Visby högre flickskola

slöt igår sitt fjerde läsår med offentlig examen i sin lokal, tvänne hela våningari f. Längstadiska huset.
Under det.gångna läsåret har en sjette klass tillkommit, hvarjämte äfven en sjunde delvis inrättats, hvilken, om förhållandena det medgifva, torde blifva fullständig under kommande läsår. En af skolans lärarinnor har en kortare tid vistats i Stockholm för att taga kännedom om det sätt, hvarpå gymnastikundervisningen vid dervarande lärarinneseminariet bedrifves, hvarefter undervisning i ämnet meddelats vid skolan; någon gymnastikuppvisning egde dock nu ej rum på grund af den korta undervisningstiden. Såsom föreståndarinna under »sistl. termin har fru Albertina Öfverberg tjenstgjort, enär ordinarie föreståndarinnan, fröken Nanna Åsell af sjukdom hindrats utöfva sin verksamhet vid skolan.
Efter slutadt muntligt förhör, som vittnade om goda kunskaper, ordning och uppmärksamhet hos eleverna, skedde uppvisningen i sång, hvarefter skolans eforus, biskop Anjou höll ett afslutningstal.
Undervisningen har bestridts af fru Albertina Öfverberg (kristendom), fröknarna Ida Öberg (franska och engelska), Maria Bergman (franska), Majken Sundahl (tyska, matematik, naturkunnighet och sång), Julia Söderberg (historia och matematik), Helena Ljungholm (historia, geografi och gymnastik), Anna Cramér (teckning), Ebba Moberg (välskrifning och handarbete) och Gertrud Odin (modersmålet), samt läroverksadjunkterna Karl Johan Berglund (kristendom) och Mattias Klintberg (matematik).
Elevantalet har varit 92 (mot 96 föregående år), hvaraf 57 hafva sin hemvist i Visby och 35 å landsbygden.
Såsom en stor olägenhet bör framhållas skollokalens otillräcklighet vid de offentliga afslutningarne. Vid slutexamen igår, hvilken visserligen var ganska talrikt besökt, fick en stor del af de besökande ej plats i samlingssalen, då sånguppvisningen och afslutningshögtidligheterna egde rum; och de, som lyckades inkomma i salen, voro utsatta för en trängsel och en värme, som voro högst besvärande. Högligen önskvärdt vore, att vid examen åtminstone för sjelfva afslutningsakten, som elevernas föräldrar och målsmän gerna vilja öfvervara, en större lokal kunde er: hållas: En sådan synnerligen lämplig vore högre allmänna läroverkets högtidssal.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Juni 1880
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *