Friköp av prästgårdslägenheter.

Länsstyrelsen i Visby tillstyrker hos kammarkollegium, att handlanden Josef Björkdahl medgives rätt att för ett pris av 1,250 kr. friköpa av honom under nyttjanderätt innehaft område under f. d. komministerbostället Dalhems socken.
Vidare förordar länsstyrelsen, att Jenny Katrina Wengberg, Lars August Jakobsson och Elvira Pettersson erhålla tillstånd att friköpa de områden under kyrkoherdebostället i samma socken, som föreslagits av överlantmätaren och boställsnämdsordf öranden.
Däremot avstyrker länsstyrelsen, att smeden Edvard Engström får friköpa den av honom under nyttjanderätt innehavda lägenheten under f. d. komministerbostället i socknen. Tvekan råder nämligen, huruvida förutsättningar enligt lagen om friköp föreligger. Skulle ett friköp medgivas, bör detsamma i alla händelser inskränkas till att avse av boställsnämdsordföranden föreslaget område, för vilket bör erläggas 400 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *