Kyrkorådet om biskopslönen.

Beträffande utredning och förslag rörande ändrade grunder för biskoparnas avlöning och därmed sammanhängande frågor har kyrkorådet beslutat göra följande uttalande:
På grund av den korta tid, som stått rådet till buds att taga del av föreliggande utredning och förslag, har det icke varit möjligt för rådet att taga ställning till de däri framlagda alternativa grunderna för biskoparnas avlöning.
Angående frågan, huruvida Visby pastorat må bibehållas såsom prebende åt biskopen i Visby stift, får kyrkorådet anföra att rådet icke är övertygat om att prebendets upphörande skulle komma att medföra några väsentliga fördelar för församlingsarbetet. Med hänsyn därtill och då man torde kunna utgå ifrån att prebendets bibehållande utgör en förutsättning för att Gotland skall få förbliva ett eget stift, finner rådet önskvärt att ingen ändring i fråga om prebendet vidtages.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1932
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *