Stadsfullmäktige

i Visby kallas att sammanträda i sin lokal i rådhuset tisdagen den 11 innevarande oktober kl. 6 e. m., varvid till behandling förekomma följande ärenden:
1) Val av justeringsmän samt bestämmande av tid och plats för protokollets justering och offentliga uppläsning.
2) Framställning från Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien om bidrag till underhåll av Visby ruiner under år 1933.
3) Meddelande från länsstyrelsen, att till suppleant för ordföranden i stadens arbetslöshetskommitté under åren 1932 och 1933 efter läroverksadjunkten K. G.
Kellgren förordnats läroverksadjunkten K. G. Hj. Rydqvist.
4) Anmälan att av länsstyrelsen för yttrande överlämnat betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag om vägdistrikt m. m. remitterats till drätselkammaren den 16 sistl. september.
5) Begäran av hamndirektionen om åtgärder för utbekommande av återstoden av statsanslaget, 20,000 kronor, till förbättringsarbetena å hamnen, vilket anslagsbelopp omförts till inkomsttitel »för i anspråk tagna reservationer.»
6) Drätselkammaren med förslag till åtgärder för lindrande av arbetslösheten i staden under hösten 1932—våren 1933 (trycket n:r 20).
7) Förslag av drätselkammaren att staden skall kvarstå såsom medlem i Hansischer Geschichtsverein under ytterligare fem år (1932—1936).
8) Förslag av drätselkammaren om uppförande av byggnad för köttbesiktningsbyrå å tomten n:r 26 i kvarteret S:ta Maria inom Norderroten (S:t Hansroten III: 7) (se föreg. tryck n:r 54—1923, 36—1925 och 1—1932).
9) Drätselkammaren med förslag till skattesats för skogsaccis i innevarande år.
10) Ansökningar om infäste av:
a) C. Malmström å stadsjordstomten n:r 5 i kvarteret
Bågen inom Strandroten (n:r 33 i Klinterotens första
kvarter);
b) Ragnar Blomberg å stadsjorden av tomten n:r 3 i
kvarteret Apoteket inom S:t Hansroten (n:r 29 i Norderrotens första kvarter),
samt
c) Hulda Eriksson å stadsjordstomten n:r 5 i kvarteret Apoteketinom S:t Hansroten (Norderrotens första kvarter n:r 22) samt stadsjorden av tomten n:r 4 i samma kvarter (Norderroten I: 24).
11) Ansökan av Karl Flodman om infäste å stadsjordstomten n:r 12 i kvarteret Södertull inom Strandroten (Klinteroten I: 63), vilken ansökan av drätselkammarens majoritet avstyrkts.
Till ärendena hörande handlingar äro för ledamöter av stadsfullmäktige tillgängliga å sekreterarens expedition på vanlig expeditionstid samt eljest efter särskild överenskommelse med denne.
Visby den 6 oktober 1932.
Ordföranden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 oktober 1932
N:r 234

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *