Permitteringar vid cementfabriken.

Vid cementfabriken har man även i år liksom andra år ansett sig böra företaga permitteringar av en del av arbetsstyrkan, sedan skeppningarna upphört och den döda säsongen inträtt. Detta berör c:a 25 á 30 man. För att lätta bördan för de sålunda permitterade har överenskommelse träffats, att permitteringarna skulle fördelas på ett större antal arbetare, varigenom de skulle bliva mindre kännbara i varje särskilt fall.
I detta sammanslang har det riktats ett angrepp mot fabriksledningen för att den i strid mot avtalet skulle passat på tillfället att beröva arbetarve deras semesterrätt. Enligt avtalet bortfaller semestern för arbetare. som varit under året permitterad 21 dagar i följd, medan fabriksledningen nu fordrat, att semester icke skulle utgå, där arbetare varit permitterade sammanlagt 21 dagar.
Enligt vad disponent de Jounge vid samtal med oss upplyser, är denna framställning vilseledande. Den kategori av säsongarbetare, som nu stod inför utsikten att bliva permitterad, har aldrig någonsin hittills kunnat göra anspråk på semester, då den arbetat endast under säsongerna och permitterats på vintrarna. Om det arrangemang, som nu kommer att tillämpas, utan vidare följts, hade bolaget ställts inför utsikten, att denna kategori till sommaren kommit med anspråk på Semester endast som en följd av permitteringens uppdelande i 14-dagarsperioder. Arbetarne i fråga ha därför lämnat skriftligt medgivande, att omläggningen av permitteringen icke skall inverka på sernffiterförhållandena, vilka skola bliva oförändrade. Ingen arbetare har sålunda Miller gått miste om förut åtnjuten semesterrätt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1932
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *