostad och vivre, hvartill räknars älven uppvärmning, belysning, uppassning och tvätt; skjuts i tjänsteärenden; adjunktsarfvode, utgående i fall som i § 14 mom. 3 i lagen om reglering af prästerskapets aflöning sägs med kr. 1,200 och i ditriga fall med 1,000 kr. för år räknadt samt därutöfver efter fem års väl vitsordad tjänstgöring fr. o. m. början af näst därpå följande ecklesiastikår ett ålderstillägg å 200 kr. och efter ytterligare fem års sådan tjänstgöring ett andra ålderstillägg å likaledes 200 kr. samt för resa till tjänstgöringsort resekostnads- och traktamentsersättning i enlighet med hvad uti gällande resereglemente för fjärde klassen fins bestämdt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 januari 1913
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *