Lokalafdelningen

n:r 250 i Visby af Svenska Arbetares Allmänna Sjuk- och Begrafningskassa samt Begrafningsfond afhåller årsmöte söndagen den 5 januari 1913 kl. 11 f. m.å Södervärn Storgatan 3. Då val af styrelse och ombud vid, kongressen under året därvid förekommer, vore önskvärdt att medlemmarne infunne sig så mangrant som möjligt. livade frisk person som fylt 16 till 45 år vinner inträde i såväl sjukkassan som fonden. Sjukhjälp erhålles frå t kr. till 4 kr. per dag. Inträde i fonden beviljas utan att vara medlem i sjukkassan. Fonden är indelad i 2 klasser, en å 800 kr. och en å, 400 kronor. Lokalafdelningen håller gina uppbördsmöten under år 1913 1:sta söndagen i hvarje månad kl. 11 f. m. å Södervärn Storgatan 3.
Lokalstyrelsen

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 januari 1913
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *