Ur dagens post. Kriget.

Sjökriget.
Offrens antal växer.

Från Berlin telegraferas, att meddelanden om brittiska fartygsförluster nu börja ingå i större antal, ehuru uteslutande från neutrala källor, i det ännu ingen anda tysk undervattensbåt återvändt hem för att lämna rapport. Telegrammat genom Wolffs byrå om, att ett brittiskt tupptranaportfartyg sänkts, var icke officiellt, men härflyter dock ur säker källa. Bland öfriga ingångna underrättelser märkas följande:
Stor oro råder i Hull för ångaren Memblands öde, hvilken lämnade Hull förra måndagen och sedan i fredags förgäfves väntats i Newcastle.
Den norska ångaren Orla, som kommit till Rotterdam, meddelar att man i Engelska kanalen iakttagit vrakspillror och uniformsmössor, som drefvo på vattnet och som sannolikt härstammade från något sänkt brittiskt trupptransportfartyg. Äfven den brittiska ångaren Jerwaux Abby från Hull, hvilken likaledes inkommit till Rotterdam, har vid Nord Hindes fyrskepp iakttagit massor af vrakdelar och militära beklädnadspersedlar liksom äfven många minor.
Enligt livad sistnämda ångares besättning berättat, råder stor upphetsning bland befolkningen i Hull. Och tidningen Rotterdamsche Courant berättar från London, att i England redan 9,000 sjömän från handelsfaltyg gå utan sysselsättning, emedan de vägra att gå till sjöss på grund af den tyska undervattensbåtfaran.
Från London telegraferas, att ännu en engelsk kolångare i förgår blifvit torpederad och sänkt i Engelska kanalen.

Den amerikanska noten väcker förhoppningar i Tyskland.
Lokal-Anzeiger skrifver: Den amekanska noten är hållen i en alltigenom förbindlig ton och erbjuder åtminstone ett användbart underlag för vidare förbandlingar. Den anknyter sig särskildt till slutpunkten i den sista tyska noten, hvari det heter: Skulle den amerikanska regeringen finna en väg till att uppnå beaktande af den londonska sjökrigsrättsförklaringen äfven från de med Tyskland krigförande makternas sida och därigenom möjliggöra för Tyskland den legitima tillförseln af lifsmedel och industriella råämnen, så skulle den tyska regeringen häri erkänna ea förtjänst, som icke kan nog skattas, om ett humanare gestaltande af krigföringen och ur det skapade nya sakläget gärna draga ytterligare slutsatser.
Enligt hvad som förljudes, tilllägger Lokal-Anzeiger, har Förenta staternas regering tagit fasta på denna tyka påstötning, och då det i inledningen till förslagen är tal därom, kan man icke misstaga sig i den förmodan att det handlar om bestämda ansatser i denna riktning, hvilka naturligtvis måste vända sig lika mycket till den engelska som den tyska regeringen.

Två tyska undervattenebåtar förolyckade?
Från Amsterdam telegrafers till Paris: Det bekräftas nu att två tyska undervattensbåtar ha gått förlorode. Efter hvad man på omvägar erfar, skulle de redan ha varit åter i Cuxhafen för tre dagar sedan.

Tysk flygeskader öfver Holland.
Den holländska tidningen Vaderland skrifver: I tisdags morse mellan klockan två och fyra observerade vaktposterna i Eide ett Zeppelinluftslkepp och tolf flygmaskiner, som flögo i västlig riktning.

Ett alarmrykte.
Ententen hoppas på Rumänions hjälp.

Öfver Paris meddelas, att från Bukarest telegraferas till Le Matin: Rumäniens gesant i London har anländt till Bukarest. Han reser om någon dag tillbaka till London för att öfverbringa till utrikesminister Grey ett meddelande från den rumänska regeringen, att Rumänien i börjar kriget i april.
Från Newyork telegraferas, att därvarande finanskretsar meddelas att representanter för den rumänska regeringen ha ankommit till Förenta staterna för att afsluta stora kontrakt med amerikanska vapenfabriker, men fabrikerna ha så mycket att göra, att de omöjligen kana leverera krigsmateriel till den tid som Rumännien önskar.

Det sega ryska motståndet.
Ryssarnas försök att bortförklara sina nederlag äro närmast ett svaghetstecken. Man bringas att tro, att de ryska krafterna i Norra Polen äro relativt svaga. Det har redan tidigare talats om, att här ba ryssarna nyuppsatta truppstyrkor att röra sig med, under det elittrupperna stå utanför Warschau och i Karpaterna.
Påtagligen är det känslan af kvalitativ af verlägsenhet öfver de dåligt öfvade och dåligt beväpnade ryska härarna i norra Polen, som föranleder tyskarna att anfalla på en så ofantligt bred front och med så stor häftighet. De ha brådtom att komma fram, då nu töväder inträdt och hotar upplösa vägar och fält. Att anfallet gör framsteg framgår af, att tyska patruller redan gått öfver Njemen.
Tyskarna synas redan ha gått öfver Bohr. De framstötar, som ryssarna gjort öfver sistnämda flod, ha slagits tillbaka särskildt vid Stabin, sydost om Augustov. Det är emellertid omöjligt att gissa sig till tyskarnas planer, då man ej känner terrängens beskaffenhet under nuvarande väderleksförhållanden. Att deras framträngande har stora svårigheter att öfvervinna, är säkert, äfven om det lefvande försvaret skulle visa sig vara klent.
Visserligen äro de ryska härarna omfattade af de allierade från östpreussiska gränsen ned till rumäniska gränsen vid Dnjester.
Men att trycka samman de ryska massorna inom ramen af denna väldiga omfattning är ingen lätt sak. I norr erbjuda de ryska fästningslinjerna längs Niemen, Bobr och Narew ett motstånd, som ryssarna anse oöfvervinneligt. I söder torde de förenade österrikarna och tyskarna få svårt att lossa ryssarnas hårda grepp om Galizien.

General Pau
kommer icke att öfvertaga något befäl i Ryssland, heter det nu, emedan den ryska arméledningens själfkänsla knappast torde tåla ert främmande kommando. Däremot är det möjligt, att han kan komma att öfverlägga om till tiden sammanfallande operationer, hvarvid, såsom en Berlinkor-resp. elakt anmärker, det problemet skulle uppkomma, om den ryska armén längre är i stånd att bestämma sitt eget handlande.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *