Ur dagens post. Kriget.

De första detaljrapporterna om sjöslaget vid Helgoland.
Amiral Beattys rapport.

Regeringens pressbyrå offentliggör amiral Beattys preliminära rapport om sjöslaget i Nordsjön. Amiralen säger däri, att våra torpediagare kl. 7,30 på morgonen fingo syn på fienden 14 sjömil ostsydost om vår slagkryssareeskader. Våra torpedjagare fingo order att sätta efter fienden, som tydligen började draga sig tillbaka. Slagkryssarna styrde sydost för att afstänga fienden återtåget. De uppnådde en hastighet af 28 till 29 knop och öppnade en långsam, noggrann eld på 18,000 meters afstånd, Då afståndet minskats till 17,000 och fienden träffats, besvarade han elden. Lion och Tiger, som kommo före den ofriga eskadern, voro en tid ensamma i striden och därför utsatta for fiendens koncentrerade eld, särskildt Lion, som led mest. Ett angrepp från de tyska torpedjagarna slogs lyckligen tillbaka. Kl. omkrin: 11 t, äffade ett skott olyckligtvis en af Lions tankar, och orsakade därigenom ett afbrott i styrbords maskins funktion. Samti-, digt observerades fientliga under vattensbåtar om styrbord och vi ändrade därför kurs för att undgå
dessa. Tyska kryssaren Blücher befann sig nu i en kritisk situation, och vår Indomitable fick order att oskadliggöra den, medbn återstoden af vår eskader skulle angripa fiendens öfriga fartyg. Lion med eskort styrde: nu nordväst och Beatty flyttade öfver sitt befälstecken på Princess Royal. Genom den skada, som Lion lidit, gingo vi otvifvelaktigt miste om en större seger. Närvaron af fientliga undervattensbåtar gjorde det! därpå nödvändigt att afbryta striden.

Tyska skildringen.
Den tyska eskadern under befäl af konteramiral Hipper gick i köllinje jämte de mindre kryssarna, då den 120 sjömil väster om Helgoland mötte en engelsk eskader, som var den tyska överlägsen både i f åga om fartygens antal och storlek. Amiral Hipper lät de tyska fartygen vända mpt sydost antingen för att skaffa sig stöd närmare kusten eller för att få gynsammare sol- och vindförhållanden. Engelsmännen gingo nästan paralellt pä ett afstånd af omkring 20 kilometer, hvilket afstånd vid stridens slut hade minskats till femton kilometer. Motståndaren koncentrerade hela sin eld mot det sistgående tyska fartyget»Bliicher» och drog darvid fördel af sina fartygs större hastighet, hvilken uppgick till 28 knop mot Blücber’s 25. Blücher fick snart maskinskada af ett fientigt skott, så att den blef efter och erhöll slagsida. På Blücher forts tre man dock eldgifningen och af de engelska torpedjagrarna blefva två skjutna i sank af skott från Blücher, medan en tredje troligen sköts i sank af en tysk undervattensbåt Blücher träffades slutligen af en torped från en af de fientliga torpedjagarna och sprang i luften kl. 12,37. Omkring 70 sjömil från Helgoland vände den engelska eskadern, antingen därför att den befarade tyska förstärkningar och fruktade för de tyska minfälten och undervattensbåtarna eller också därför att de egna fartygens tillstånd gjorde det nödvändigt. Slagskeppet Lion hade nämligen slagsida och ombord på Tiger brann det häftigt. Detta fartyg blef efter och hela slaglinjen var upplöst. Samtliga stridande fartyg voro insvepta i rökmoln. Midt i röken dök plötsligt en engelsk slagkryssare upp framför en tysk torpedbåt, som hållt sig i bakre linjen. Torpedbåten aflossade genast en torped, som träffade motståndaren så att den omedelbart sjönk. Detta faktum bekräftas af iakttagelser, som gjorts från ett tyskt luttskepp och från tyska pansarkryssaren Moltke. De läta tyska stridskrafterna deltogo icke ängre i striden. På tysk sida erhöllo förutom Blücher en pansarkryssare och en mindre kryssare ett skott hvarlera och fingo ett par man dödade.
Skadorna på Lion voro, efter hvad det föreföll, mycket allvarliga, så att Lion måste tagas på släp af Indomitable. Kunna engelsmän en, då de forlorade ett stort fartyg och 2 torpedjagare samt fingo andra af sina fartyg skadade, forklara sig belåtna med utgången af striden, så kunna vi också vara belåtna.

Bulgarien och Grekland inkalla värnpliktiga.
Från Sofia telegraferas att bulgariska regeringen från den rumänska fått meddelande om att de militära förberedeserna som företagits öfveralt i Rumänien icke äro riktade mot Bulgarien. Det uppgifves att rumäniska regeringen inköper stora mängder krigsmaterial för skyndsam leverans. Ett militärt ingripande från Rumäniens sida är dock icke kunna väntas förrän i mars månåd.

Bulgarien och Grekland inkalla värnpliktiga.
Från Sofia meddelas att de bulgariska värnpliktiga af årsklasserna 1902, 1903, 1908 och 1909 inkallats till tjänstgöring. Regeringen har förbjudit export af bensin. Alla åren 1888 och 1889 i Macedonien, Epirus och på de förutvarande turkiska öarna födda grekiska reservister inkallas 22 januari till från 4 till 9 månaders militärtjänstgöring.

Hvad Hindenburg väntar på.
Den nu i Polen inträdda kölden anses synnerligen förmånlig för tyskarnes krigsoperationer. Hindenburg framhöll själf helt nyligen, att han blott väntade på den starka kölden. Ryssarna förstå på ett glänsande sätt att gräfva ned sig i skyttegrafvarna och hålla sig ’fast där, men med köldens inträde är det också slut därmed. När vintern kommer, kunna ryssarna inte längre gömma sig nere i jorden, och då kommer ställningen att bli en annan.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *