Broomläggningar.

Den 26 och 27 uti innevarande månad kommer en större bro å landsvägen emellan Westergarn och Klintehamn att omläggas, då i stället för sagde, derigenom ofarbar blifvande väg kan begagnas vägen genom Sanda socken.
Likaledes kommer den 29 och 30 i denna samt den 1 uti nästkommande Juli månad så kallade Dungårda-bro å landsvägar. i Dalhem socken att rifvas och omläggas, hvarigenom denna väg blir ofarbar; kunnande under tiden vägen genom Sjonhem, Roma och Barlingho socknar i stället begagnas.
En större bro å landsvägen invid Ejmunds gård i Mästerby socken kommer att rifvas och af sten ombyggas från och med måndagen d. 29 uti innev. månad till och med lördagen d. 4 nästk. Juli, då sagde väg blir ofarbar; och hänvisas resande att i stället begagna vestra landsvägen, sockenvägarne genom Hejda, Wäte, Atlingbo och Wall samt genom Sanda och Eskelhems socknar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juni 1874
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *