Portikhus även vid S:t Hansgatan?

Drätselkammaren har hos k. m:t anhållit om högsta möjliga bidrag av automobilskattemedelns fyllnadsbelopp för förbättring av körbanorna i Kilgränd och trafikheden S:t Hansgatan—S:t Katarinagatan på sträckan mellan Hästgatan och Stora torget, vilka arbeten av byggnadschefen beräknats kosta 26,600 kr.
Drätselkammaren har nu till stadsfullmäktige ingivit förslag, att för samma ändamål måtte beviljas det belopp, som icke täckes av anslag av automobilskattemedel, beräknat till 20,400 kr.
Byggnadschefen hide i sitt förslag dessutom begirt för förbättring av gångbanorna å berörda sträckan av S:t Hansgatan 10,500 kr. och å Katarinagatan 3,100 kr. eller tillhopa 13,600 kr. Ifråga om gångbanorna å S:t Hansgatan ingick då i den beräknade kostnaden även ett belopp av 6,500 kr., avsett för bestridande av kostnaderna för dels anordnande av portik under gamla artillerikasärnen och bredvidliggande hus samt dels flyttande av stängselmuren vid läroverkets annex. Drätselkammaren beslöt emellertid att icke nu taga ställning till frågan em portik-förslaget, förslaget om flyttning av stängselmuren vid läroverkets annex eller frågan om föreslagen breddning av gångbanorna å S:t Hansgatan. Blyggnadschefen har till drätselkammarens protokoll antecknat, att han ansett att kammaren omedelbart bort taga ställning till förslaget om breddning av gångbanorna å S:t Hansgatan.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 November 1928
N:r 265

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *