Lotterimedel till kulturhistoriska museet i Bunge.

Vitterhetsakademien tillstyrker hos k. m:t på det livligaste den av styrelsen för föreningen Kulturhistoriska museet i Bunge gjorda ansökning e om bidrag av lotterimedel med 15,000 kr. till en fond, vars avkastning skall användas till museisamlingarnas, i främsta rummet de kulturhistoriska byggnadernas unr del håll ech vård. Som villkor förealår akademien k. m:t föreskriva, att de fonderade medlen förvaltas under kontroll av länsstyrelsen i Visby och att föreningens verksamhet skall vara underkastad inspektion av riksantikvarien.
Akademien instämmer i de omdömen, som uttalats av såväl länsstyrelsen som Föreningen Gotlands Fornvänner i yttranden över ansökningen. Genom bifall till densamma skulle skapas en viss säkerhet för att det vackra och värdefulla friluftsmuseet för framtiden kan komma i åtnjutande av nödvändigt underhåll. Detta är mycket viktigare, sam ett uteblivet underhåll å museets gamla byggnader kan betyda dennas fullständiga förstörande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 augusti 1932
N:r 182

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *