Gotlands Skarpskytte- och Jägaregille

hade igår sitt årssammanträde, hvari omkring 30 ledamöter deltogo. Gillets ordförande, öfverste v. Vegesack öppnade sammanträdet med ett kort tal och framhöll särskildt jagtens nuvarande dåliga beskafferhet, som tyvärr ej vore lätt att afhjelpa, enär det var nästan omöjligt att få arrendera jagträtt. En god sak hade dock vunnits genom den af k. m:t på gillets begäran utfärdade fridlysningen för rapphöns.
Derefter invaldes till ledamöter af gillet garfvaren J. Ödin, borgmästaren Een, konsul J. P. Stahre, handlanden O. N. Vestöö, öfverstelöjtnant Borg samt underlöjtnanterna Söderberg, Cederblad, Landberg, Bergström och Mannerhjerta. Till vice ordförande valdes jägmästare Sylvan och till hans ersättare öfverstelöjtnant Gahne och major Ihre. Innevarande års styrelse, bestående af doktor O. Klintberg, kapten Hedenblad, hrr Visselgren, R. Kolmodin och Vedin, omvaldes. Sekreteraren, doktor L. Kolmodin, skattmästaren, kapten Törnqvist och rustmästaren, kapten Lindström återvaldes likaledes till sina respektive befattningar. Till granskningsmän utsågos postmästaren Lindqvist samt kaptenerna Gyllenhammar och Kruse.
Till hedersledamot af gillet valdes hertigen af Gotland.
Af riksdagens anslag till rikets skarpskytteföreningar har gillet för 1879 tilldelats 1,000 kronor, hvarjämte landstinget lemnat ett anslag af 750 kronor, hvilka utbetalts till skottpenningar. Dessa medel hade dock varit otillräckliga, hvarför styrelsen nu föreslog gillet besluta, att lemna uppdrag åt styrelsen att ingå till k. m:ts befallningshafvande med anhållan, att 1,000 kronor utverkades af landstinget för 1880, hvilket förslag af gillet bifölls. Vidare godkändes ett styrelsens förslag att af staden åt gillet söka förvärfva dispositionsrätten öfver de s. k. östra grafvarne för att derigenom bättre kunna skydda gillets planteringar vid skjutbanan, hvilka nyligen af derstädes betande kreatur blifvit nästan förstörda, samt anskaffa en egen ingång till gillets egendom. Gillet öfverlemnade åt styrelsens godtfinnande att efter omständigheterna utverka förnyad fridlysning för rapphöns eller ej.
På styrelsens förslag förslogs en ändring i 16 paragrafen af gillets stadgar, som handlar om vilkoren för erhållandet af gillets medalj, hvilken på de senaste 10 åren ej utdelats. För att möjliggöra utdelningen af medaljen borttogs föreskriften, att alla fem skotten skulle träffa taflan, och stadgades, att styrelsen inför gillet skulle anmäla den skytt, som hade visat vackra prof på träffsäkerhet, hvarefter gillet hade att afgöra den gjorda anmälan. Detta beslut föregicks af en stunds öfverläggning, hvari ordföranden, doktor L. Kolmodin samt hrr Vöhlers och Vedin deltogo.
För öfrigt deltogo i öfverläggningarna jägmästaren Sylvan, kapten Törnqvist och hr R. Kolmodin samt doktor Säve, som bland annat föreslog, att gillet måtte företaga några åtgärder till småfåglarnes skydd, på samma gång man också i jagtens intresse kunde motverka hrr söndagsjägare. Gillet beslöt att vid nästa sammankomst upptaga doktor Säves förslag till öfverläggningsämne.
Af revisionsberättelsen framgick att innevarande års inkomster utgjort:
Behållning från 1878 kr. 1,696,04
Inkomster för 1879 kr. 523,00
Summa kr. 2,219,04

Årets utgifter hafva varit kr, 518,63, hvadan behållningen till 1880 är 2,219,04 kronor.
Sekreterarens årsberättelse innehöll bland annat, att 280 rapphönsägg inköpts från England, af hvilka 60 blitvit utkläckta, och att skottpenningar utdelats för 110 räfvar, 1 örn, 163 dufhökar, 89 sparfhökar, 2,061 kråkor och 188 kråkägg. Vidare meddelades antalet skytteförbund och antalet af dessas ledamöter inom de olika bataljonerna sålunda:
Södra batalj. 26 skytteförbund 531 ledamöter,
Medelbatalj. 23 skytteförbund 479 ledamöter,
Visby batalj. 18 skytteförbund 407 ledamöter,
Norra batalj. 22 skytteförbund 494 ledamöter,
Summa 89 skytteförbund 1,911 ledamöter.

Enligt från kompanierna meddelade uppgifter hafva till följd af vid årets skjutöfningar visad skicklighet följande blifvit för segerskyttar förklarade:
Grötlinge infanter. 205 P. Pettersson 23
Hemse furiren P. Pettersson 22
Fardhem jägaren 117 F. Larsson 21
Burs infanter. 317 P. O. Malmberg 23
Närs jägaren 311 O. Larsson 22
Garda v. korporal. 419 L. Jakobsson 21
Klinte infanter. 306 S. Klint 19
Banda infanter. 505 K. Fahlstedt 19
Hejde infanter. 815 F. Larsson 22
Thorsburgs furiren N. Timström 20
Östergarns jägaren 216 F. Johansson 25
Eskelhems furiren G. Bolin 22
Stenkumla fanjank. A. Pettersson 20
Dede jägaren 125 J. Jakobsson 22
Visby jägaren 129 F. Svallingsson 19
Endre infanter. 301 O. Pettersson 20
Bro korporal. 301 O. Persson 20
Halla landstorm 1. G. Hansson 28
Lina landstorm J. Rossander 20
Bäls furiren K. Eriksson 23
Lummelunda jäg. 106 O. Johansson 19
Tingstäde furir A. Eriksson 21
Rute landstorm 2203 O. Kalström 22

Emedan vid de öfrige kompanierna ingen uppnått det föreskrifna antalet ringar, hafva vid dem icke några såsom segerskyttar kunnat förklaras.
Gemensam middag intogs omedelbart efter sammanträdets slut vid half 3-tiden å stadshotellets »blåa sal» som var festligt smyckad med gillets sinnebilder.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 December 1879
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *