Från landsbygden. Levide.

(Bref till Gotl. Alleh.)
Levide, 18 Maj.

Omenskligt.
En person här i socknen hade häromdagen bedt en sin granne att nedslagta ett honom tillhörigt utmagradt hästkreatur. Men förr än slagten skulle verkställas, skulle slagtsupen inmundigas, hvilken blef något stor, så att både hästens ägare och den s. k. slagtaren blefvo öfverlastade, hvilket hade till följd att slaget af slagtarepren träffade det arma djuret öfver ögat och hästens ägare öfver händerna. Denne släppte då sitt tag i tömmen och hästen fick tillfälle att rymma ifrån sina tyranner, som funno för gods att använda den återstående delen af dagen till en välbehöflig sömn.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Maj 1888
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *