Eldsvådor.

Vid Hesselby i Linde utbröt första maj eld uti spåntaket på venstra flygelbyggnaden derigenom att eldgnistor från en skorstenseld nedföllo på och antände detswmma. Huset beboddes af rättaren på stället, hvars hustru, sysselsatt med gräfning i trädgården, af de innevarande barnen gjordes uppmärksam på olyckan. Folk sammankallades genom ringning och elden släcktes, sedan den förstört taket samt en del gångkläder och linne, som icke voro försäkrade. Skadan på den försäkrade fastigheten vardt jämförelsevis ringa.
— Bjerges ångsåg, belägen strax invid jernvägsstationen afsamma namn, nedbrann till grunden natten till i lördags. Ännu på fredags qväll fortgick sågningsarbetet och då arbetsfolket aflägsnade sig, vidtogos vanliga försigtighetsmått med bortsopandet af sågspån i närheten af ångpannan m. m. Emellertid bröt vid 12-tiden på nattan eld ut från taket och grep omkring sig med stor hastighet i det torra, af resvirke uppförda sighuset De vid början tillstädesvarande utgjorde endast 5 personer, men en rask velocipedåkare skyndade till kyrkan och började ringa, hvarefter folk, försedde med åtskilliga assuranssprutor, samlades och bildade kedja omkring got Med vatten från en bruon i maskinhuset och under raskt arbete lyckades man efter några timmärs arbéte begränsa elden till det brinnande huset och rädda alldeles inpå det samma liggande upplag af sågadt virke och jernvägssyllar. Släckningen, som gynnades af lugat väder, kan skäligen kallas vacker. Det omedelbart intill såghuset belägna maskinhuset äfvensom lokomobilen skadades. obetydligt. Ea del af inventarierna i såghuset räddades, men sågens egen spruta förstördes af elden redan vid brandens början. Orsåken till olyckshändelsen har vid undersökning icke kunnat utrönas, men man tror, att den är. att söka uti någon bristfällighet hos ångpann emuren.
Sågen, som äges af nämdemännen Pettersson, Liffride, (3/5) och Jakobsson, Kyrkljufves, (1/5) samt fru E. Bachér i Visby (1/5), var försäkrad i bolaget Skandia för 15,000 kr., hvilket anses understiga värdet.
— Det torde knapt behöfva tilläggas, att riogningen i kyrkklockorna vid båda dessa eldsvådor åstadkom den största uppståndelse hos den omkringboende befolkningen; som uti densamma befarade signalen. till ryssens ankomst.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Maj 1885
N:r 36.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *