Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Hösttingets andra sammanträde, Ordf. förste notarie G. Karlbrink och assessor G, Beling).
Nio cyklister voro instämda för att de saknat tänd lykta på sina fordon. Det blev en tia i böter per man. Lika mycket bötade fyra andra cyklister, som hafs en passagerare på ramen.

För fylleri fick en person böta 15 kr.

Två stycken herrar från Lärbro hade på en basar uppträtt berusade samt ställt till allmän förargelse genom sitt uppförande. De fingo punga ut med vardera 40 riksdaler.

På ett föredrag i Katthammarsvik den 18 september hade bland annat infunnit sig fyra fiskare från östergarn. Föredraget, som hölls på missionshuset, handlade om Ost-Turkestan, ett ämne, som i synnerhet en av dö fyra ansåg sig behärska betydligt bättre än föredragshållaren själv. Av den anledningen gjorde omförmälde herre små inpass under föredragets lopp och lovade bl. a. föredragshållaren stryk, emedan han ljög. Till slut lyckades man få ut vem derbörande från lokalen, men väl utanför började svaranden skrika och skräna, att han ville »ha tag i predikanten. Svaranden förklarade nämligen, att han själv varit i Ost-Turkestan och mycket välte »att predikanten ljög,». I allt detta understöddes han livligt av sina kamrater, som naturligtvis enbart beundrade en så mäkta vittberest och kunnig man. Kvartetten erkände nu allt vad som lades den till last och domen lydde på 40 kronors böter för tre av de tilltalade och 65 kr. för en.

För förseelse mot motorfordonsförordningen stod en chaufför från Visborgs slätt tilltalad. hade framfört lastbil som saknade nödiga skyltar om maximilast m. m. Även ägaren av bilen var instämd för samma förseelse. Svarandena erkände endast delvis, varför målet på åklagarens begäran uppsköts till nästa sammanträde.

För stöld av en primuslykta värd 20 kr. stod en ladugårdsförman tilltalad. Tillgrepet hade skett, då svaranden flyttat från en föregående anställning. Han påstod nu, att han blivit illa behandlad och bland annat icke fått ut sin lön ordentligt. När han sedan flyttät hade lyktan kommit med i packningen och sedan hade svar. skämts för att ämna den tillbaka. Åklagaren ansåg att svarandens version av ändelseförloppet var uppdiktad. Svar, hade nämligen under utredningen kommit med tre, fyra historier, som alla vore olika Svaranden anhöll om lindrig) dom och ansåg sig redan tillräckligt straffad genom allt obehag han haft. Målet förekommer åter den 31 oktober.

För misshandel av sina svärföräldrar vid två olika tillfällen hade en skomakare åtalats. Den 25 september 1930 hade svar., som då bodde hos svärlöräldrarna, kommit hem berusad och i det han ropat »Jag skall mörda dig gubbdj.. hade han försökt att misshandla svärfadern, som dock lyckats undkomma. I trappan hade svar. sedan mött svärmodern, som till svar på något yttrande fått orden »håll käften käring. I detsamma hade den bålde riddaren slagit till henne så att blodet störtade både ur näsa och mun. Den slagna måste föras till lasarettet, där det konstaterades att kåkbenet var avslaget på tre ställen. I juli i år hade svaranden fått höra, att svärföräldrarna skulle ha talat illa om honom och han hade då begivit sig hem till deras bostad och ånyo börjat gräla, men blivit utkastad. I det slagsmål, som blev följden. hade svärfadern blivit misshandlad. Svaranden förnekade nu inför rätten att han slagit sin svärmor. Hur hon fått sina skador hade han inte alls reda på. Att han slagits med svärfadern ville han inte förneka, men han hade varit den överfallne och handlat endast i självförsvar. Målet uppsköts till den 31 oktober för vidare utredning.

Andjakt på förbjuden tid kostade en herre 5 dagsböter å 5 kr.

Målet angående bilkollisionen den 26 juni på vägen Buttle-Etelhem överlämnades nu av samtliga parter och utslag meddelas vid nästa sammanträde.

Kalabaliken i Roma den 30 juni då en hemmansägare och en sockerfabriksarbetare haft en liten uppgörelse, var i går åter före. Två vittnen hade inkallats. Båda sågo att svar. knuffade omkull målsägarens åldriga fader, men nade för övrigt ingenting nytt att meddela. Utslag nästa sammanträde.

Fylleri, misshandel och förargelseväckande beteende hade att par dräp ar gjort sig skyldiga till. Den ene dömes för fylleri till 10 kronors böter och för förargelseväckande beteende till 15 kronors böter. Den andre frikändes angående fylleriet men dömdes för misshandel till 10 dagsböter å 3 kr. samt för förargelseväckande beteende till 10 kronors böter.

Slarv med besiktning av bil kostade en person 15 dagsböter å 2 kr, En annan bilförare fick böta 10 dagsböter å 2 kr. lör att bilens bromsar ej fungerade samt 10 kr. för att han ej kunnat visa körkort.

För olaga gårdfarihandel bötade en person 9 dagsböter å 2 kr.

Fyllers, förargelseväckande beteende och vådsamt motstånd mot polis kostade en herre 20 kronors böter plus 10 dagsböter å 3 kr.

Två körkortslösa motorcyklister bötade resp. 20 och 15 dagsböter å 2 kr.

Bilolyckan på Hejdebyväg.
Den såsom vållande till bilolyckan på Hejdebyväg midsommarnatten tilltalade chauffören dömdes för ovarsam framfart till 100 dagsböter å 3 kr.

I yrkesmässig trafik hade en chaufför kört t ett par års tid utan !att vara därtill berättigad. Han fick böta 30 dagsböter å 2 kr.

För djurplågeri fick en lantarbetare böta 10 dagsböter å 2 kr.

Förseelse mot lotteriförordningen kostade trenne personer resp 21 dagsböter å 3 kr. 21 dagsböter å 2 kr. samt 15 dagsböter å 3 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 oktober 1932
N:r 230

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *