Militärbefälhafvaren och presterskapet

hade, såsom nämts råkat i olika mening om utsträckningen af pastorernas skyldigheter med utseende på upprättandet af listor öfver värnpliktige. Domkapitlet har nu gifvit militärbefälhafvaran rätt, hvarför det nu åligger prosten skapat att ej blott lemna uppgifter utan äfven granska de redan befintliga. Vidare anmodat pastorsembetena att vid meddelande af uppgifter om värnpliktiges flyttningar från församlingarna jämväl tydligt angifva, om personerna i fråga fortfarande blifva i församlingarna mantalsakrifna eller icke.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *