Södra häradets vägstämma.

Väghållningsskyldige i Gotlands södra härad sammanträdde i går till extra vägstämma vid Skogs i Levide för fattande av beslut rörande vissa föreslagna vägarbeten. Stämman beslöt därvid bifalla förslaget om breddning av s. k. Ekorrgata i Mästerby samt förslaget om ombyggnad av bron vid Frixarve i Rone, det sistnämda får en kostnad av c:a 14,000 kr.
Vägstämman beslöt vidare uttala aig för en sänkning av Viblebseken i Västerhejde, medan däremot det därmed sammanhängande förslaget om grundförbättring av vissa intill liggande vägsträckor uppsköts till vidare utredning.
Förslaget om breddning av bygdevägen Tjängvide—Stånga kyrka avslogs, medan förslagen om grundförbättring av vägarna Klintehamn—Bönders—Loggarve och »Hulte sojde»—Rone kyrka samt Ålarve—Ronehamn måste uppskjutas, enär vägkonsulenten icke hunnit inkomma med sina förslag.
Vägen förbi Homa och Källgårds gårdar i Stenkumla mellan södra och västra landsvägarna hade föreslagits till underhåll genom vägkassan, men denna fråga bordlades av stämman.
Vid stämman förekom även av en talare en interpellation rörande vägunderhållet, särskilt med hänsyn till s. k. Allmungskvior, varvid svar lämnades av ingenjör H. Sellergren. Vidare diskussion förekom icke i saken.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 December 1928
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *