Från landsbygden.

9 April.
Vår
ha vi fått, men den är kall och torr, hvilket menligt inverkar på höstsädesbrodden, som eljes förut sett lofvande ut. Visserligen gjorde den första snön mångenstädes skada på densamma, såsom vid gärdesgårdar och dylikt, der stora snömassor hopat sig, hvilka qvarlågo en lång tid, men hade vårvädret blifvit vackert, så hade åtminstone en del åter repat sig. Såsom nu väderleksförhållandena te sig äro många i villrådighet om de skola börja med vårsådden eller icke. På många ställen är dock såningsarbetet i full gång, ja åtskilliga ha till och med börjat dermed före påsk.

På Burgsvik
råder nu stor liflighet: fartyg lastas och iordningställas för sjöfarten, jag tror till och med att flere äro färdiga att afgå när detta skrifves. Ångf. »Söderm» afgick från Burgsvik sistl. påskdag, efter att hafva der inlastat en del spanmål.
Af tidningen ha vi sett, att grofva

nidingsdåd
föröfvats i staden; på landet följer man äfven exemplet, såsom helt nyligen skedde en natt, då en hel mängd fönster å konsul Beeckströms ladugård blefvo inslagna, grindar vid vägen aflyftade och jämte en mängd sten utburna på landsvägen, mejeriets iskällaretak ramponeradt, jämte mycket annat, som vittnade om råttsinnelag. En belöning är utlofvad åt den, som bevisligen upptäcker illgerningsmännen. Spaningar pågå; måtte de krönas med framgång, så att våldsverkarne erhöllo en välförtjent näpts!
En mångbetrodd man är en hemmansägare i södra trakten af Gotland. Han är nämligen utom landtbrukare, kyrkovärd, ordförande i kommunalnämd och stämma, i fattigvårdsstyrelse, ikreaturförsäkringsnämden, i sparbanksstyrelsen, godman vid landtmäteriförrättningar och i förmyndaremål, magasinsföreståndare, brandstodsvärderings- och uppbördsman, ledamotji brandstodsstyrelsen, auktions-, boupptecknings- och arfskiftesförrättare, underofficer m. m.

Ett sparbanksärende.
Vid de deputerades sammanträde i en sparbank inträffade bäromdagen — enligt hvad mig af enskild person meddelats — att styrelsen ej erhöll ansvarsfrihet för en summa af 2,000 kronor, hvilka till enskild person, hvilken var okänd i trakten, utlånats, fastän styrelsen uppgaf sig äga vederhäftige borgesmäns namnteckningar å förbindelsen.

Apriltorgdagen i Hemse
var talrikt besökt och rörelsen företöll lifligare än föregående torgdagen der i år. Af hästar företeddes många vackra hingstar, men högst få såldes. Dragoxar rönte liflig efterfrågan och såldes till pris af mellan 125 och 160 kr. Kor såldes för 50 till 935 kr.

Tidigt.
Redan 19 Mars förpassades i Rone två framkrupna ormar åt evigheten.

Vårfåglar
såsom sädesärlor, steglitsar, beckasiner (på allmogespråket »russgaukar») och pipare hafva anländt.

Skolornas
undersökande i fråga om huruvida lokalerna och dessas uppvärmning och ventilering äro tillfredställande för barnens helsa föreslås af några samhällsomstörtare ute på söder.
På grund af Sofias Stockholmsturer ha

äggprisen
hela vintern på landet varit omkr. 1 kr. tjoget, ty ägghandlarne hafva flitigt begagnat sig af tillfället och öfversändt stora partier hvarje vecka.

Magasinsräntan
i Rone är nedsatt till 1/2 kanna foten eller 5 procent. Måtte flere följa exemplet!

Tidigt fiskeri.
I Burs hade redan 18 Mars flere båtar satt efter strömming, som äfven i tämligen riklig mängd erhållits.

Missionsmötet i Hemse
andra- och tredjedagpåsk var, särdeles första mötesdagen, talrikt besökt och börjades med predikningar utaf Elfgren, Hallander och Jakobsson. Sedan derefter en oförlåtligt lång (hela två timmar) middagsrast hållits, (hvilket klandrades af folk, som rest 3 eller 4 mil och som ansågo att mötet hellre bort sluta en timme tidigare) företogos samtal öfver frågan: »Huru skola vi förstå 1 Petr. 4, 17»? Till ordförande under öfverläggningen valdes Kristoffer Johanson från Hogrän och begränsades tiden för hvarje talare till 5 minuter. Öiver denna fråga yttrade sig Elfgren, Petterson Lummelunda, Bolin, Eifström, Jakob son Hafdhem, Erikson, Jakobson Vall, Hallander, Nilsson Stånga, Petterson Visby och Skedin. Några talade flere gånger.
Derefter företogs andra frågan, som lydde: »Huaru behjerta Upp.-b. 8: 20?» öfver hvilken fråga talade Erikson, Bolin, Lingström, Jakobson, Hallander, Petterson Visby, Jakobson Hejdegårda i Hejde m. fl.
Följde så predikan af predikant Skedin till kl. half sju, då ombuden samlades för ordnandet af missionens inre angelägenheter, hvilket sammanträde varade till kl. emot 11 på natten.
Dagen derpå samlades man redan kl. 10 och då predikade Elfgren och Jakobson Hejdegårda. Kl. 12 börjades disskussionen öfver »Hurna förstå Rom. 8: 11?2» och »Huru förstå 1 Joh. 1: 10 jämfördt med 1 Joh. 3: 9?»
Sedan derefter 1 timmes rast hållits fortsattes samtalet öfver »Hvad hafva vi att lära af Math. 16: 17 och Upp.-b. 1: 18?» samt »Hafva vi i vår tid något att inhämta af Upp.-b. 2: 1?» Nämnas bör att fastän tämligen olika uppfattningar gjorde sig gällande allt aflöpte i stilla frid och kärlek. Mötet afslöts af predikant Erikson, som varmt, hjertligt och tilltalande lade mötesdeltagarne på bjertat tidens vigt och evighetens allvar.
Tacksägelse hölls äfven för predikant Ahlqvist, som nu från lasarettet utkommit och blifvit tämligen återstäld samt för ett par personer från Gläfves i Bars som första mötesdagen under hemfärden, då hästarne råkat i sken, kommit under vagnen, men undsluppit så godt som oskadda ändå,
Under min fortsatta brefskrifning kommer jag att meddela några strödda notiser från socknarne här och der, börjande idag med

Garda,
moderförsamling till det vackra Etelhem och ej mindre naturskön är denna. Kyrkan liten, men vacker, kyrkogården ej restaurerad förrefaller vacker och fridfull med sina stora, talrika grafhällar och små minnesvårdar och kors. Den begränsas af en väl 2 alnar bred mur med fyra murade och väl bibehållna likportar. Dessutom finnes en sådan något mindre och vackrare öfver inkörsgrinden till prestgården, hvars nya hufvudbygnad tyckes hedra pastoratet. Äfven ett annat hus i närheten af kyrkan tager åskådarens uppmärksamhet i anspråk. Det är uppfördt i villastil med ett litet torn och altare, från kvilken lär vara en härlig utsigt. Huset är ensamt i sitt slag här på bygden. Det uppbygdes af förre skolläraren Olsson, hvars SR numera bebor detsamma och lära plan och ritning vara tagna från ett hus utanför Göteborg. På tal om bygnader vill jag nämna att vid Robbenarfve finner man en bland de ståtligaste bondgårdar här på bygden och särskildt ladugården är storartad och rymlig. En dylik ladugård påträffas äfven vid Hullvans, Ett stycke nedanför Bjerges gård ligger det så beprisade Garda stenbrott med sina ofantligt stora hällar, hvarifrån nu sten hämtas till det nya skolhuset, som skall uppföras i sommar. Vid Hemmor gård står ett kastanjeträd, som lär vara det största på söder. Några vattenqva.nar som drifvas med s. k. påfall — alldeles ovanligt här — finnas också. Mellan Garda och Lye synes på långt håll Laus myr som en liten insjö i fjärran.

Gammal trotjenarinna.
Vid Allmännings gård i Sproge socken afled 31 Mars pigan Greta Kristina Jakobsdotter född 23 Januari 1795, och således vid sin död öfver 90 år gammal. Till nämda gård inflyttade hon såsom barnflicka vid ungefär 15 års ålder. Ständigt visade hon sig för egen del tålig och nöjd, men ständigt visade hon sig ock mån om sitt husbondefolks bästa. Dot hade under hennes långa tjenstetid vid Allmännings skett ombyte af husbondefolk icke mindre än fyra särskilda gånger, men »faster Greta», såsom hon allmänt kallades, ehuru icke slägt i huset, stannade qvar; och då den förre husbonden öfverlät hemmanet till sin son, inrycktes äfven den punkten i afhandlingen »att faster Greta skulle väl vårdas och försörjas till döddagar samt erhålla en kristlig och anständig begrafning», hvilket ock uppiyldes. Påskdagen kom hon till sitt sista hvilorum. De senare åren hade hon, till följd af aftagande krafter och synförmåga varit sängliggande, men icke sjuk. Den gamla kunde, bland annat, förtälja om en viss sten ett stycke från hafvet, vid hvilken man i hennes tid idkat fiske, Nu reser sig vid den stenen väldiga furor och sköna björkar.
»Faster Greta» hade icke blifvit anmäld till någon yttre utmärkelse, men det var nog för henne att hafva tjenat redligt och troget.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 April 1885
N:r 30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *