Fångarnas användande till jordbruksarbete.

Som bekant har det varit ifrågasatt att för mosskulturarbete i Mästermyr här på Gotland fångar skulle användas. Svenska mosskulturföreningens förvaltningsutskott har nu i en till justitieministern adresserad skrifvelse framhållit vikten af att en allsidigs utredning, specielt ur jordbrukssynpunkt, rörande fångarnas sysselsättning med jordbruksarbete, kommer till stånd med det snaraste, så att frågan, när lugnare tider komma, kan framläggas i fullt utredt skick.
Utskottet påvisar, att genom fångars användande till jordbruksändamål vunnits mycket goda resultat, hvarför frågan synes äfven hos oss böra med all kraft föras framåt. Med fångars tillhjälp skulle enligt förvaltningsutskottets mening stora arealer odlingsjord kunna utvinnas.
Utskottet framhåller vidare betydelsen för det hela af att de blifvande odlingsarbetarnas planerande och utförande lägges i händerna på därtill passande jordbruksmyndighet.
Förvaltningsutskottet förklarar till sist, att mosskulturföreningen är beredd — såvidt frågan berör fångars användning till mosskultnrarbete — ställa föreningens erfarenheter till förfogande, i den mån dessa kunna behöfva tagas i anspråk vid utredningen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *