Värnpliktiges indelning i klasser.

De värnpliktiga äro indelade i nedannämda klasser:
Klass A: Värnpliktig, som innehaft fast anställning yid krigsmakten under sammanlagdt minst 2 år, äfvensom värnpliktig, som innehaft fast anställning vid hären eller dess reserv under kortare tid än 2 år, men undergått rekrytutbildning ochdeltagit i tvånne repetitionsöfningar. — Sådan värnpliktig skall, efter afgången från sagda anställning, så länge han i följd af sin värnplikt kvarstår i beväringen — och icke, enligt hvad nedan sägs, bör hänföras till klass B — hänföras till klass A, där han kvarstår, till dess han öfverföres till landstormen (d. v. s. till och med det år, under hvilket han fyller 34 år).
Klass B: Enligt äldre bestämmelser: dels studerande vid universitet, karolinska medikokirurgiska institutet, tandläkareinstitutet, veterinärhögskolan, farmaceutiska institutet, tekniska högskolan, landtbruksinstitut, skogshögskolan eller gymnastiska centralinstitutet, som under minst 2 år varit inskrifna såsom studerande vid universitet eller högskola eller vid navigationskola aflagt sjökaptens- eller styrmanselemen eller i maskinistafdelning annan examen än maskinistexamen af tredje klass, när anmälan om förhållandet ingår till vederbörande rullföringsbefäl, samt värnpliktig fullgjort honom åliggande repetitionsöfning eller tjänstgöring i en följd (dessa hänföras till första uppbådet och klass B till och med det år, under hvilket de fylla 34 år); — dels af i flottan inskrifna värnpliktiga, hvilka äro befriade från all Ofning i fredstid mot skyldighet att under hela sin värnpliktstid tillhöra flottans reserv, samt de, som aflagt eller härefter aflägga examen vid navigationsskola (dessa hänföras för hela sin återstående värnpliktstid till första uppbådet och klass B. d. v. s. till och med det år, under hvilket de fylla 42 år).
Enligt värnpliktslagenaf 1914: Student och med honom (jäml. L P. § 2 m. 1 och 2) i värnpliktshänseende likstäld värnpliktig äfvensom den, som vid nvigationsskola aflagt sjökaptens- eller styrmansexamen eller i maskinistafdelning annan examen än maskinistexamen af tredje klass, skall redan vid inskrifningen i beväring hänföras till klass B, i hvilken han kvarstår till dess han öfverföres till landstormen; dock att den som aflagt med kandidatexamen samt fullgjort därefter följande föreskrifna propedeutiska kurser af grundläggande tjänstgörinig, tillhör beväringens första uppbåd under hela sin värnpliktstid. — Har någon, som öfverföres från fast anställning vid krigsmakten, haft officers tjänsteställning eller är han eljest att hänföra till student eller därmed i värnpliktshänseende liknande, skall han vid öfverföringen hänföras till klass B.
Årsklass: Annan värnpliktig, som icke enligt ofvanstående skall hänföras till klass A eller klass B.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *