Kyrkofullmäktige

härstädes vore i går samlade sammanträde i stadsfullmäktiges lokal under domkyrkokomminister Nils Öbergs oraförandeskap. Därvid vara hrr Björkegren, Samuelsson, Adolf Olsson och Hammarberg frånvarande.
Via sammanträdet hade kyrkofullmäktige att avgiva yttrande över den hos k. m :t av drätselkammaren å stadsfullmäktiges vägnar gjorda framställningen om inkorporering av Visby socken med Visby stad. Förut hade såväl kyrkorådet sam skalrådet med olika motivering förklarat sig icke hava något att erinra mot förslaget, och kyrkofullmäktige beslutade utan debatt att instämma i vad råden i ärendet yttrat.
Dessutom hade kyrkofullmäktige att. yttra sig över det förslag till gemensam förvaltning mellan Visby stads- och landsförsamlingar, som upprättats, sedan förslaget om kyrklig samfällighet förra gången förfallit. K. m:t hade som bekant förklarat sig icke kunna utfärda bestämmelser om sådan samfällighet, sedan stadsförsamlingens kyrkostämma motsatt sig dylik. Däremot hade k. m:t anvisat församlingarna att inkomma med nytt förslag till bestämmelser rörande den gemensamma förvaltningen. Med anledning därav hada en kommitté bestående av övarlantmärtare V. Holmbäck, rådman H. Löwenberg och godsägare A. von Corswant, verkställt en utredning och föreslagit, att församlingarna måtte begära, att sådana bestämmelser om gemensamt kyrkoråd gch gemensamt skolråd utfärdas, som k. m:t må finna erforderliga, att gälla från 1 jan. 1933, då nuvarande kyrka- och skolråd upphöra att fungera.
Samtidigt hade emellertid kommit genom att åberopa konstitutionsutskottets motiv vid frarnläggandet av lagen om församlingsstyrelse ifrågasatt, nuruvids k. m:t verkligen äger rätt att utfärda dylika bestämmelser beträffande stads- och landsförsamhugarna och huruvida icke sambandet mellan församlingarna kan ordnas endast genom en kyrklig samfällighet. Kommittén hade därför föreslagit, att församlingarna alternativt måtte begära föreskrifter om fastställande av kyrklig samfällighet.
Kyrkofullmäktige beslutade utan debatt att bifalla kommitténs av kyrko- och skolråden tillstyrkta, förslag. Samtidigt förordade fullmäktige, att antalet ledamöter i kyrkorådat skulle vara sex, därav en från landsförsamlingen, och i skalrådet nio.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *