Från sjön.

(Meddeladt af hr Karl Molander.) Skeppet Iris — Kapten Hansson — afseglede 29 sistlidna December från St. Thomas till Rio Hacha för lastning på Falmouth för order.
— Vid auktionen i tisdags å vraket efter vid Svartskär strandade norska ångaren Sylphide inropades det samma af ingeniör Kundsen från Köbenhavn för 1455 kr.
— De senaste dagarnee stormiga väderlek har å de britiska kusterna medfört talrika olyckshändelser.
Å Mersey-floden blåste stormen så hårdt, att två transatlantiska ångfartyg, deraf ett postångfartyg, ej kunde lemma dockan. Barkskeppet Bridgewater, som befann sig under bogsering af ett ångfartyg, stötte på barren, hvarvid bogsertrossen sprang; dock gick sjön så hög, att skeppet genast åter kom flott och med några fots vatten i rummet kunde bringas till ankare i Mersey. Kaptenen på bogserångaren förklarar, att han aldrig upplefvat en så hög sjögång på barren. I närheten af Holyhead strandade engelska skonerten Riviere, dock kunde besättningen räddas med räddningsbåtar. Vidare vräktes på strand vid mynningen af Ribble barkskeppet Albert William, från Chili till Fleetwood med hvete. Genast utgingo räddningebåtarne från Lytham, South post och S:t Anus för att rädda besättningen och det lyckades dem att medföra tio man i land, medan kaptenen och timmermannan ej ville lemna fartyget i hopp ett det efter stormen åter skulle kunna tagas flott. Två af räddningsbåtarne komma under vägen i kollision med hvarandra och erhöllo ej obeydliga skador. Vid Burnham på kusten af Somersetshire hafva ej mindre än 6 skonerten och mindre fartyg drifvits på land, hvarvid 4 af dem dock åter kunnat tagas flott.

Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Februari 1888
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *