Skolråds skyldighet att utfärda betyg.

Domkapitlet har nu fattat beslut i anledning av den hemställning, som gjorts av folkskolläraren B. Ericson i Källunge och som avsåg föreläggande för kyrkoherde H. Björkqvist och skolrådet i Silte att utfärda betyg för Ericsons tjänstgöring i Silte.
Domkapitlets beslut ansluter sig till ett yttrande av stiftssekreteraren Hj. Endre, vilken upptagit frågan, huruvida Ericson nu, flera år efter det han lämnat sin befattning, äger laglig rätt att utbekomma betyg. Då ett sådant betyg lär vara en nödvändig förutsättning för Ericsons kompetens såsom sökande till annan lärarbefattning än den, han nu innehar, torde det ligga i sakens natur, att han bör äga en dylik rätt. Intet i folkskolestadgan talar heller däremot. Stadgandet om skolråds skyldighet att utfärda betyg innefattar ingen begränsning i denna skyldighet till lärare om fortfarande tjänstgör inom skoldistriktet. Att skolrådet i Silte nu delvis består av andra personer, än då Ericson lämnade sin lärarbefattning, får ej tillmätas någon betydelse, enär ett skolråd måste betraktas som en kontinuerlig myndighet, som har att, oberoende av den personliga sammansättningen, vid varje tidpunkt utöva skolrådet åliggande funktioner.
I det förevarande fallet synas ej heller några avsevärda svårigheter föreligga för skolrådet att utfärda det begärda betyget, enär dels ordföranden är densamme nu som när Ericson slutade sin tjänstgöring, dels ett av skolrådet den 14 juni 1923 utfärdat tjänstgöringsbetyg förefinnas till ledning vid avgivande ev ett nytt sådant, dels ock slutligen skolrådets protokoll ej synes innehålla något av beskaffenhet all föranleda ändring av i föregående betyg lämnade vitsord för Ericsons tjänstgörng i Slite från 14 juni 1923 till dess tjänstgöringen slutade, om vilken sistnämda tidpunkt skolrådet är skyldigt att äga kännedom.
Domkapitlet har med instämmande i de sålunda anförda synpunkterna beslutat att frågan ei skall föranleda annat yttrande från domkapitlets sida, än att skolrådet i Silte och särskilt dess ordförande har att i saken lagligen förfara.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 22 november 1928
Nr 275

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *