Norra häradsrätten.

(7 och 8 Juni.)
Gotlands landtbruksskolestyrelse mot f. föreståndaren Engström angdende bristande redovisning. Detta mål fortsattes nu. Hr Engström, vid hämtningsäfventyr ålagd att personligen inställa sig vid rätten, infann sig nu jämte biträde, v. häradshöfdingen K. Lenvall från Stockholm. För landtbruksskolan var sekreteraren hr H. Gustafson forurarande ombud. En brist af 6 till 800 kr., för hvilken Engström icke lemnat något slags redovisning före sin afresa från orten, har förut anmärkts. Hr Engström, genom sitt biträde v. häradshöfdingen Lennvall, svarade nu, att han icke undandragit sig att redogöra för sin förvaltning; att redogörelsen afsåg tiden från I Nov. 1877 till 1 Nov. 1878; att han afrest från orten 7 Nov., men att han före afresan fått löfte af skolstyrelsens då varande ordförande hr K. V. Gardell, i närvaro af v. ordföranden nu mera aflidne kyrkoherden J. F. Appellöf, att få räkenskapsböckerna bortsända till sig för räkenskapernas afslutande inom föreskrifven tid, eller till 15 Dec.; avt detta löfte icke blifvit uppfyldt, och att han derför sett sig urståndsatt att afsluta några räkenskaper; medgaf, att han endast tagit kladden med sig bort och påstod, att han, enligt det gitna löttet, borde få räkenskapsböckerna, emot qvitto, bortsända till sig till fasta landet, innau några räkenskaper af honom kunde afslutas.
Hr Gustatson, för landtbruksskolan, mälde: att styrelsen 20 Nov. 1878 beslutat, att Engström, innan räkenskapsböckerna lemnades vill honom, först borde hitsända den borttagna kladden; att det för öfrigt varit Engströms ensak att stanna qvar via Varplösa tills räkenskaperna blitvit atslutade; avt invändningen om löttet om böckernas bortsändande endast vore ett tiörsök att få vända upp och ner på sakem, enär den vigtiga, af Engström borttagna kladden saknades, samt påstod avt Engström måtte åläggas redogöra 10r sin förvaltning.
Engström åter påstod att styrelsen måtte åläggas tillsända honom räkenskaperna antingen i kufvudskrift eller afskritt tor deras afslutande. Om detta Engströms yrkande tillsades härefter, att rättens utlåtande deröfver meddelas vid tingets slut 14 Juni.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Juni 1880
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *