Gotlands gymnastikförbund

bildades i går afton vid ett sammanträde på Stadshotellet. Ett 30-tal personer, bland vilka märktes representanter för idrottsföreningar och ungdoms, förbund i staden och – ungdomsförbund i staden och på landsbygden samt enskilda intresserade, hade infunnit sig och hälsades välkomna av initiatåvttagaren, generalsekreteraren i Svenska gymnastikförbundet Agne Holmström, varpå överste G. M. Törngren valdes att leda förhandlingarna. Ordet överlämnades så till hr Holmström, som höll ett orienterande föredrag och i stora drag skisserade ett gymnastikförbunds arbete och syften. Hr Holmström meddelade därvid bl. a., att Svenska gymnastikförbundet ställt ett belopp om 4,000 kr. till förfogande såsom bidrag till organiserandet m. m. av ett gotländskt gymnastikförbund.
Efter föredraget, som avtackades med livliga applåder, beslöt mötet enhälligt bilda ett Gotlands gymnastikförbund. och till styrelse valdes överste Törngren, överstelöjtnant F. Tillberg. gymnastikdirektör R. Johnson, folkilkollärare Sten Lindström, gymnastikdirektör Inga Johnson, kapten Ivar Sellergren. målaren K. J. Engström, kapten C. Gustavii, samtliga i Visby, magister Manne Molin, Slite, hr Helge Andersson, Klintehamn, och folkskollärare M. Niklasson, Bunge.
Till revisorer valdes hr S. Wickman och kamrer Herman Wahlberg, och ett arbetsutskott på fem personer tillsattes. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs överste Törngtren till ordförande, överstelöjtnant Tillberg till vice ordförande och gymnastikdirektör R. Johnson till sekreterare och skattmästare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *