Om en landsman med artistiska anlag,

hr Ludvig Norman, som tog första priset med en nyligen af Edison C:o anordnad utställning i Newyork, meddelar nu Svenska Tribunen några biografiska data.
Ludvig Norman föddes för 47 år sedan i Visby. Färäldrarne voro Victor och Nisida Norman, den senare en dotter till musikdirektören och tonsättaren T. N. Ahlström, hvilken stod i nära förbindelse med August Blanche och komponerade musiken till dennes komedier.
Unge Norman studerade några år vid Visby allmänna läroverk och började efter att ha lämnat skolan hvad han själf helt anspråkslöst kallar en »kaleidoskopisk karriär som hittills icke medfört några resultat värda att omnämna, ty fastän han varit ganska lyckosam såsom »Jack of all trades», så innebär detta på grund af den ledsamma omständigheten att hans sträfvan efter att nå mästerskap på något område varit fåfäng icke att han varit framgångsrik i detta ords egentliga betydeles».
År 1888 anlände Norman till Amerika, och här har han sedan haft en myckat skiftesrik lefnadsbana, än som sjöman, och än som handelsbiträde, än som möbelreparerare, än som arbetare i en ångpannefabrik, än som landtarhetare på en egendom i Connecticut och än som indianvaktare i Arizona i egenskap af soldat i Förenta Staternas armé. Senare var han praktiserande massör och sjukgymnast, ett kall, som han utbytte mot en »chief yeoman» befattning i Förenta Staternas flotta, med speciell tjänstgöring som sekreterare hos numera aflidne konteramiralen H. C. Taylor, den tappre öfverbefälhafvaren på slagskeppet »Indiana» under spansk-amerikanska kriget. Därefter var han farmare i Vermont, och så trädde han i Edison-bolagets tjänst. För närvarande är han sysselsatt med tillverkning af en automatisk »phonograph stop», som han själf uppfunnit och patenterat.
Det kan tilläggas att han äfven ägnat sig åt litterär verksamhet samt musik och konst samt gjort sig bemärkt på dessa områden.
Sedan 1901 är Norman gift med Karin Wolke, en syster till skådespelerskan Lillian Walker, och familjen, som tillökats med två barn en son och en dotter, är bosatt i 1381 East 18th st., New York.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 februari 1915
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *