Gotlands jernvägsbolags

stämma fortsattes idag från kl. 10 till närmare half 4. Revisorerna hade under den tid, som förflutit sedan stämmans första dag, 2 Juli, tagit del af de handlingar, de önskat se, och hade med anledning deraf inkommit med ett tillägg till revisionsberättelsen, hvaruti de förklarade sig tillfredsstälda med de upplysningar, de erhållit. Slutet vardt, att man utan omröstning stannade vid det beslut, »att bolagstämman under tacksamt erkännande att styrelsen med nit och omvårdnad samt till bolagets bästa skött dess angelägenheter och efter det, vid förnyad utredning, de framstälda.anmärkningarna blifvit till fullo nöjaktigt förklarade, beviljat styrelsen ansvarsfrihet för dess förvaltning under den tid revisionen omfattar».
Vid derefter företaget val till revisorer utsågos dertill hrr J. N. Viman (1,022 röster), Aug. Bokström (588) och J. O. Hederstedt (588). Till deras ersättare valdes konsul Karl Ekman (768) och redaktör O. Jeurling (578).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Juli 1878
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *